Skip to main content Skip to main navigation

Hur skiljer sig TFA på arbetsplatsen mot i hemarbetet?

Här listar vi några konkreta exempel.

Läs mer här

Företag

Önskar du som arbetsgivare få mer information om en kompletterande Olycksfallsförsäkring vid hemarbete?

Kontakta oss

Privat

Är du redan kund till Söderberg & Partners och vill veta mer om och teckna olycksfallsförsäkring? 

Besök onlinetjänsten

Alla som förvärvsarbetar i Sverige, oavsett om de är anställda, uppdragstagare eller egna företagare, omfattas av den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen som hanteras av Försäkringskassan och regleras enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Alla som är anställda hos en arbetsgivare som har kollektivavtal omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Statligt anställda omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen genom det så kallade personskadeavtalet PSA.

Många arbetsgivare som inte har kollektivavtal har också tecknat försäkring för sina anställda.

För att får ersättning genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller att skadan ska ha orsakats av något av följande:

  • olycksfall på arbetet
  • färdolycksfall
  • arbetssjukdom
  • smittsam sjukdom

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med arbetet som den anställda utför.

Hemförsäkringen

Det normala är att hemförsäkringen inte omfattar olycksfallsförsäkring*. Vissa hemförsäkringsbolag erbjuder det som ett tillägg medan andra hänvisar till att man får teckna en privat olycksfallsförsäkring.

Gruppförsäkringar

Om den anställde har tecknat en frivillig gruppolycksfallsförsäkring har man generellt försäkringsskydd även vid arbete i hemmet.

TFA villkoren behandlar frågan om hur försäkringen gäller vid hemarbete i följande avsnitt och  paragrafer:

”Gemensamma försäkringsvillkor för AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO”

  • § 10 För hemarbetstagare, varmed här avses anställda som i sin bostad eller i lokal i direkt anslutning till denna utför arbete åt arbetsgivare gäller särskilda bestämmelser som framgår av §§ 26–28
  • § 26–28 berör ej TFA

”Villkor för TFA från 2019-01-01”

  • § 5 Arbetsskada som drabbat hemarbetare ger rätt till ersättning endast om skadan kvarstår sedan 180 dagar har passerat från den dag då skadan visade sig och förklarats vara arbetsskada enligt SFB. Ett ytterligare villkor är att skadan ska ha ett direkt samband med användning av arbetsmaskiner eller arbetsmaterial som tillhandahållits av arbetsgivaren eller uppenbarligen uppkommit vid utförandet av arbetsmoment i hemarbetet.

Försäkringsgivaren AFA skriver på sin hemsida med anledning av Coronaviruset:

Smittsam sjukdom - arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA)

Det är för närvarande inte fastställt om Coronaviruset (2019-nCovV) är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person. Dessutom ska smittan kvarstå i 180 dagar för att AFA Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning.

Däremot kan sjukdom som orsakas av smitta (även Coronaviruset) betraktas som arbetsskada om smittan uppkommit vid ett laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs

Arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren (TFA, TFA-KL och PSA)

Under Corona-pandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån, bland annat för att minska smittspridningen till exempel i rusningstrafik. Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Källa: www.afaforsakring.se/arbets­givare--fack/forsakringar­/coronavirus---vad-galler/

Unionen skriver: Den genomsnittlige anställde omfattas av en eller två arbetsskadeförsäkringar; dels den lagstadgade som administreras av Försäkringskassan, dels en kollektivavtalad (TFA) som administreras av försäkringsbolaget AFA. Båda dessa försäkringar har samma olycksfallsbegrepp, vilket innebär att de styrs av samma praxis gällande om en olycka ska ses som en arbetsskada eller inte. I det följande benämns dessa försäkringar därför som ”arbetsskadeförsäkringen”, trots att det alltså kan vara två försäkringar som kompletterar varandra.

Om en anställd utför arbete för sin arbetsgivare i hemmet och råkar ut för ett olycksfall omfattas denne visserligen av arbetsskadeförsäkringen, men till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs vid arbete i hemmet att olycksfallet står i påtagligt och i direkt samband med det förvärvsarbete som utförs.

I praktiken betyder det här att du på din arbetsplats är skyddad av arbetsskadeförsäkringen även om du snubblar och skadar dig på väg till exempelvis kaffeautomaten. Även under pauser på arbetsplatsen är du skyddad av arbetsskadeförsäkringen, förutsatt att olyckan sker under betald arbetstid. När du jobbar hemifrån är arbetsskadeförsäkringen inte lika omfattande. Under din tur till köket för att brygga en extra kopp kaffe är du sannolikt inte skyddad vid ett eventuellt olycksfall, eftersom olyckan inte är direkt orsakad av arbetet utan ”har sin grund i det dagliga livets faror”, så som lagens förarbeten uttrycker det. Om du råkar ut för ett olycksfall vid utförandet av själva arbetsuppgifterna, exempelvis skadar dig på arbetsmaterialet, torde ett försäkringsskydd föreligga oavsett om du arbetar på arbetsplatsen eller från hemmet.

Eftersom försäkringsskyddet vid olycksfall är svagare vid arbete i hemmet än vid arbete på arbetsplatsen, vill vi uppmana våra medlemmar att iaktta extra försiktighet vid hemarbete för att i möjligaste mån undvika olyckor.

Källa: www.unionen.se/rad-och-stod/coronaviruset

Kontakta oss