Skip to main content Skip to main navigation

Om din tjänstereseförsäkring har ett omfattande avbeställningsskydd kan detta gälla om resan är bokad innan UD:s avrådan kom. Har din försäkring ett mindre omfattande avbeställningsskydd gäller skyddet endast vid sjukdom och det är då inte möjligt att få ersättning för avbokningar som görs på grund av coronautbrottet. Här finns det i vissa fall dock möjlighet att få resan återbetald av ditt flyg- eller resebolag.

Om din resa blir inställd av resebolaget gäller i regel inte avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen. Du rekommenderas istället att kontakta ditt flygbolag eller researrangör.

Många tjänstereseförsäkringar ersätter sjukvårdskostnader och sjukhusvistelse utan några undantag för coronaviruset. Om din tjänstereseförsäkring har en bred omfattning görs heller inga undantag för UD:s avrådan.

Om din försäkring däremot har ett undantag för områden som UD avråder ifrån gäller sjukvårdsskyddet endast om din resa startade innan denna avrådan. I dessa fall finns det ofta en tidsgräns för hur länge skyddet gäller. Om sjukvårdsskyddet gäller ersätts i regel även merkostnader för hemresa samt för kost och logi i samband med sjukdom. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag om du blir akut sjuk.

I vissa tjänstereseförsäkringar ingår ett hemreseskydd som ersätter merkostnader för omedelbar hemresa till Sverige. Det här skyddet skiljer sig dock mellan försäkringsbolagen både vad gäller beloppsbegränsningar och vilka händelser som berättigar ersättning för ny hemresa. I första hand rekommenderar vi att du istället undersöker möjligheten till en ny hemresa hos ditt flygbolag eller researrangör. Många flygbolag har nu avgiftsfria ombokningar och researrangörer har beslutat om att ta hem sina resenärer så fort som möjligt.

Om du blir tvungen att förlänga din resa på grund av karantän kan du i vissa fall få ersättning för merkostnader för boende och resa genom din tjänstereseförsäkring. Det här skyddet varierar dock mellan försäkringsbolagen så det kan vara bra idé att kolla vad som gäller hos ditt försäkringsbolag.

Om UD rekommenderar att alla svenskar ska lämna området du befinner dig i ersätter många tjänstereseförsäkringar merkostnader för evakuering till Sverige.

Europeiska ERV täcker tjänsteresor över hela världen enligt gällande försäkringsvillkor, inklusive behandling för akut sjukdom eller andra skador relaterade till Covid-19.

Vissa länder/regioner är mer utsatta av det pågående utbrottet av Covid-19, både när det gäller medicinsk vård och reserelaterade förhinder. Därför kan resor till dessa länder eller områden komma att betraktas som att du utsätter sig för en redan känd eller förväntad risk. Detta kan i vissa fall leda till att eventuell skadeersättning reduceras eller helt uteblir. Vid osäkerhet kan du vända dig till ERV för hjälp med en bedömning avseende den aktuella resan.

Om du skulle bli sjuk, oavsett om du blir smittad av coronaviruset eller inte, täcker läkekostnadsförsäkringen som vanligt om det är en nödvändig resa eller om avresan skett innan avrådan.

Du har rätt att avboka din resa och få ersättning för dina avbokningskostnader om:

  1. UD har avrått från att resa till det specifika området. Försäkringen måste då vara tecknad innan UD gick ut med sin avrådan.
  2. Avbokningen beror på olycksfall och/eller sjukdom som gäller dig eller nära anhörig.

Observera att du inte kan avboka din resa endast på grund av oro och rädsla för att resa till destinationer där det ännu inte finns en avrådan från UD.

Vill du nyteckna ett avbeställningsskydd kan du fortsatt teckna tillvalet Avbeställningsförsäkring, precis som vanligt. Däremot omfattas inte avbokningar som är en direkt eller indirekt följd av coronaviruset covid-19. Detta innefattar både egen sjukdom och ifall UD:s avrådan är kopplad till spridning av coronavirus covid-19.

