Skip to main content Skip to main navigation

Om din tjänstereseförsäkring har ett omfattande avbeställningsskydd kan detta gälla om resan är bokad innan UD:s avrådan kom. Har din försäkring ett mindre omfattande avbeställningsskydd gäller skyddet endast vid sjukdom och det är då inte möjligt att få ersättning för avbokningar som görs på grund av coronautbrottet. Här finns det i vissa fall dock möjlighet att få resan återbetald av ditt flyg- eller resebolag.

Om din resa blir inställd av resebolaget gäller i regel inte avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen. Du rekommenderas istället att kontakta ditt flygbolag eller researrangör.

Många tjänstereseförsäkringar ersätter sjukvårdskostnader och sjukhusvistelse utan några undantag för coronaviruset. Om din tjänstereseförsäkring har en bred omfattning görs heller inga undantag för UD:s avrådan.

Om din försäkring däremot har ett undantag för områden som UD avråder ifrån gäller sjukvårdsskyddet endast om din resa startade innan denna avrådan. I dessa fall finns det ofta en tidsgräns för hur länge skyddet gäller. Om sjukvårdsskyddet gäller ersätts i regel även merkostnader för hemresa samt för kost och logi i samband med sjukdom. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag om du blir akut sjuk.

I vissa tjänstereseförsäkringar ingår ett hemreseskydd som ersätter merkostnader för omedelbar hemresa till Sverige. Det här skyddet skiljer sig dock mellan försäkringsbolagen både vad gäller beloppsbegränsningar och vilka händelser som berättigar ersättning för ny hemresa. I första hand rekommenderar vi att du istället undersöker möjligheten till en ny hemresa hos ditt flygbolag eller researrangör. Många flygbolag har nu avgiftsfria ombokningar och researrangörer har beslutat om att ta hem sina resenärer så fort som möjligt.  

Om du blir tvungen att förlänga din resa på grund av karantän kan du i vissa fall få ersättning för merkostnader för boende och resa genom din tjänstereseförsäkring. Det här skyddet varierar dock mellan försäkringsbolagen så det kan vara bra idé att kolla vad som gäller hos ditt försäkringsbolag.

Om UD rekommenderar att alla svenskar ska lämna området du befinner dig i ersätter många tjänstereseförsäkringar merkostnader för evakuering till Sverige.

För resor inom Norden, EU, Schweiz, Storbritannien och Lichtenstein

Fr.o.m. 29 maj 2020 täcker ERV:s tjänstereseförsäkring som vanligt, helt enligt försäkringsvillkoret. Det gäller även skador kopplade till covid-19. Ni som företag gör fortsättningsvis själva en bedömning av vad som utgör en nödvändig resa och behöver inte kontakta ERV för ett avgörande.

För resor till resten av världen

För resor till resten av världen gäller tjänstereseförsäkringen som vanligt, fast inte för skador kopplat till covid-19. Det innebär att ERV kan neka ersättning vid icke nödvändiga resor till följd av covid-19. Vid nödvändiga resor gäller försäkringen däremot som vanligt även vid covid-19 relaterade skador. Om man planerar att resa till ett land eller område utanför Norden, EU, Schweiz, Storbritannien eller Lichtenstein, bör man kontakta ERV innan resa, för kontroll om hur försäkringen täcker. ERV hjälper även till med att göra en bedömning av vad som anses utgöra en nödvändig resa (kontakt sker via corporate@erv.se). Om man vid tidpunkten för avrådan redan befinner sig på resmålet gäller dock försäkringen som vanligt, dvs. oavsett om man smittas av covid-19 eller inte.

Om du skulle bli sjuk, oavsett om du blir smittad av coronaviruset eller inte, täcker läkekostnadsförsäkringen som vanligt om det är en nödvändig resa eller om avresan skett innan avrådan.

Du har rätt att avboka din resa och få ersättning för dina avbokningskostnader om:

  1. UD har avrått från att resa till det specifika området. Försäkringen måste då vara tecknad innan UD gick ut med sin avrådan.
  2. Avbokningen beror på olycksfall och/eller sjukdom som gäller dig eller nära anhörig.

Observera att du inte kan avboka din resa endast på grund av oro och rädsla för att resa till destinationer där det ännu inte finns en avrådan från UD.

För USA så gäller avbeställningsskyddet för resor som bokades innan reserestriktionerna för Schengenländer tillkännagavs, det vill säga t.o.m. 12 mars 2020. Resestoppet gäller från och med 13 mars och i nuläget 30 dagar framåt.

