Skip to main content Skip to main navigation

Polisförbundet Försäkring

Aktuell information:

Polisförbundet har förhandlat fram en förbättrad olycksfallsförsäkring från 1 januari 2021 för medlemmar. Förbättringen gäller skador som kan uppstå vid ett polisingripande.

Normalt sett krävs det att en skada ska anses vara "plötslig och oförutsedd" för att räknas som en ersättningsbar olycksfallsskada. Under ett polisingripande så finns det situationer där man som polis medvetet utför en handling som riskerar medföra en kroppsskada. Exempel kan vara att forcera en dörr, slå sönder en bilruta etc.

I en traditionell olycksfallsförsäkring täcks inte denna typ av skador. Genom denna förbättring får våra medlemmar ett unikt skydd som är särskilt anpassat för vår yrkesroll.

Denna förbättring gäller endast medlemmar under polisingripande.
Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring gäller fortsatt dygnet runt, både under arbetstid och fritid, om en skada uppfyller definitionen på ett olycksfall enligt försäkringsvillkoret.

Utdrag ur försäkringsvillkor för 2021:
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden.

Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den försäkrade drabbas av ofrivilligt vid en plötslig oförutsedd yttre händelse.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av:
– förfrysning, värmeslag eller solsting
– smitta till följd av fästingbett
– plötsligt vridvåld mot knä
– hälseneruptur
– skada i direkt anslutning till polisingripande i tjänst *)

*) Gäller skador som uppstår under polisingripande i tjänst samt även polisingripande enligt Polisförordning (2014:1104), 16 § Skyldigheter under ledig tid, även om inte samtliga rekvisit plötslig och oförutsedd händelse är uppfyllda.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller ordinarie medlem av Polisförbundet:
– i uniformerad tjänst
– i civil tjänst
– efter gjord anmälan om arbetsskada
– om en polisman vidtagit åtgärder enligt 16 § första stycket punkt 3 eller andra stycket, om denne underrättat en förman om händelsen.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller inte:
– vid internt/administrativt arbete
– under träning eller vid övning
– studerandemedlem.

Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna orsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det.

Observera att Polisförbundets olycksfallsförsäkring är ett komplement till den arbetsskadeförsäkring som ingår i kollektivavtalet. En olycksfallsförsäkring kan inte täcka allt våra medlemmar riskerar att råka ut för i tjänsten, men genom att göra den bättre så ökar vi våra medlemmars trygghet om de råkar ut för en skada.

Polisförbundet har i samarbete med Gjensidige fått till en förändring av principerna för premieberäkning för denna grupp medlemmar. Detta sker genom att den adress som används för premieberäkning för Polisförbundets medlemmar med skyddade personuppgifter, från och med nu motsvarar en genomsnittlig svensk adress.

Varför påverkas försäkringspremien när man får skyddade personuppgifter?
En individ med skyddade personuppgifter har sina uppgifter skyddade mot företag och organisationer, inklusive försäkringsbolag. En av de delar som avgör premiens storlek vad gäller sakförsäkringar, så som hem/villa/bilförsäkringar, är vilken hemadress man har. Eftersom adressen är okänd beräknas den i regel utifrån adressen till Skatteverket eller försäkringsbolagets huvudkontor. Då dessa i regel är belägna centralt i en storstad blir försäkringspremien generellt sett högre än personens verkliga adress, då centrala delarna av en storstad anses utgöra en högre risk.

Vad har Polisförbundet gjort för att påverka detta?
Polisförbundet är medvetna om detta problem, och vi har av den anledningen fört diskussioner med vår samarbetspartner Gjensidige. Dessa diskussioner har glädjande nog resulterat i att Gjensidige har ändrat sina principer för premieberäkning. Istället för att använda adressen till Skatteverkets kontor i Göteborg beräknas premien utifrån vad som motsvarar en genomsnittlig svensk adress för Polisförbundets medlemmar med skyddade personuppgifter.