Om du skulle bli satt i karantän och inte kan åka hem som planerat får du ersättning för merkostnader för boende och resa upp till 50 000 SEK om det är en nödvändig resa eller om avresan skett innan avrådan.

Du har rätt till ersättning för evakuering alternativt för merkostnader för förlängd vistelse om:

  1. Landet finns med på ERV:s högrisklista eller
  2. Det har skett ett myndighetsingripande, som karantän

Kostnaden måste på förhand ha godkänts av larmcentral Europeiska ERV Alarm.

Ja, AIG har inget generellt undantag för nuvarande avrådan. Dock kan vissa delar av försäkringen påverkas enligt nedan.

Sjukvårdsskyddet gäller som vanligt oavsett om du blir sjuk i covid-19 eller annan sjukdom. Skulle någon insjukna täcker försäkringen vårdkostnader. Om du blir akut sjuk under tjänsteresa ska du kontakta SOS International.

Tjänstereseförsäkringen omfattar i grunden avbeställning till följd av sjukdom, olycksfall, dödsfall eller andra oförutsedda händelser som den försäkrade ej kan påverka.

Om UD eller WHO går ut med en avrådan att resa till ett specifikt område på grund av risk för smitta av coronaviruset kan försäkringen ersätta/omfatta avbeställningen.

Om man avbokar resa p.g.a. oro för smitta av coronavirus gäller inte försäkringen. Det bästa är att den försäkrade gör en skadeanmälan så att en skadereglerare får reglera ärendet utifrån det specifika ärendet.

Försäkringen omfattar nödvändiga och skäliga extra kostnader för resa och boende på en säker plats. Åtgärden skall vara beordrad av statlig myndighet och högsta ersättning är 500 000 kr.

Om man blir satt i karantän på resmålet kan försäkringen omfatta nödvändiga och skäliga extra kostnader för resa och logi. Åtgärden skall vara beordrad av statlig myndighet och högsta ersättning är 30 000 kr.

Ja, If gör en viktig uppdelning beroende på vilken typ av avrådan som UD gjort.

Om avrådan gäller ”icke nödvändiga resor” gäller försäkringsskyddet fullt ut både vad gäller sjukvård och i andra avseenden. Dock kan vissa delar av försäkringen påverkas enligt nedan (se särskild information om avbeställningsskyddet).

Om avrådan däremot gäller ”alla resor” så gäller försäkringen inte alls. Just nu gäller en sådan avrådan till Hubei-provinsen och Iran mot bakgrund coronaviruset.

Observera dock att tjänstereseförsäkring som köpts från och med 1 april 2020, eller som efter den 24 april 2020 har förnyats och fått det nya villkoret, inte gäller för tjänsteresor till resmål som UD avråder från på grund av pågående epidemi (gäller även nedan information avseende sjukvård, evakuering och karantän).

Försäkringens sjukvårdsskydd gäller fullt ut i de flesta länder eftersom försäkringen i sin helhet gäller om UD endast avråder från icke nödvändiga resor. Det här skyddet gäller även om du insjuknar i covid-19.

Tjänstereseförsäkringen gäller för avbeställning av resa med anledning av den rådande situationen med Coronaviruset, förutsatt att man har ett avbeställningsskydd i försäkringen (valbart). IF följer dock Utrikesdepartementets rekommendationer.

Avbeställning av tjänsteresor med avresedatum före 30 juni omfattas för följande länder:

Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien.

För övriga länder inom EU/EES och Schengen omfattas avbeställning av tjänsteresor med avresedatum före 15 juli.

För länder utanför EU/EES och Schengen omfattas avbeställning av tjänsteresor med avresedatum före 31 augusti.

Kom ihåg att försäkringen endast ersätter det man inte får i ersättning av researrangören, kontakta därför flygbolaget/researrangören innan du kontaktar IF.

Om du sitter i karantän på grund av att du eller någon annan är smittad av coronaviruset, ersätter If dina extra rese- och logikostnader. Du ska själv medverka till att begränsa kostnaderna (ekonomiklass på flyg, mellanklassboende osv). Kontakta SOS International.

