Skip to main content Skip to main navigation

Begreppsförklaring

För att underlätta ifyllandet av offertunderlaget har följande sammanställning gjorts över vanliga försäkringstekniska begrepp. 

Om du önskar informationen i utskrivbart pdf-format 

Byggnadsklass: 

Indelning av byggnader ur brandförsäkringssynpunkt i olika klasser, som används vid premieberäkningen. 

Byggnadsklass 1 
Byggnader som påverkas i ringa omfattning av brand och som inte medverkar till brandspridning. Alla byggnadsdelar (ytterväggar, stomme, tak mellanbotten) av sten eller betong eller två eller fler mellanbottnar (bjälklag) och alla av sten eller betong, oavsett utförande av ytterväggar, stomme och tak 

Byggnadsklass 2 
Byggnader som påverkas av brand utan att medverka till brandspridning, men hindrar inte brandspridning i väsentlig omfattning. Alla ytterväggar av sten eller betong men byggnadssättet är inte hänförligt till klass 1, då fastigheten inte hindrar brandspridning i väsentlig omfattning. Ex. stål-/plåtbyggnad. 

Byggnadsklass 3 
Ytterväggar av trä eller trävägg skyddad med revetering. Byggnaden deltar i brand och som medverkar till brandspridning.

 

Byggnadens delar: 


Ytterväggar 

(inklusive spikreglar) som omsluter byggnad med undantag för i väggen ingående pelare, stolpar, balkar och reglar.

Stomme 
Bärande väggar, pelare, stolpar, balkar, reglar, takstolar och takbågar.

Tak 
Ovan översta våningen eller användbar vind befintlig skiva eller skivkonstruktion (inklusive eventuella åsar), som vilar på stomme enligt ovan. Innertak i översta våningen räknas till tak när vinden är icke inredningsbar (exempelvis krypvind).

Bjälklag (mellanbotten) 
Skiva mellan två våningar, vilken vilar på väggar eller stomme av balkar eller pelare. Som våning behandlas här även användbar vind eller källare. Med användbar vind avses vind som kan användas för eller inredas till bostad, vindskontor, arbets- eller lagerlokal.

Självrisk: 
Självrisk är den del av skadebeloppet som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren själv får svara för och som alltså alltid dras av från försäkringsersättningen. 

Grundsjälvrisk: 
Grundsjälvrisk är den lägsta självrisk som utgår om inte försäkrings-villkoren anger annat. Föreningen har möjlighet att välja mellan följande grundsjälvrisker: 0,2 basbelopp (9 100 kr) 0,5 basbelopp (22 750 kr) 1 basbelopp (45 500 kr) 2 basbelopp (91 000 kr). 

Basbelopp: 
Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring. 

Bostadsyta: 
Byggnadens totala bostadsarea. Lokalyta: Byggnadens totala lokalarea. Uthyrda lokaler, samlingslokaler m.m. 

Källaryta: 
Om uppgift om källarens yta saknas används följande beräkningsschablon: 
(Bostadsyta + Lokalyta) = Källarens yta. Antal våningar 

Fastighetens area: 
Byggnadens sammanlagda area enligt följande: Bostadyta + lokalyta + källaryta. I de fall uppgift om källaryta saknas, används ovanstående beräkningsschablon. 

Antal våningar: 
Fastighetens totala antal våningar inklusive bottenvåning. Souterrängvåning räknas som en våning över mark. Vindsvåning som till mer än hälften är inredd (lägenheter, kontor o dyl) räknas som hel våning. 

Byggnadsår: 
Det år då fastigheten färdigställdes. Värdeår: 

T.ex. nytt värdeår genom fastighetstaxering eller ny värdering genom försäkringsvärdering. Exempel ger större renovering såsom stambyte ett förbättrat värdeår. Kontakta Söderberg & Partners om större renoveringar utförts men ändring av värdeår ej är utfört.

Kontakta oss