Fondanalysen

Söderberg & Partners analyserar löpande

de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna presterat i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg.

Fonderna genomgår först ett systematiskt, kvantitativt analyssteg där ett preliminärt betyg räknas ut. Faktorerna som påverkar betyget är avkastning, risk samt avgiftsnivå. Vid beräkning av betyget tar vi särskild hänsyn till nedsiderisken att fonden ska minska i värde.

Den initiala kvantitativa genomgången av fonderna följs av en värdering utifrån kvalitativa faktorer. Det slutgiltiga betyget är en sammanvägning av de kvantitativa och de kvalitativa analyserna.

Den kvalitativa analysen är utformad för att bedöma om en fonds avkastning beror på en tydlig strategi eller om andra faktorer dominerar. En fond med god historisk avkastning och en tydlig strategi för att generera överavkastning jämfört med både marknaden och andra fonder in samma kategori är optimal för att erhålla ett högt betyg. Vi värderar fonder med dessa egenskaper högre än fonder med enbart god avkastning men utan en klar och relevant strategi och även högre än fonder med en god strategi men utan goda resultat

Vår analys jämfört med andra metoder

Vår analys skiljer sig från andra analysmetoder på flera sätt. Framförallt har flertalet andra aktörer inom fondanalys enbart en kvantitativ analys som dessutom sällan tar hänsyn till olika fonders beroende av en specifik förvaltare. En fond med en strategi som bygger på en enskild förvaltares skicklighet påverkas naturligvis i allra högsta grad av ett förvaltarbyte. Söderberg & Partners analyserar därför graden av förvaltarberoende hos olika fonder för att kunna ta hänsyn till denna viktiga faktor då vi betygsätter fonder som genomfört ett byte av ansvarig förvaltare.

Besök Trafikljusrapport.se för mer info

Kontakta oss - Spara och Placera