Vad betyder detta i praktiken?
Tidiga indikationer visar att den del av premien som påverkas av hemadressen med detta beräkningssätt, i genomsnitt, blir betydligt lägre än förut.

De medlemmar med skyddade personuppgifter som redan idag har tecknat sina försäkringar i Gjensidige via Polisförbundet kommer automatiskt att få sina premier uppdaterade enligt ovanstående vid respektive försäkrings årsförfallodag. Observera att en premie påverkas av många faktorer, bl.a. inflation och skadehistorik, inte bara adressen.

Du som har dina försäkringar tecknade i andra försäkringsbolag kan med fördel kontakta Polisförbundet Försäkring, telefon 08-676 97 00 (tonval 2), för att se om du kan få ett bättre erbjudande än du har idag.

Observera att det inte finns några garantier för att alla medlemmar med skyddade personuppgifter får en lägre försäkringspremie via Polisförbundet Försäkring/Gjensidige än vad de har i sitt nuvarande försäkringsbolag. Premien på sakförsäkringar sätts utifrån ett stort antal faktorer, och olika försäkringsbolag använder olika beräkningsmetoder. Vi är däremot glada att vårt erbjudande till dessa medlemmar har förbättrats betydligt jämfört med tidigare.

 

Covid-19 (Coronavirus) - så gäller Polisförbundets försäkringar 

Samtliga personförsäkringar, förutom sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, omfattar ersättning för sjukdom eller dödsfall, direkt eller indirekt, till följd av covid-19 (coronavirus) om övriga förutsättningar för ersättning är uppfyllda.

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess täcker inte utredning och behandling av denna sjukdom då den omfattas av Smittskyddslagen.

Om du har frågor om hur resemomentet i Hem- och Villaförsäkringen gäller kan du läsa mer om det här på Gjensidiges hemsida.

Eventuella biverkningar till följd av vaccinering mot Covid-19

Försäkringarna via Polisförbundet/Euro Accident täcker inte biverkningar som är en följd av vaccinering mot viruset COVID-19. Har du drabbats av en skada/biverkning ska du istället anmäla den till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (LFF) som sedan prövar ditt ärende. LFF ägs gemensamt av läkemedelsindustrin i Sverige.
Mer information: https://lff.se/wp-content/uploads/2019/11/Broschyr-LFF_Vart-att-veta.pdf

Vid misstanke om smitta, läs mer på 1177 Vårdguidens hemsida hur du bör agera.

För information hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.
Det nationella informationsnumret når du på 113 13.

För din säkerhet behöver vi fastställa att vi pratar med rätt person när vi diskuterar dina försäkringar.

I kontakten med Polisförbundet Försäkring kan du därför få frågan att personvalidera dig via Mobilt BankID.

Du legitimerar dig hos Söderberg & Partners som är Polisförbundets samarbetspartner inom medlemsförsäkringar och vars personal bemannar Polisförbundet Försäkring.

 

Polisförbundets vision är att du som medlem bara ska behöva vända dig till ett ställe för stöd och hjälp kring dina medlemsförsäkringar, även om försäkringarna är knutna till flera olika försäkringsbolag. Därför har vi nu skapat ett koncept som vi kallar Polisförbundet Försäkring.

Polisförbundet Försäkring är det samlade begreppet för alla försäkringar vi erbjuder dig som medlem. På det viset får du en kontaktväg oavsett vilket försäkringsbolag som ansvarar för den försäkring som du för stunden behöver hjälp med.

Mina Sidor

Som medlem i Polisförbundet kan du logga in på Mina Sidor för att se vilka personförsäkringar du omfattas av. Du kan också här fylla i en ansökan om nya försäkringar och/eller ansöka om högre försäkringsbelopp. Klicka på länken Mina Sidor och logga in med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Har du frågor

kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se  
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

Utlandsresa? Glöm inte ditt Utlandsresekort!

