Skip to main content Skip to main navigation

FAQ

Varför har Bostadsrätterna tagit fram en fastighetsförsäkring i egen regi? 

För att erbjuda god service för medlemmarna beslutades under 2005 att en omfattande fastighetsförsäkring i Bostadsrätternas egen regi skulle erbjudas. Målsättningen med det är att för Bostadsrätterna ta fram en unik medlemsförsäkring som håller hög kvalité och bred omfattning till en marknadsmässig premie.

Försäkringen kan endast tecknas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Bostadsrätterna.

Hur får vi offert? 

Det går bra att använda det färdiga formuläret eller sänd in ett offertunderlag till Söderberg & Partners. 
 
För att få information beträffande de olika begreppen som behövs 
 

Samarbetspartners (administration, frågor samt skador) Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 

Söderberg & Partners och sköter all administration samt rådgivning för Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar.

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12

111 52 Stockholm

Tel. 08 – 700 51 70

E-post: bostadsratterna@soderbergpartners.se

 

Skadehantering 

Vid skada kontakta: 
 
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Telefon: 08 – 410 63 700
E-post: skador@protectorforsakring.se
 

Skadereglering och sanering av skadedjursskador sköts av Anticimex 

Anticimex
www.anticimex.se
Telefon: 075 – 245 10 00
E-post: kundservice@anticimex.se
 

Vart vänder vi oss om vi inte är nöjda med skaderegleringen? 

Tillsammans med försäkringsgivaren och Söderberg & Partners har en försäkringskommitté bildats, kontakta Söderberg & Partners för mer information. 
 
Se även under Skador


Hur avslutar vi vår befintliga försäkring? 

Kontakta det försäkringsbolag ni har och avsluta försäkringen, uppsägning ska ske innan huvudförfallodag. Om du önskar hjälp med att avsluta försäkringen kan Söderberg & Partners göra det men behöver då en uppsägningsfullmakt. För att underlätta har en sådan fullmakt tagits fram.

Vad är unikt med försäkringen?

Fastighetsförsäkringen har en komplett omfattning för att föreningen tryggt ska kunna välja försäkringen utan en massa tillvalsmöjligheter, detta dessutom till en förmånlig premie, tack vare Bostadsrätternas stora medlemsantal. Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar omfattar också moment som är unika på försäkringsmarknaden. 

 
De unika momenten är följande: 
Inget åldersavdrag (avskrivningselimineringsskydd) i det gemensamma bostadsrättstillägget 
Om en skada uppstår som du själv inte förorsakat i t.e.x. badrummet, utgår normalt ersättning men med åldersavdrag. Det kan bli väldigt dyrt att återställa badrummet i det skick det var innan skadan inträffade. 

 
Vårt unika försäkringsmoment ger dig ett skydd mot åldersavdrag, inom ramen för överenskomna belopp. 

 
Nöjd-Kund-garanti 
Nöjd kund garanti – försäkringstagaren får säga upp försäkringen under löpande avtalstid om försäkringstagaren får erbjudande om en billigare premie med samma villkor och Protector inte kan erbjuda samma premienivå. 
 

Vad omfattar försäkringen? 

- Egendomsförsäkring 
– allrisk 
- Avbrottsförsäkring 
- Avgifts-, hyresförlust- och extrakostnadsförsäkring 
- Ansvarsförsäkring -
Styrelseansvarsförsäkring 
- Förmögenhetsbrottsförsäkring 
- Rättskyddsförsäkring 
- Skadeståndsgaranti 
- Saneringsavtal avseende skadedjur (fullservice) 
- Olycksfallsförsäkring (för boende, besökare och förtroendevalda) 
- Byggherreansvarsförsäkring 
- ROT- Försäkring (renovering, om- och tillbyggnad) 
 
Tilläggsmoment 
- Bostadsrättstillägg 
- Avskrivningselimineringsskydd 
- Allrisk bostadsrätt 
- Egendomsskydd 

 

Vad är fördelen med gemensamt bostadsrättstillägg?

Gemensamt bostadsrättstillägg ger ersättning för det som bostadsrättshavarna ansvarar för mot föreningen. Föreningen är garanterad att samtliga bostadsrättshavare har tillägget vilket ger en trygghet, dessutom underlättas skadereglering eftersom den hanteras av ett och samma bolag. Vid val av kollektivt bostadsrättstillägg kan bostadsrättshavarna ta bort tillägget från sina hemförsäkringar. Dessutom ingår det unika skyddet avskrivningselimineringsskydd, vilket ger ett skydd mot åldersavdrag. 


