Livförsäkringsbolag

Söderberg & Partners livbolagsanalys

täcker in de svenska livförsäkringsbolag som erbjuder sparförsäkringar med garanterad ränta och delar ut överskott enligt återbäringsmetoden.

Det innebär att sparare når en ränta på insatt kapital som utgörs av den ackumulerade återbäring som försäkringsbolaget tilldelat över tid.

Söderberg & Partners livbolagsanalys utgår från den förväntade avkastningen för en sparare under hela sparperioden. Vi fokuserar på den förväntade avkastningen, då risken för att en sparare endast uppnår den garanterade avkastningen oftast kan vara begränsad. För att genomföra en rättvis bedömning utifrån våra kriterier betygsätts livförsäkringsbolagen med en tiogradig skala inom tre olika sparhorisonter: 5, 10 och 20 år. Det genomsnittliga betyget på den tiogradiga skalan översätts sedan till grönt, gult eller rött betyg enligt Söderberg & Partners Trafikljussystem.

Analysprocessen

1. Balansräkning. Bolagets balansräkning justeras utifrån prognos för premier, utbetalningar samt kostnader.

2. Justerad balansräkning. Utifrån den justerade balansräkningen inklusive avkastning och återbäring beräknas en ny solvens och konsolidering

3. Solvens. Bolagets solvens bestämmer andelen aktier och andra riskfyllda tillgångar under perioden vilket avgör bolagets tillgångsallokering

4. Tillgångsallokering. Utifrån tillgångsallokeringen simuleras bolagets avkastning för varje period

5. Återbäringsränta. Avkastningen förändrar bolagets konsolidering. Den nya konsolideringen, tillsammans med bolagets konsolideringspolicy och målkonsolidering, resulterar i en beräknad återbäringsränta till spararna

Viktiga faktorer och simuleringar

För att bedöma varje livbolags framtida återbäringsränta utgår vi ifrån ett stort antal simuleringar av varje livbolags framtida avkastning, återbäring och finansiella status. Vi analyserar även livbolagens policy för hur de ska dela ut återbäring, primärt deras policy för hur hög/låg konsolideringen långsiktigt tillåts vara och den simulerade avkastningen för bolagets placeringsportfölj. Viktiga faktorer som påverkar bolagens framtida återbäring på ett tydligt sätt, förklaras nedan.

I analysen antar vi att alla bolag är lika duktiga på att investera i räntebärande tillgångar respektive aktier, men vi skiljer på deras tillgångsallokering. Vi antar därför att livbolagen inte kommer att bibehålla dagens tillgångsallokering utan utgår ifrån att den kommer att förändras utifrån bolagets framtida solvens.

Alla ovanstående faktorer vägs in i våra simuleringar där vi tar fram livbolagens genomsnittliga återbäringsränta. Vårt betyg sätts sen dels utifrån bolagens utfall sinsemellan och dels utifrån en jämförelse med vilken simulerad avkastning en vanlig blandfond, utan buffertar och utjämnad återbäring, skulle leverera under motsvarande löptid. Det innebär att det ibland är mest fördelaktigt att avstå samtliga livförsäkringsbolag jämfört med andra placeringsalternativ. Betyg fem i vår tiogradiga skala motsvarar genomsnittet för en blandfond i vår betygsättning.

Beräkning av återbäring och betyg för olika placeringshorisonter

1. Simulering av återbäring för år 1 till och med år 20

2. Genomsnittlig återbäring 5 år, 10 år och 20 år

3. Jämförelse återbäring/garantiränta 5 år, 10 år, och 20 år

4. Jämförelse mellan livbolagen och en simulering av en blandfond ger upphov till ett betyg för varje placeringshorisont

Kontakta oss - Spara och Placera