Skip to main content Skip to main navigation

Pension


Bortsett från arbetsrättsliga aspekter så finns det olika lösningar beroende på hur pensionsplan ser ut ur ett administrativt perspektiv. Kontakta er rådgivare för att undersöka om det finns alternativ som passar er.

TFA
Det är för närvarande inte fastställt om coronaviruset (2019-nCovV) är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt särskild förordning (FASP) och därmed omfattas av TFA/TFA-KL/PSA.

Oavsett om coronaviruset kommer att godkännas eller inte så måste smittan kvarstå i 180 dagar för att ersättning ska kunna bli aktuell att pröva. AFA har frågan under utredning och vidare information kommer att läggas ut på afaforsakring.se.

TGL (Fora)
Vid dödsfall p.g.a. coronaviruset gäller TGL som vanligt.

Ja, om du är sjukskriven och uppnår den i villkoren angivna karenstiden, vanligen 90 dagar, kan du få ersättning.

Företagsförsäkring


Avbrott i verksamheten försäkras typiskt sett genom egendom- och avbrottsförsäkring. Denna typ av avbrott ryms dock inte inom försäkringsskyddet.

Nej. Om företaget har tecknat Epidemiavbrottsförsäkring kan dock ersättning utgå vid myndighetsingripande för intäktsbortfall till följd av produktionsavbrottet. Merkostnader för att personal sätts i karantän ersätts typiskt sett ej.

Nej, detta räknas som en icke-försäkrad affärsrisk. Att du inte får in kunder i samma utsträckning som tidigare räknas inte som en sådan skada.

Nej, uteblivna intäkter och merkostnader ersätts endast till följd av inträffad egendomsskada. Att du inte kan genomföra evenemanget eller måste göra det utan publik utgör ingen sådan skada. Om du tecknat Epidemiavbrottsförsäkring och myndigheterna beslutar att stänga ditt event kan försäkringen i princip ersätta förlorade intäkter.

Det finns typiskt sett inga restriktioner i tjänstereseförsäkringen för Coronaviruset och normalt sett inte några undantag om någon blir akut sjuk. Skulle någon insjukna täcker försäkringen vårdkostnader. Tjänsteresevillkoret omfattar generellt avbeställning till följd av sjukdom, olycksfall, dödsfall. Om UD/WHO avråder från resa till ett specifikt område p.g.a. risk för smitta kan försäkringen ersätta uppkomna kostnader. Avbokning enbart p.g.a. oro för smitta utan sådan avrådan omfattas dock inte.

Försäkringen omfattar typiskt sett nödvändiga och skäliga extrakostnader för resa och boende på en säker plats. Åtgärden skall vara beordrad av statlig myndighet och försäkringsbeloppet kan variera. Förlorad arbetsinkomst ersätts ej.

Ja, VD/Styrelseansvarsförsäkringen har i många fall en omfattning som syftar till att ersätta uppkomna försvarskostnader i fall då person i ledande befattning som företrädare för företaget blir delgiven misstanke om arbetsmiljöbrott. Detta kan bli aktuellt då arbetsgivaren brustit i att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Däremot finns det ingen försäkring som omfattar eventuella böter, viten eller andra påföljder av fastställt arbetsmiljöbrott.

Har ni tecknat till försäkring som täcker sjukavbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga kan ni få ersättning efter vald karenstid vid sjukskrivning eller smittbärarpenning.

Gruppförsäkring


De flesta sjukvårdsförsäkringar har undantag för skada på grund av eller sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Coronaviruset omfattas av Smittskyddslagen och därför kan du inte få hjälp av sådan vårdförsäkringen för utredning och behandling av Coronaviruset.

De flesta sjukvårdsförsäkringar har undantag för skada på grund av eller sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Coronaviruset omfattas av Smittskyddslagen och därför kan du inte få hjälp eller ersättning av sådan vårdförsäkringen för utredning och behandling av Coronaviruset.

Ja, om du är sjukskriven och uppnår den i villkoren angivna karenstiden, vanligen 90 dagar, kan du få ersättning.

Ja, ersättning kan ges efter karenstiden vid sjukskrivning eller smittbärarpenning.

ikon-travel.png     Tjänsterese­försäkring

ikon-travel.pngTjänstereseförsäkring

  ikon-desk.png   Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

ikon-desk2.png
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Försäkringsvilkor

Ladda ned PDF om försäkringsbolagens
tillämpning av försäkringsvillkoren.

Öppna PDF

Ikon_Kontakt.png

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för både dig som är kund och du som ännu inte blivit kund men vill veta mer om oss. Via länken nedan hittar du flera vägar att kontakta oss.

Till kontaktsidan
Kontakta oss