Skip to main content Skip to main navigation

Stödpaket och åtgärder för företag

Här har vi samlat länkar och information om de föreslagna stödåtgärder som företag kan utnyttja och ansöka om att få ta del av.

  • Stöd för korttidspermittering av personal

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Mer information: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Tillväxtverket är ansvariga för att administrera ansökningsprocessen och utbetalningen av stödet för korttidspermitteringar. Du hittar mer information om vem som kan söka stöd och hur du går tillväga på denna länk: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

 

  • Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen

Mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokat-statligt-ansvar-for-sjuklonekostnader/

 

  • Utökade låne- och garantimöjligheter till svenska företag

Förslag till att underlätta finansiering för framförallt små och medelstora svenska företag. Förslaget innefattar bland annat att Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokade-lane--och-garantimojligheter-till-foretag-i-sverige2/

 

  • Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Mer information: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-statlig-lanegaranti-till-sma-och-medelstora-foretag/

 

  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Mer information: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/

 

  • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

Mer information: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/

 

  • Likviditetförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Företagens möjlighet till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader.

Mer information: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/

 

  • Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

Ett förslag om tillfälligt utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år

Mer information: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-till-okad-mojlighet-till-arbetsloshetsersattning-vid-vilande-foretag/

 

 

För en komplett överblick över vilka stödåtgärder som regeringen föreslår med anledning av den rådande situationen – besök regeringens samlingssida:

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/

 

 

Kontakta oss