Marknads- & aktieanalys

Marknads- och aktieanalys ansvarar

för koncernens syn på tillgångsklass- och regionallokering samt enskilda aktier. Vår analys omsätter globala samt regionala ekonomiska och politiska förutsättningar till investeringsmöjligheter och mynnar ut i Söderberg & Partners investeringsindikator samt i placeringsrekommendationer.


Marknadsanalys

Analysens grundantaganden och uppbyggnad

Söderberg & Partners marknadsanalys bygger på två grundläggande antaganden. För det första antar vi att det finns en konjunkturcykel i den underliggande ekonomin. För det andra antar vi att denna konjunkturcykel återspeglas på värdepappersmarknaderna. De senaste årens turbulens i kölvattnet av finanskrisen och de påföljande stimulanser som lanserats världen över har påverkat utvecklingen, men vår bedömning är att en stor del av de historiska sambanden fortfarande gäller även om dagens klimat medför att det är svårare att göra prognoser om den reala ekonomin. Emellertid har rörelserna på värdepappersmarknaden de senaste åren varit snabbare och präglats av större svängningar än tidigare.

Makroekonomisk analys

Makroekonomisk analys används för att prognostisera var vi befinner oss i konjunkturcykeln. Analysen bedömer framtida utveckling för efterfråge- och utbudsnivåer, vilket ger en direkt effekt på inflation, ränte-, valuta- och råvaruprisutveckling samt förutsättningar för företagsverksamhet. Det är ofta det makroekonomiska området som ger de första signalerna om vart ekonomin och börsen är på väg.

Analys av värdepappersmarknaderna

Bedömningen av makroekonomin kompletteras med en analys av värdepappersmarknader. Vår bedömning är att värdepappersmarknader på lång sikt inte avviker från förutsättningarna som den underliggande samhällsekonomin erbjuder. En viktig aspekt är att värdera till vilket marknadspris som värdepappersinvesteringarna kan göras och jämföra dem med våra egna prognoser.

Strategi

Våra bedömningar inom makroekonomi och marknadsvärdering leder till en investeringsindikator som ger vägledning vid placeringsrådgivning vad gäller dels allokering mellan olika tillgångsslag, dels val mellan olika regionala aktiemarknader.

Skillnad jämfört med andra analysmetoder

Syftet med Söderberg & Partners marknadsanalys är att ge fristående investeringsråd. Jämfört med övriga investeringsrådgivare utmärker vi oss genom vår tydliga inriktning mot konjunkturcykelanalys som bas för våra placeringsråd. Analysen har som syfte att ligga till grund för investeringsbeslut och avviker därmed från ett flertal av de rapporter som publiceras från svenska finansinstitut, vars mål ofta är att göra bedömningar om samhällsekonomin. Våra placeringsråd har en horisont på cirka sex månader, men innehåller både kort- och långsiktiga kommentarer om förväntad konjunkturcykel- och marknadsutveckling.

Aktieanalys

Om aktieanalys

Aktier passar dig som kan och är villig ta en högre risk för att få möjlighet till bättre avkastning. Historiskt sett har exempelvis avkastningen för aktier överträffat räntebärande placeringars avkastning. Investeringar i enskilda aktier ger möjligheten till exponering mot såväl den globala konjunkturutvecklingen som företagens framgångsfaktorer på den marknad de verkar inom. Att lyckas som aktieinvesterare kräver dock ofta såväl tid som intresse. Genom Söderberg & Partners aktieanalys får du tillgång till analys av större delen av de svenska storbolagen samt några av de största börsbolagen i övriga Norden. Analysen sker löpande och omfattar idag omkring 40 bolag. Du som önskar ta del av Söderberg & Partners aktieanalys erbjuds bland annat kvartalsrapportkommentarer, bolagsgenomgångar, sektoruppdateringar och casebaserad analys på intressanta och aktuella teman.

Analysen

Aktieanalys kräver såväl kunskap kring bolagens verksamhet, rådande marknadsläge och nyhetsflöde som värdering och kvantitativa modeller. Söderberg & Partners aktieanalys sker löpande med tydliga åsikter enligt trafikljusmodellen, där grön signal är att likställa med en köprekommendation och innebär att aktien väntas utvecklas starkare än sitt jämförelseindex kommande 3-6 månader. Gul signal innebär att vi har en neutral inställning till aktien och att avkastningen bedöms bli i linje med index. Röd signal innebär att vi har en negativ hållning till aktien och förväntar oss en sämre avkastning än index.

Aktieanalysen är en fundamental analys och omfattar bland annat:

  • Snabba rapportkommentarer inom omkring en timme efter offentliggörandet av ett bolags kvartalsrapport
  • Sektoruppdateringar där målet är att identifiera den bästa aktien inom varje sektor
  • Casebaserad analys då vi ser intressanta köp- eller säljlägen av sektorer eller enskilda aktier
  • Löpande köpidéer samt en topplista med de för tillfället mest intressanta aktieidéerna


Mer om analysmetoden

Söderberg & Partners gör ingen primäranalys utan har ett samarbete med Nyhetsbyrån Direkt som tillhandahåller konsensusprognoser. Vår egen analys grundas sedan på värderingsmodeller och fundamentalanalys genom exempelvis modeller för diskonterade kassaflöden (DCF) och avkastning på eget kapital (ROE) samt relativvärdering i kombination med analyser från samarbetspartners såsom investmentbanker och fondförvaltare. Syftet med värderingen är att avgöra om en aktie är rimligt prissatt givet de förutsättningar som föreligger bolaget, såväl ur ett internt perspektiv som ur ett omvärldsperspektiv och grunden i den fundamentala analysen bygger på en förståelse för företagets verksamhet samt en uppskattning av dess framtida utveckling. Den sammantagna potentialen i aktien mynnar ut i en rekommendation i enlighet med trafikljusmodellen.

 

Besök Trafikljusrapport.se för mer info

Kontakta oss - Spara och Placera