Ladda ner Utlandsresekortet

Så betalar du dina försäkringar

Oavsett om det rör personförsäkringar eller sakförsäkringar finns flera betalningsalternativ för dig att välja på.
Läs mer under respektive produktkategori.

+ Personförsäkringar
+ Sakförsäkringar

Ingår i medlemsavgiften

Försäkringar du har via ditt medlemskap i Polisförbundet

Försäkringsskyddet är en viktig trygghetsfråga!

Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du som medlem en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller både fritid och arbetstid, vill säga dygnet runt. Du kan ansöka om försäkringar för din partner/medförsäkrad samt dina barn. Vill du anmäla en skada, läs mer här

Olycksfallsförsäkring

Gäller för dig som medlem både fritid och arbetstid. Olycksfallsförsäkringen ger bland annat ersättning:

• vid medicinsk invaliditet upp till 22 prisbasbelopp (år 2020, 1 040 600 kr)
• vid dödsfall på grund av olycksfall, 2,2 prisbasbelopp (år 2020, 104 060 kr)
• för kostnader i samband med olycksfallet

Sjukförsäkring

Gäller dig som är ordinarie medlem. Efter 30 dagars sjukskrivning betalas ersättning ut med högst 1 500 kronor per månad och längst till och med dag 90 i sjukperioden. Ersättningsbeloppets storlek beror på graden av arbetsoförmåga. Studerandemedlemmar omfattas inte av sjukförsäkringen.

Samtalsstöd

Samtalsstöd ingår i den obligatoriska sjukförsäkringen och är en tjänst som ger kostnadsfri rådgivning via telefon av psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach för att tidigt ta itu med problem som annars kan växa och påverka välmåendet och arbetsförmågan negativt. Det gäller oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. Chefer och HR-personal har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll.

Samtalsstöd är öppet på telefon alla dagar dygnet runt. Helgfria vardagar kl. 8-19 svarar en legitimerad psykolog eller socionom, som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning med en specialist inom fem arbetsdagar. I första hand lämnas då rådgivning på telefon, men det kan även bli aktuellt med ett personligt möte beroende på ärendets karaktär.

Ring 0771-10 50 15 om du behöver komma till samtalsstöd. Läs mer om samtalsstöd här.

Dokument

Försäkringsbesked för Polisförbundets obligatoriska medlemsförsäkring 2020

Teckna frivilliga försäkringar

Du har även möjlighet att höja upp ditt försäkringsskydd genom att teckna frivilliga försäkringar, se separat sida Personförsäkringar.

Ansökan frivillig gruppförsäkring

 

Vid inträffad skada

Anmäl skada på hus/hem/bil

Du kan anmäla skada genom att skicka e-post till skador@gjensidige.se eller ringa på 0771-326 326 (telefontid 10.00-15.00). Du kan också anmäla skada hos Gjensidige

Vid motorskada kan ringa 0771-614 614

Om du befinner dig utomlands kan du ringa +45 88 24 73 20 dygnet runt

Personförsäkring, skada efter 1 april 2018

Om du har en sjukvårdsförsäkring och har behov av vård eller rådgivning, kontakta Euro Accidents Medicinska Kundcenter på telefonnummer 0771-10 50 10, vardagar kl. 07.00-17.00. Spara gärna numret i din telefon för framtida bruk. För lättare åkommor kan du använda Euro Accidents E-vårdstjänst. Du kan även hantera dina vårdbesök genom att använda Euro Accidents app.

Läs mer om hur du bokar vård via denna länk

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom, gör du det genom att fylla i en skadeanmälan.Telefonskadereglering kan tillämpas för olycksfallsskador som ligger nära i tiden. Det gäller enklare skador där det t.ex. är frågan om att ersätta vårdkostnader och läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Du är alltid välkommen att ringa Euro Accidents skadereglerare på telefonnummer 0771-10 50 13 för att kontrollera om din skada är möjlig att reglera över telefon. 

Skadeanmälan skickas till Polisförbundet Försäkring, C/o Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall. 