Vill du nyteckna ett avbeställningsskydd kan du fortsatt teckna tillvalet Avbeställningsförsäkring, precis som vanligt. Däremot omfattas inte avbokningar som är en direkt eller indirekt följd av coronaviruset covid-19. Detta innefattar både egen sjukdom och ifall UD:s avrådan är kopplad till spridning av coronavirus covid-19.

Om du skulle bli satt i karantän och inte kan åka hem som planerat får du ersättning för merkostnader för boende och resa upp till 50 000 SEK om det är en nödvändig resa eller om avresan skett innan avrådan.

Du har rätt till ersättning för evakuering alternativt för merkostnader för förlängd vistelse om:

  1. Landet finns med på ERV:s högrisklista eller
  2. Det har skett ett myndighetsingripande, som karantän

Kostnaden måste på förhand ha godkänts av larmcentral Europeiska ERV Alarm.

Ja, AIG har inget generellt undantag för nuvarande avrådan. Dock kan vissa delar av försäkringen påverkas enligt nedan.

Sjukvårdsskyddet gäller som vanligt oavsett om du blir sjuk i Covid-19 eller annan sjukdom. Skulle någon insjukna täcker försäkringen vårdkostnader. Om du blir akut sjuk under tjänsteresa skall du kontakta SOS International.

Tjänstereseförsäkringen omfattar i grunden avbeställning till följd av sjukdom, olycksfall, dödsfall eller andra oförutsedda händelser som den försäkrade ej kan påverka.

Om UD eller WHO går ut med en avrådan att resa till ett specifikt område på grund av risk för smitta av coronaviruset kan försäkringen ersätta/omfatta avbeställningen.

Om man avbokar resa p.g.a. oro för smitta av coronavirus gäller inte försäkringen. Det bästa är att den försäkrade gör en skadeanmälan så att en skadereglerare får reglera ärendet utifrån det specifika ärendet.

Försäkringen omfattar nödvändiga och skäliga extra kostnader för resa och boende på en säker plats. Åtgärden skall vara beordrad av statlig myndighet och högsta ersättning är 500 000 kr.

Om man blir satt i karantän på resmålet kan försäkringen omfatta nödvändiga och skäliga extra kostnader för resa och logi. Åtgärden skall vara beordrad av statlig myndighet och högsta ersättning är 30 000 kr.

Ja, If gör en viktig uppdelning beroende på vilken typ av avrådan som UD gjort.

Om avrådan gäller ”icke nödvändiga resor” gäller försäkringsskyddet fullt ut både vad gäller sjukvård och i andra avseenden. Dock kan vissa delar av försäkringen påverkas enligt nedan (se särskild information om avbeställningsskyddet).

Om avrådan däremot gäller ”alla resor” så gäller försäkringen inte alls. Just nu gäller en sådan avrådan till Hubei-provinsen och Iran mot bakgrund coronaviruset.

Observera dock att tjänstereseförsäkring som köpts från och med 1 april 2020, eller som efter den 24 april 2020 har förnyats, inte gäller för tjänsteresor till resmål som UD avråder från på grund av pågående epidemi. Om försäkringen inte är nyköpt eller har förnyats gäller den vid tjänsteresa om du väljer att åka trots UD:s avrådan.

Försäkringens sjukvårdsskydd gäller fullt ut i de flesta länder eftersom försäkringen i sin helhet gäller om UD endast avråder från icke nödvändiga resor. Det här skyddet gäller även om du insjuknar i covid-19.

Tjänstereseförsäkringen gäller för avbeställning av resa till samtliga länder utanför Sverige med anledning av den rådande situationen med coronaviruset – förutsatt att du har ett avbeställningsskydd i din tjänstereseförsäkring. Avbeställningsskyddet gäller oavsett nivå av UD:s avrådan när det kommer till allvarliga epidemier (corona). Resor med avresedatum senast den 15 juli 2020 ersätts. Observera att resan måste ha bokats innan den 12 mars 2020 då WHO klassade utbrottet av Coronaviruset som en pandemi. (Resor som avbokats innan den 12 mars 2020 ersätts inte).

Observera att tjänstereseförsäkringen endast ersätter det du inte får i ersättning av researrangören. If ber dig därför i första hand kontakta flygbolaget/researrangören. Om du är på resa i ett område där inträdes- och utegångsförbud har införts - kontakta SOS International.

