Analys

Till stöd för

våra råd har vi en av Nordens största analysavdelningar inom bank­ och försäkringsbranschen. Vi analyserar och betygsätter varje lösning. På så vis kan vi välja ut de pensionslösningar, fonder och försäkringsvillkor som passar för dig som kund.

Vi bedömer löpande utbudet inom områdena fonder, marknads- och aktieanalys, fondförsäkring och livförsäkring. Genom att använda en tregradig betygsskala kan våra kunder på ett enkelt och tydligt sätt se vilka produkter och lösningar vi rekommenderar och vilka vi avråder från. Rekommenderade produkter får grönt betyg, produkter som kan vara bra i vissa fall får gult betyg och de som vi helt avråder från får rött betyg.

Hur vi kommer fram till betygen varierar mellan olika områden, men vi utgår alltid från de olika produkternas kvalitet och kostnad. Varje år sammanställer vi betygen. Genom att utgå från marknadsutveckling och viktiga händelser lyfter vi fram årets bolag och marknader och vi tittar närmare på hur väl vi lyckats med vår betygsättning, det gångna året såväl som historiskt.

Fondanalysen

Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna presterat i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg.

Marknads- & aktieanalys

Söderberg & Partners marknadsanalys bygger på två grundläggande antaganden. Vi anser för det första att det finns en konjunkturcykel i den underliggande ekonomin och för det andra att denna konjunkturcykel återspeglas på värdepappersmarknaderna.

Livförsäkringsbolag

Söderberg & Partners livbolagsanalys täcker in de svenska livförsäkringsbolag som erbjuder sparförsäkringar med garanterad ränta och delar ut överskott enligt återbäringsmetoden.