Blanketter för skadeanmälan

Skadeanmälan Olycksfall

Skadeanmälan Sjukförsäkring 36 mån inkl Diagnoskapital

Skadeanmälan Obligatorisk Sjukförsäkring

Skadeanmälan Kritisk sjukdom - Diagnosförsikring barn

Skadeanmälan Barn och Ungdomsförsäkring

Skadeanmälan Dödsfall

Skadeanmälan Dödsfall Seniorförsäkring

Om du har frågor hur du anmäler en personskada, kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se 
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

Personförsäkring, skada inträffad före 1 april 2018

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom som inträffat före 1 april 2018, kan du göra detta genom att kontakta Folksam (tidigare Förenade Liv) gällande:   

• Olycksfall: 08-700 40 35,                      olycksfall@folksam.se
• Sjukdom eller dödsfall: 08-700 40 60, livsjuk@folksam.se
• Barnsjuk och gravid: 08-700 40 20,      barnsjuk@folksam.se
• Sjukvård: 08-700 42 70,                         sjukvardsforsakring@folksam.se

Personförsäkringar

Frivilliga försäkringarna du kan teckna som medlem i Polisförbundet genom Polisförbundet Försäkring.

Barn utsätts för faror i vardagen, men till skillnad mot vad många tror så är inte den branta trappan, trampolinen, slalombacken eller lekplatsen den största faran som kan leda till bestående skador på ditt barn. Den vanligaste orsaken till att ett barn får en bestående kroppsskada eller påverkan på en framtida arbetsförmåga är sjukdomar och inte olycksfall. En bra barnförsäkring bör därför innehålla ersättning både för olycksfall och sjukdom och ge ersättning både för bestående kroppsskador och bestående nedsättning av arbetsförmåga.

Tecknar du Barn- och ungdomsförsäkringen får du en försäkring som ger ditt barn ett ekonomiskt skydd vid både sjukdom och olycksfall dygnet runt. Försäkringen ger ersättning vid till exempel nedsatt funktionsförmåga, nedsatt arbetsförmåga, läke- och resekostnader samt kristerapi.

Försäkringen kan tecknas för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år och gäller som längst till utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år.

Observera att Barn och ungdomsförsäkringen inte omfattar medfödda sjukdomar och har undantag för vissa diagnoser, se villkor.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

 

Kan tecknas av medlem/medförsäkrad

En livförsäkring innebär en trygghet för dina efterlevande om du skulle avlida. Ett dödsfall kan många gånger ge upphov till akuta ekonomiska problem. En livförsäkring kan aldrig kompensera den mänskliga förlusten, men den kan skapa en ekonomisk trygghet. Dina efterlevande kan exempelvis använda pengarna till att lösa lån för att kunna bo kvar i samma bostad.

Livförsäkringen innehåller ett engångsbelopp om du skulle avlida under försäkringstiden. Du och din medförsäkrade kan välja att teckna åtta olika försäkringsbelopp mellan 8 till 50 prisbasbelopp (380 800 – 2 380 000 kr). Livförsäkringen reduceras med 10 procentenheter per år från och med 60 års ålder, dock lägst till 50 % av det ursprungliga försäkringsbeloppet.

Försäkringen innehåller även ett barnskydd, som lämnar ersättning med 2 prisbasbelopp om den försäkrades barn avlider under försäkringstiden.

Dödsfallskapitalet betalas i första hand till den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till arvingar. Om du vill ha en annan förmånstagare går det bra. Fyll i förmånstagarblanketten nedan och skicka in till:

Polisförbundet Försäkring, c/o Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Dokument

Förmånstagarförordnande Livförsäkring

Avtalsnummer för förmånstagarförordnande:

Livförsäkring fullvärdig/ordinarie medlem = avtalsnummer 400365
Livförsäkring passiv medlem = avtalsnummer 400368

Förmånstagarförordnande Familjeskydd


Kan tecknas av medförsäkrad

En olycksfallsförsäkring kan inte förhindra att du råkar ut för något, men den kan mildra de ekonomiska konsekvenserna som en olycka kan ge upphov till. Vissa olycksfall får små ekonomiska konsekvenser medan andra, mera allvarliga olycksfall kan ge en livslång påverkan, både fysiskt och ekonomiskt.

