Skip to main content Skip to main navigation

Polisförbundet Försäkring

Aktuell information:

Polisförbundet har förhandlat fram en förbättrad olycksfallsförsäkring från 1 januari 2021 för medlemmar. Förbättringen gäller skador som kan uppstå vid ett polisingripande.

Normalt sett krävs det att en skada ska anses vara "plötslig och oförutsedd" för att räknas som en ersättningsbar olycksfallsskada. Under ett polisingripande så finns det situationer där man som polis medvetet utför en handling som riskerar medföra en kroppsskada. Exempel kan vara att forcera en dörr, slå sönder en bilruta etc.

I en traditionell olycksfallsförsäkring täcks inte denna typ av skador. Genom denna förbättring får våra medlemmar ett unikt skydd som är särskilt anpassat för vår yrkesroll.

Denna förbättring gäller endast medlemmar under polisingripande.
Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring gäller fortsatt dygnet runt, både under arbetstid och fritid, om en skada uppfyller definitionen på ett olycksfall enligt försäkringsvillkoret.

Utdrag ur försäkringsvillkor för 2021:
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden.

Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den försäkrade drabbas av ofrivilligt vid en plötslig oförutsedd yttre händelse.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av:
– förfrysning, värmeslag eller solsting
– smitta till följd av fästingbett
– plötsligt vridvåld mot knä
– hälseneruptur
– skada i direkt anslutning till polisingripande i tjänst *)

*) Gäller skador som uppstår under polisingripande i tjänst samt även polisingripande enligt Polisförordning (2014:1104), 16 § Skyldigheter under ledig tid, även om inte samtliga rekvisit plötslig och oförutsedd händelse är uppfyllda.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller ordinarie medlem av Polisförbundet:
– i uniformerad tjänst
– i civil tjänst
– efter gjord anmälan om arbetsskada
– om en polisman vidtagit åtgärder enligt 16 § första stycket punkt 3 eller andra stycket, om denne underrättat en förman om händelsen.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller inte:
– vid internt/administrativt arbete
– under träning eller vid övning
– studerandemedlem.

Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna orsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det.

Observera att Polisförbundets olycksfallsförsäkring är ett komplement till den arbetsskadeförsäkring som ingår i kollektivavtalet. En olycksfallsförsäkring kan inte täcka allt våra medlemmar riskerar att råka ut för i tjänsten, men genom att göra den bättre så ökar vi våra medlemmars trygghet om de råkar ut för en skada.

Polisförbundet har i samarbete med Gjensidige fått till en förändring av principerna för premieberäkning för denna grupp medlemmar. Detta sker genom att den adress som används för premieberäkning för Polisförbundets medlemmar med skyddade personuppgifter, från och med nu motsvarar en genomsnittlig svensk adress.

Varför påverkas försäkringspremien när man får skyddade personuppgifter?
En individ med skyddade personuppgifter har sina uppgifter skyddade mot företag och organisationer, inklusive försäkringsbolag. En av de delar som avgör premiens storlek vad gäller sakförsäkringar, så som hem/villa/bilförsäkringar, är vilken hemadress man har. Eftersom adressen är okänd beräknas den i regel utifrån adressen till Skatteverket eller försäkringsbolagets huvudkontor. Då dessa i regel är belägna centralt i en storstad blir försäkringspremien generellt sett högre än personens verkliga adress, då centrala delarna av en storstad anses utgöra en högre risk.

Vad har Polisförbundet gjort för att påverka detta?
Polisförbundet är medvetna om detta problem, och vi har av den anledningen fört diskussioner med vår samarbetspartner Gjensidige. Dessa diskussioner har glädjande nog resulterat i att Gjensidige har ändrat sina principer för premieberäkning. Istället för att använda adressen till Skatteverkets kontor i Göteborg beräknas premien utifrån vad som motsvarar en genomsnittlig svensk adress för Polisförbundets medlemmar med skyddade personuppgifter.

Vad betyder detta i praktiken?
Tidiga indikationer visar att den del av premien som påverkas av hemadressen med detta beräkningssätt, i genomsnitt, blir betydligt lägre än förut.