Tjänstereseförsäkringen ersätter merkostnader för resa och boende vid evakuering om UD påbjuder evakuering i det land man befinner sig i. Du ska själv medverka till att begränsa kostnaderna (ekonomiklass på flyg, mellanklassboende osv).

Nej, försäkringen gäller inte vid resor till länder som UD avråder från att besöka. Detta undantag gäller oavsett vilken typ av avrådan UD gör. Däremot gäller vissa delar av försäkringen om man redan befinner sig i ett område som UD avråder från, se fortsatt information om detta nedan.

Om du redan befinner dig i ett riskområde gäller försäkringen i 30 dagar. Ersättning 25 000 kr för nödvändiga extrakostnader för hemresa.

Försäkringen ersätter ej återbetalning p.g.a. epidemi på resmålet. Försäkringen ersätter enbart återbetalning på grund av sjukdom eller dödsfall som drabbar försäkringstagaren eller anhörig eller vid en plötslig och oförutsedd naturkatastrof på eller i närheten av resmålet.

Nej, försäkringen gäller inte vid resor till länder som UD avråder från att besöka. Detta undantag gäller oavsett vilken typ av avrådan UD gör. Däremot gäller vissa delar av försäkringen om man redan befinner sig i ett område som UD avråder från, se fortsatt information om detta nedan.

Du som redan är på resmålet när UD:s avrådan kommer har ett skydd för läkarvård om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall. Skyddet gäller i tre månader från avrådan, du har då även skydd för nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen gäller enbart om du själv blivit sjuk innan avresa och inte kan genomföra resan. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av att UD avråder från resor. LF rekommenderar att du tar kontakt med ditt flygbolag eller researrangör för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan.

Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd.

Nej, försäkringen gäller inte vid resor till länder som UD avråder från att besöka. Detta undantag gäller oavsett vilken typ av avrådan UD gör. Däremot gäller vissa delar av försäkringen om man redan befinner sig i ett område som UD avråder från, se fortsatt information om detta nedan.

Om avrådan kommer efter att resan har påbörjats gäller försäkringen och omfattar då sjukvårdskostnader som vanligt om en medarbetare insjuknar i covid-19. Då kan ni få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader, som till exempel kostnader för vård och behandling, resor i samband med vården och merkostnad för den sjukes hemresa.

Avbeställningsskyddet för tjänsteresor gäller om en medarbetare eller en nära anhörig till medarbetaren blir sjuk. Försäkringen omfattar däremot inte avbokningar på grund av rädsla för att bli sjuk, eller som beror på inställda avgångar eller UD:s avrådan.  

Om en tjänsteresa blir inställd på grund av att flygbolaget eller arrangören ställer in avgången bör ni kontakta dem för frågor om ersättning.

Nej, för att försäkringen ska gälla för resor som UD avråder från måste försäkringstagaren i förväg anmäla sådan resa till Protector och betala särskild premie för riskökningen. Försäkringen gäller i så fall med särskilda begränsningar i dess omfattning och ersättningsbelopp. Görs inte sådan anmälan är försäkringen inte gällande i någon del. Däremot gäller vissa delar av försäkringen om man redan befinner sig i ett område som UD avråder från, se fortsatt information om detta nedan.

Du som redan är på resmålet när UD:s avrådan kommer har ett skydd för läkarvård om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall. Skyddet gäller i 14 dagar från det datum då UD beslutat om avrådan.

Om du beviljas åka på resan trots avrådan gäller sjukvårdsskyddet med vissa inskränkningar och ersättningsbelopp.

Tjänstereseförsäkringen ersätter avbeställningar till följd av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall som drabbar den försäkrade eller nära anhörig. Avbeställningsskyddet gäller även om försäkrad drabbas av annan plötslig och oförutsedd händelse och inte rimligen kan delta i den köpta resan eller i arrangemanget.

Kontakta oss