Olycksfallsförsäkringens viktigaste beståndsdel är den ersättning som betalas ut om du får en bestående kroppsskada, så kallad medicinsk invaliditet.

Invaliditetsersättning betalas ut baserat på invaliditetsgrad och ålder.

Utöver invaliditetsbeloppen ersätter olycksfallsförsäkringen även en del av läkekostnader, kostnader för sjukgymnast och rehabilitering samt generella merkostnader.

Olycksfallsförsäkringens olika beståndsdelar:
•Medicinsk invaliditet, två valbara nivåer 22 eller 44 prisbasbelopp
•Läke-, rese-, tandskadekostnader
•Merkostnader
•Dödsfall p.g.a. olycksfall
•Krisförsäkring

Olycksfall – invaliditetstillägg
Kan tecknas av medlem

Du som medlem omfattas av en obligatorisk olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Du kan komplettera detta skydd genom att teckna olycksfallsförsäkring – invaliditetstillägg som ger dig ett högre ersättningsbelopp om olycksfallsskadan leder till en bestående nedsatt kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet. Med detta tillägg ökar den maximala ersättningen från 22 till 44 prisbasbelopp

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.


Kan tecknas av medlem/medförsäkrad

Sjuk- och diagnosförsäkringen bidrar till ett extra ekonomiskt skydd för dig och din familj, då den ger en skattefri extra ersättning varje månad. Ur försäkringens synpunkt spelar det ingen roll om sjukskrivningen uppkommer till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen betalas ut tills du tillfrisknar – dock längst i 36 månader.

Sjukförsäkringen ger dig ersättning när du varit sjukskriven i 3 månader.

Du kan välja mellan fem olika försäkringsbelopp 1 500/2 500/3 500/4 500/5 500 kronor.

Sjuk- och diagnosförsäkringen innehåller också ett så kallat diagnoskapital som kan ge ersättning med 1 prisbasbelopp om du drabbas av en vissa namngivna diagnoser. Exempel på sådan diagnoser är cancer, hjärtinfarkt eller stroke. Du kan som mest få ersättning för 3 olika diagnoser. Se villkoret för en fullständig förteckning av ersättningsbara diagnoser.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.


Kan tecknas av medlem, medförsäkrad och barn

Om du blir sjuk kan väntetiden till vård vara lång. Sjukvårdsförsäkringen ger dig snabb tillgång till rådgivning och specialistsjukvård, oavsett var i landet du bor. Sjukvårdsförsäkringen garanterar besök hos, eller rådgivning av läkare med specialistkompetens inom sju arbetsdagar, och operation eller behandling inom 14 arbetsdagar från beslut om åtgärd.

Försäkringen omfattar även bland annat dietist, rehabilitering, behandling hos naprapat eller kiropraktor, samt besök hos psykolog/psykoterapeut.

Försäkringen tecknas med självrisk på 500 kr per försäkringsfall.

Försäkringen har obegränsat försäkringsbelopp och obegränsad ansvarstid.

Försäkringen gäller från 16 till 67 års ålder och kan tecknas upp till 65 år. Försäkringen kan även tecknas för barn fram till 20-årsdagen och kan gälla längst till och med utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.

Vill du ansöka om försäkring, fyll i ansökningsblanketten och i vissa fall den bifogade hälsodeklarationen och skicka till:

Polisförbundet Försäkring, c/o Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall.