Om du sitter i karantän på grund av att du eller någon annan är smittad av coronaviruset, ersätter If dina extra rese- och logikostnader. Du ska själv medverka till att begränsa kostnaderna (ekonomiklass på flyg, mellanklassboende osv). Kontakta SOS International.

För nordiska medborgare gäller tjänstereseförsäkringen för evakuering till hemlandet.

För icke-nordiska medborgare gäller tjänstereseförsäkringen för evakuering till hemlandet förutsatt att myndigheterna i hemlandet har rekommenderat dig att lämna resmålet. 

Tjänstereseförsäkringen ersätter dina merkostnader för evakuering. Du ska själv medverka till att begränsa kostnaderna (ekonomiklass på flyg, mellanklassboende osv). Kontakta SOS International för assistans.

Nej, försäkringen gäller inte vid resor till länder som UD avråder från att besöka. Detta undantag gäller oavsett vilken typ av avrådan UD gör. Däremot gäller vissa delar av försäkringen om man redan befinner sig i ett område som UD avråder från, se fortsatt information om detta nedan.

Om du redan befinner dig i ett riskområde gäller försäkringen i 30 dagar. Ersättning 25 000 kr för nödvändiga extrakostnader för hemresa.

Försäkringen ersätter ej återbetalning p.g.a. epidemi på resmålet. Försäkringen ersätter enbart återbetalning på grund av sjukdom eller dödsfall som drabbar försäkringstagaren eller anhörig eller vid en plötslig och oförutsedd naturkatastrof på eller i närheten av resmålet.

Nej, försäkringen gäller inte vid resor till länder som UD avråder från att besöka. Detta undantag gäller oavsett vilken typ av avrådan UD gör. Däremot gäller vissa delar av försäkringen om man redan befinner sig i ett område som UD avråder från, se fortsatt information om detta nedan. 

Du som redan är på resmålet när UD:s avrådan kommer har ett skydd för läkarvård om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall. Skyddet gäller i tre månader från utbrottet. Du har då även skydd för nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen gäller enbart om du själv blivit sjuk innan avresa och inte kan genomföra resan. Du får ingen ersättning från försäkringen om du avbokar eller väljer att inte resa på grund av oro. Avbeställningsskyddet gäller inte heller om en resa ställs in av resebolaget eller på grund av myndighetsbeslut. LF rekommenderar att du tar kontakt med ditt flygbolag eller researrangör.

Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd.

Nej, försäkringen gäller inte vid resor till länder som UD avråder från att besöka. Detta undantag gäller oavsett vilken typ av avrådan UD gör. Däremot gäller vissa delar av försäkringen om man redan befinner sig i ett område som UD avråder från, se fortsatt information om detta nedan. 

Om avrådan kommer efter att resan har påbörjats gäller försäkringen och omfattar då sjukvårdskostnader som vanligt om en medarbetare insjuknar i covid-19. Då kan ni få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader, som till exempel kostnader för vård och behandling, resor i samband med vården och merkostnad för den sjukes hemresa.

Avbeställningsskyddet för tjänsteresor gäller om en medarbetare eller en nära anhörig till medarbetaren blir sjuk. Försäkringen omfattar däremot inte avbokningar på grund av rädsla för att bli sjuk, eller som beror på inställda avgångar eller UD:s avrådan.  

Om en tjänsteresa blir inställd på grund av att flygbolaget eller arrangören ställer in avgången bör ni kontakta dem för frågor om ersättning.

Nej, för att försäkringen ska gälla för resor som UD avråder från måste försäkringstagaren i förväg anmäla sådan resa till Protector och betala särskild premie för riskökningen. Försäkringen gäller i så fall med särskilda begränsningar i dess omfattning och ersättningsbelopp. Görs inte sådan anmälan är försäkringen inte gällande i någon del. Däremot gäller vissa delar av försäkringen om man redan befinner sig i ett område som UD avråder från, se fortsatt information om detta nedan. 

Du som redan är på resmålet när UD:s avrådan kommer har ett skydd för läkarvård om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall. Skyddet gäller i 14 dagar från det datum då UD beslutat om avrådan.

Om du beviljas åka på resan trots avrådan gäller sjukvårdsskyddet med vissa inskränkningar och ersättningsbelopp.

Tjänstereseförsäkringen ersätter avbeställningar till följd av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall som drabbar den försäkrade eller nära anhörig. Avbeställningsskyddet gäller även om försäkrad drabbas av annan plötslig och oförutsedd händelse och inte rimligen kan delta i den köpta resan eller i arrangemanget.

Kontakta oss