Hur stor är självrisken vid skada? 

Egendomsförsäkring:
Bostadsrättsföreningen har möjlighet att välja på fyra grundsjälvrisker:

0,2 basbelopp (9 100 kr)
0,5 basbelopp (22 750 kr)
1 basbelopp (45 500 kr)
2 basbelopp (91 000 kr)

 

Försäkringsmoment

Självrisk

Egendomsförsäkring Grundsjälvrisk*
Avbrottsförsäkring Grundsjälvrisk
Avgifts-, hyresförlust- och extrakostnadsförsäkring              Grundsjälvrisk
Ansvarsförsäkring Grundsjälvrisk
Styrelseansvarsförsäkring Ingen självrisk 
Förmögenhetsbrottsförsäkring 0,5 prisbasbelopp
Rättskyddsförsäkring0 0,2 prisbasbelopp
samt 20% av överskjutande kostnader
Skadeståndsgaranti 0,1 prisbasbelopp
Saneringsavtal avseende skadedjur  Ingen självrisk
 Olycksfallsförsäkring (för boende, besökare och förtroendevalda) Ingen självrisk 
Byggherreansvarsförsäkring 1 prisbasbelopp
ROT- Försäkring (renovering, om- och tillbyggnad)  Grundsjälvrisk
Avskrivningselimineringsskydd  Ingen självrisk
Tilläggsmoment
Bostadsrättstillägg
Vid vattenskada: 3000 kr
Övriga skador: 2 000 kr 
Cell Cell
                       
* Lägsta självrisk vid vattenskador är 0,5 bb. Vid vissa typer av vattenskador gäller förhöjd självrisk, exempelvis åldersrelaterade skador. Högre självrisk kan förekomma beroende på fastighetens ålder och status. 
 
Vid brandskada utgår ingen självrisk! Vad har försäkringen för giltighetstid?

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätterna medlemmar har gemensam förfallodag den 1 maj. Det innebär att aviserad premie kan avvika från årspremien det första året föreningen har försäkringen. 
 
Ex 1: Försäkringen tecknas den 1 juni och har en årspremie på 25 000 kr. Aviserad premie blir då 22 917 kr det första året. (25 000 / 12 månader x 11 månader = 22 917 kr) 
 
Ex 2: Försäkringen tecknas den 1 april och har en årspremie på 25 000 kr. Aviserad premie blir då 2 083 kr och gäller i 1 månad, ny faktura skickas omgående och gäller då från 1/5-30/4.
 
Försäkringen aviseras en gång per år, en månad innan huvudförfallodag, alltså senast den 1 april varje år. 
 
Premien betalas senast på avin angivet datum, vid senare betalning inträder försäkringsbolagets ansvar först dagen efter betalningen inkommit till bolaget. Det är därför av yttersta vikt att erlägga försäkringspremien i god tid innan sista betalningsdag!


Varför ska vi fylla i ett underlag för att beräkna ett nytt värdeår?

Försäkringspremien är bland annat beroende av fastighetens ålder. Om vissa större reparationer har utförts påverkar det premien positivt. De renoveringar som påverkar fastighetens värdeår är följande: 
· Fastighetens stammar (kallvattenledning, varmvattenledningar, avloppsledningar) 
· Isolering i våtutrymmen 
· Expansionskärl 
· Värmeledningar 
· Radiatorer och radiatorventiler 
·Övergång till elvärme (fjärrvärme) 
· Skorsten (endast provtryckt) 
· Elkablar 
 
För att Söderberg & Partners ska kunna beräkna nytt värdeår använd blanketten för nytt värdeår (pdf) eller använd den som finns i offertformuläret.
 

På vilket sätt påverkas självriskerna vid samtidig skada på det gemensamma bostadsrättstillägget och bostadsrättshavarenshemförsäkring? 

Om bostadsrättshavaren drabbas av en skada där både hemförsäkringen och det kollektiva bostadsrättstillägget nyttjas utgår endast självrisk på bostadsrättshaverens hemförsäkring. Bostadsrättshavaren kan alltså enbart få en självrisk. Detta gäller vare sig det är hemförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar eller annat försäkringsbolag.
Kontakta oss