Kontakta Polisförbundet Försäkring 08 676 97 00, och välj tonval 2, om du:

• har frågor angående avisering/faktura/autogiro
• har frågor om hur du tecknar eller avslutar försäkringar
• vill veta vilka försäkringar du och din familj har
• vill veta vilka försäkringar du och din familj kan teckna via Polisförbundet
• vill veta vad som händer om du slutar som polis eller går ur Polisförbundet
• vill veta vad som händer när du går i pension

Så betalar du dina försäkringar

Oavsett om det rör personförsäkringar eller sakförsäkringar finns flera betalningsalternativ för dig att välja på.

Personförsäkringar
Du som har frivillig personförsäkring kan välja mellan att betala denna via autogiro månadsvis eller inbetalningskort kvartalsvis. Detsamma gäller dig som har försäkring för passiv medlem eller seniorförsäkring.

Enklast och mest miljövänligt är att betala via autogiro, och du kan ansluta till autogiro antingen via din internetbank eller via blankett. Betalningsmottagare är Polisförbundets samarbetspartner Söderberg & Partners. På kontoutdraget i din bank visas betalningsmottagare SPICAB (Söderberg & Partners Insurance Consulting AB).

Autogiromedgivande via internetbank:

  1. Logga in på din bank via Webbläsaren (ej via appen)
  2. Välj autogiro i menyn, oftast under Betala/Betalningar
  3. Sök i fältet företagsnamn genom att ange namnet ”Insurance consulting” (OBS! Begränsa inte sökningen till någon bransch)
  4. Välj det alternativ som lyder:
    Betalningsmottagare: S&P Insurance Consulting AB
    BG-nummer: 243–8695
    Typ av betalning: Söderberg & Partners Gruppförsäkring

(Om du får frågan om Betalarnummer, ange ditt personnummer)
Observera att e-medgivande inte kan lämnas för annan betalare än den som är försäkrad, använd då autogiroblankett.
Om du inte kan lämna e-medgivande eller önskar annan betalare än den försäkrade, använd denna autogiroblankett som du fyller i och skickar in till oss.

Fullständigt ifyllt och undertecknat autogiromedgivande kan skannas (ej foto) och mejlas till forsakringar@polisforbundet.se eller postas till adress angiven på blanketten.

Hus/Hem/Bil

Sakförsäkringar

Hos Polisförbundet Försäkring kan du teckna både sak- och personförsäkringar genom vårt eget Försäkringskontor. Här möter du medarbetare som kan försäkringarna, känner medlemmarnas behov och som tillsammans med dig kan sätta ihop ett försäkringspaket som skydd för dig och din familj.

webbanner bil feb19.png

 

Vardia blir Gjensidige

Polisförbundets försäkringsgivare Vardia, som varit ett helägt dotterbolag till Gjensidige, kommer under 2020 att helt uppgå i Gjensidige. Det innebär att du som nytecknar en försäkring genom Polisförbundet försäkring från och med nu gör det i Gjensidige. Du som har en befintlig försäkring tecknad genom Polisförbundet kommer att få din försäkring överförd från Vardia till Gjensidige vid din försäkrings förfallodag. Du kommer före förfallodagen att få ett brev hemskickat som visar vad det innebär för dig. Välkommen att kontakta Polisförbundet Försäkring om du vill veta mer om sakförsäkringarna

Rabatter

Samlar du dina försäkringar hos oss kan du få upp till 15 % rabatt på hus/hem/bil försäkringarna.

Utlandsresa? Glöm inte ditt Utlandsresekort!

Ta med dig Utlandsresekortet när du reser utomlands. Visa upp kortet för läkaren om du blir sjuk, eller om du råkar ut för en olycka och behöver läkarvård. Ladda ner Utlandsresekortet

Skriv ut, fyll i ditt försäkringsnummer och ta med Utlandsresekortet på resan. Reseskyddet i hemförsäkringen gäller i 45 dagar, alternativt 60 dagar om du tecknat Hemförsäkring Plus. Planerar du att vara borta längre än så? Då behöver du utöka reseskyddet i din Hem- eller Villahemförsäkring. Kontakta Polisförbundet Försäkring för mer information.