De medlemmar med skyddade personuppgifter som redan idag har tecknat sina försäkringar i Gjensidige via Polisförbundet kommer automatiskt att få sina premier uppdaterade enligt ovanstående vid respektive försäkrings årsförfallodag. Observera att en premie påverkas av många faktorer, bl.a. inflation och skadehistorik, inte bara adressen.

Du som har dina försäkringar tecknade i andra försäkringsbolag kan med fördel kontakta Polisförbundet Försäkring, telefon 08-676 97 00 (tonval 2), för att se om du kan få ett bättre erbjudande än du har idag.

Observera att det inte finns några garantier för att alla medlemmar med skyddade personuppgifter får en lägre försäkringspremie via Polisförbundet Försäkring/Gjensidige än vad de har i sitt nuvarande försäkringsbolag. Premien på sakförsäkringar sätts utifrån ett stort antal faktorer, och olika försäkringsbolag använder olika beräkningsmetoder. Vi är däremot glada att vårt erbjudande till dessa medlemmar har förbättrats betydligt jämfört med tidigare.

 

Covid-19 (Coronavirus) - så gäller Polisförbundets försäkringar 

Samtliga personförsäkringar, förutom sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, omfattar ersättning för sjukdom eller dödsfall, direkt eller indirekt, till följd av covid-19 (coronavirus) om övriga förutsättningar för ersättning är uppfyllda.

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess täcker inte utredning och behandling av denna sjukdom då den omfattas av Smittskyddslagen.

Om du har frågor om hur resemomentet i Hem- och Villaförsäkringen gäller kan du läsa mer om det här på Gjensidiges hemsida.

Eventuella biverkningar till följd av vaccinering mot Covid-19

Försäkringarna via Polisförbundet/Euro Accident täcker inte biverkningar som är en följd av vaccinering mot viruset COVID-19. Har du drabbats av en skada/biverkning ska du istället anmäla den till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (LFF) som sedan prövar ditt ärende. LFF ägs gemensamt av läkemedelsindustrin i Sverige.
Mer information: https://lff.se/wp-content/uploads/2019/11/Broschyr-LFF_Vart-att-veta.pdf

Vid misstanke om smitta, läs mer på 1177 Vårdguidens hemsida hur du bör agera.

För information hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.
Det nationella informationsnumret når du på 113 13.

För din säkerhet behöver vi fastställa att vi pratar med rätt person när vi diskuterar dina försäkringar.

I kontakten med Polisförbundet Försäkring kan du därför få frågan att personvalidera dig via Mobilt BankID.

Du legitimerar dig hos Söderberg & Partners som är Polisförbundets samarbetspartner inom medlemsförsäkringar och vars personal bemannar Polisförbundet Försäkring.

 

Polisförbundets vision är att du som medlem bara ska behöva vända dig till ett ställe för stöd och hjälp kring dina medlemsförsäkringar, även om försäkringarna är knutna till flera olika försäkringsbolag. Därför har vi nu skapat ett koncept som vi kallar Polisförbundet Försäkring.

Polisförbundet Försäkring är det samlade begreppet för alla försäkringar vi erbjuder dig som medlem. På det viset får du en kontaktväg oavsett vilket försäkringsbolag som ansvarar för den försäkring som du för stunden behöver hjälp med.

Mina Sidor

Som medlem i Polisförbundet kan du logga in på Mina Sidor för att se vilka personförsäkringar du omfattas av. Du kan också här fylla i en ansökan om nya försäkringar och/eller ansöka om högre försäkringsbelopp. Klicka på länken Mina Sidor och logga in med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Har du frågor

kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se  
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

Utlandsresa? Glöm inte ditt Utlandsresekort!

Ladda ner Utlandsresekortet

Så betalar du dina försäkringar

Oavsett om det rör personförsäkringar eller sakförsäkringar finns flera betalningsalternativ för dig att välja på.
Läs mer under respektive produktkategori.

+ Personförsäkringar
+ Sakförsäkringar

Kontakta oss