Läs mer om respektive försäkring här:

Inom personbil kan du teckna Trafikförsäkring , Halvförsäkring (som förutom Trafikförsäkring även innehåller Brand, Glas, Stöld, Räddning, Maskinskada, Rättskydd, Krishjälp samt Allrisk Bil) samt Helförsäkring (som utöver momenten i Halvförsäkring även innehåller Vagnskademoment).

Till Hel- eller Halvförsäkring kan du teckna vårt Pluspaket som innehåller Assistans & Självriskreducering, Hyrbil samt Trafikolycksfall.

Bilförsäkring

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Du kan teckna den hemförsäkring som täcker just dina behov. Du kan välja mellan att teckna Bas, Lagom eller Plus. 

Till de olika omfattningarna kan tilläggsförsäkringar tecknas i form av Småbåtsförsäkring, Uthyrningsförsäkring, Bostadsrättsskydd samt Bostadsrätt på annan adress.

Hemförsäkring

 

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Anpassa din Villahemförsäkring genom att välja något av paketen Bas, Lagom eller Plus. Till någon av omfattningarna kan du välja tilläggsförsäkringarna Fritidsolycksfall, Bostadsrätt på annan adress, Småbåtsförsäkring samt Uthyrningsförsäkring.

Från och med 2019-03-01 ingår Anticimex Skadedjursförsäkring i vår Villaförsäkring.
För försäkringen svarar Anticimex Försäkringar, vårt åtagande avser endast förmedling av denna försäkring mellan försäkringstagaren, dvs dig, och Anticimex.

Tidigare har saneringsförsäkringen varit uppdelad i en obligatorisk del (grundskydd) samt två valbara tillägg (utökad sanering och hussvamp). Nu ändras upplägget och försäkringen innehåller:
- Sanering av skadedjur
- Skada orsakad av träskadeinsekter
- Skada genom sent upptäckt dödsfall
- Skada orsakad av äkta hussvamp

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Fritidshusförsäkringen kan tecknas för såväl fritidshuset som din lösegendom i fritidshuset.

Försäkringen omfattar egendomsskydd, merutgifter, krisförsäkring, Anticimex skadedjursförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd. I
egendomsskyddet ingår stöld-, skadegörelse-, brand-, läckage-,
naturskadeförsäkring och försäkring för vissa andra skadehändelser
(t ex skada på maskiner och installationer och glasrutor).

Du kan välja att teckna en tilläggsförsäkring i form av Småbåtsförsäkring.


Anticimex Skadedjursförsäkring i vår Fritidshusförsäkring.
För försäkringen svarar Anticimex Försäkringar, vårt åtagande avser endast förmedling av denna försäkring mellan försäkringstagaren, dvs dig, och Anticimex.

Tidigare har saneringsförsäkringen varit uppdelad i en obligatorisk del (grundskydd) samt två valbara tillägg (utökad sanering och hussvamp). Nu ändras upplägget och försäkringen innehåller:
- Sanering av skadedjur
- Skada orsakad av träskadeinsekter
- Skada genom sent upptäckt dödsfall
- Skada orsakad av äkta hussvamp

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Din släpvagn kan du försäkra med Halvförsäkring eller Helförsäkring. Halvförsäkringen omfattar momenten Brand, Glas, Stöld och Rättsskydd. Tecknad du en Helförsäkring omfattar denna även momentet Vagnskada.

Dokument

Förköpsinformation

Villkor

Så betalar du dina försäkringar

Du kan välja om du vill betala din sakförsäkring via faktura hel- eller halvårsvis, eller via autogiro månadsvis. Vid fakturabetalning tillkommer en fakturaavgift om 30 kr per faktura.


Om du vill betala dina sakförsäkringar via autogiro kan du göra den antingen elektroniskt eller via blankett, läs mer här.

Studentförsäkringar

Personförsäkring

Som student omfattas du av Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring. Som studerandemedlem har du möjlighet att komplettera dina försäkringar med de frivilliga personförsäkringarna. se separat sida Personförsäkringar.

Ansökan frivillig gruppförsäkring

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.

 

 

Försäkring för pensionärer

Försäkring för pensionärer

Om du blir avtalspensionär före fyllda 65 år, kan du ha kvar dina försäkringar i form av Polisförbundets medlemsförsäkringar för passiva medlemmar, till och med månaden du fyller 67 år.

Passiv medlem

Som passiv medlem omfattas man inte längre av Polisförbundets obligatoriska försäkring. Passiv medlem erbjuds behålla motsvarande personförsäkringar de haft sedan tidigare, men där omfattningen och kostnaden är en annan.

Försäkringsvillkoret är detsamma som för frivillig personförsäkring.

Observera att tidigare inskickat förmånstagarförordnande upphör vid övergång till personförsäkringar för passiva medlemmar. Läs mer i Premie- och infoblad:

Premie- och infoblad Passiva medlemmar

Passiv medlem kan både behålla och nyteckna sakförsäkringar genom Polisförbundet.

Seniormedlem

Seniormedlemmar omfattas inte av de obligatoriska försäkringarna. De frivilliga personförsäkringarna upphör och man erbjuds istället särskilt anpassade seniorförsäkringar. Seniormedlem kan fortsatt behålla och teckna sakförsäkringar.

Seniorförsäkring förköpsinformation

Seniorförsäkring villkor

Ansökan Seniorförsäkring

 

 

Villkor & blanketter

Nedan finner ni samtliga blanketter, produktblad samt villkor avseende Polisförbundets medlemsförsäkringar. 

Försäkringbroschyr

Polisförbundet Försäkring - Försäkringbroschyr

 

Personförsäkringar

Ansökan frivillig gruppförsäkring
Autogiromedgivande gruppförsäkring
Förköpsinformation frivillig gruppförsäkring
Efterköpsinformation frivillig gruppförsäkring
Villkor Polisförbundet Försäkring Personförsäkring 
Försäkringsbesked för Polisförbundets obligatoriska medlemsförsäkring 2020

Förmånstagarförordnande Livförsäkring

Förmånstagarförordnande Livförsäkring

Livförsäkring fullvärdig/ordinarie medlem = avtalsnummer 400365
Livförsäkring passiv medlem = avtalsnummer 400368

Passiv medlem

Premie- och infoblad Passiva medlemmar

Fortsättningsförsäkring

Ansökan Fortsättningsförsäkring
Premieblad Fortsättningsförsäkring
Förköpsinformation Fortsättningsförsäkring
Villkor Fortsättningsförsäkring

Seniorförsäkring

Ansökan Seniorförsäkring
Seniorförsäkring förköpsinformation
Seniorförsäkring villkor

Vidareförsäkring (för barn över 25 år)

Ansökan Vidareförsäkring
Premieblad Vidareförsäkring
Förköpsinformation Vidareförsäkring
Villkor Vidareförsäkring

 

Hus/hem/bil 

Försäkringsvillkor

Hem

Hemförsäkring
Villahemförsäkring

Motor

Bilförsäkring
Husbilsförsäkring 
Husvagnsförsäkring 
Släpvagnsförsäkring

Övrigt

Fritidshusförsäkring
Fritidsbåtsförsäkring
Snöskoterförsäkring
Långreseförsäkring
Objektförsäkring

 

För- och efterköpsinformation

Hem  

Hemförsäkring
Villahemförsäkring

Motor

Bilförsäkring
Husbilsförsäkring
Husvagnsförsäkring
Släpvagnsförsäkring

Övrigt

Fritidshusförsäkring
Fritidsbåtsförsäkring
Snöskoterförsäkring
Långreseförsäkring
Objektförsäkring

Uppstår det eventuella frågor eller funderingar: Kontakta Polisförbundet Försäkring,

Telefon: 08-676 97 00 (tonval 2), e-post: forsakringar@polisforbundet.se.