Skip to main content Skip to main navigation

Du kan fylla i kampanjansökan på flera sätt:

1. Digital signering: klicka på denna länk, fyll i dina uppgifter och signera med BankID. Signering sker mot Söderberg & Partners (S&P Insurance Consulting AB) som är Polisförbundets samarbetspartner gällande medlemsförsäkringar.

2. I det brev du fått av oss fyller du i ansökan på sista sidan som du antingen postar eller skannar och mejlar till oss på forsakringar@polisforbundet.se (Obs, ej foto!)

Observera att sista ansökningsdag är den 30 april.

Även du som har skyddade personuppgifter kan använda dig av digital signering. Däremot så är de ifyllningsbara fälten tvingande att fyllas i med någon text, exempelvis "skyddad". Den enda uppgiften vi måste ha från er är personnummer.

Sjukinvaliditetsförsäkring kompletterar övriga produkter som erbjuds genom Polisförbundet genom att ge ekonomisk ersättning vid sjukdom i form av:

Medicinsk invaliditet, d.v.s. bestående fysiska eller psykiska skador orsakade av en sjukdom. Ersättningen beräknas som en procentsats av försäkringsbeloppet 22 prisbasbelopp* (pbb). Ju allvarligare skada, desto högre procent.

Bestående ärr eller annan utseendemässig förändring orsakad av en sjukdom. Exempel kan vara ärr efter operation. Ersättningen beräknas som en procentsats av försäkringsbeloppet 10 pbb.

Visuell förklaring.jpg

Försäkringen ger däremot ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst, vårdkostnader eller mediciner i samband med sjukdom.

*Ett prisbasbelopp år 2022 är 48 300 kr.

Det grundläggande kravet för rätt till ersättning för medicinsk invaliditet är att sjukdomen givit bestående skador.
Några exempel på sjukdomar som kan ge bestående skador och därmed ersättning är: diabetes, stroke, MS, hjärtinfarkt, tumörsjukdomar, psoriasis artrit, PTSD m.fl.

Alla försäkringsbolag använder sig av samma tabellverk som riktlinje för bedömning av medicinsk invaliditet p.g.a. sjukdom. Det utges av branschorganisationen Svensk Försäkring och du kan ta del av det via denna länk.

Den beskriver hur stor invaliditetsgrad (procent) olika sjukdomar kan ge. Observera att en och samma sjukdom kan bedömas ha olika invaliditetsgrad beroende på hur allvarlig den är.

Kampanjen vänder sig till de aktiva medlemmar och medförsäkrade under 60 år (född 1962-04-30 och senare). Den som omfattas av kampanjen har fått ett brev från Polisförbundet Försäkring med en ansökningsblankett.

Om du tillhör denna kategori och inte har fått brev av oss i slutet av mars, kontakta Polisförbundet Försäkring. 

Den största fördelen är att du nu under en begränsad tid har möjlighet att teckna produkten enbart genom att vara fullt arbetsför* Normalt sett krävs att du fyller i en hälsodeklaration som ska godkännas när du ansöker om försäkringen.

Om du tecknar försäkringen under kampanjen senast den 30 april så är den kostnadsfri fram till den 30 juni, därefter betalar du ordinarie månadspremie:

18 - 39 år      28 kr/mån
40 - 54 år     66 kr/mån
55 - 67 år      99 kr/mån

* Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning/ sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljadMed försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.
(För föräldralediga/tjänstlediga gäller särskilda regler, kontakta Polisförbundet Försäkring för mer information).

Ja, produkten finns även med nivå 44 prisbasbelopp* (pbb).

OBS! Sjukinvaliditetsförsäkringen är ett komplement till ditt olycksfallsskydd och för att teckna den högre nivå 44 pbb måste du som medlem antingen redan omfattas av produkten Invaliditetstillägg – Olycksfall, eller nyteckna denna samtidigt som du söker Sjukinvaliditet nivå 44 pbb.

Om du vill ansöka om Sjukinvaliditetsförsäkring med det högre ersättningsbeloppet gör du det genom att fylla i en ansökan och hälsodeklaration.

Vi rekommenderar att du först ansöker om nivå 22 pbb genom kampanjansökan och därefter skickar in en ansökan om att teckna den högre nivån 44 pbb.

Månadspremie nivå 44 pbb:
18 - 39 år        56 kr/mån
40 - 54 år      132 kr/mån
55 - 67 år      198 kr/mån

Om du är osäker på vilka försäkringar du omfattas av idag kan du logga in på Polisförbundet Försäkrings Mina Sidor.

*Ett prisbasbelopp år 2022 är 48 300 kr

Ja, de kan nyttja kampanjen på samma sätt som medlemmar genom att fylla i en egen ansökan. Glöm inte att ange personnumret på medlemmen på ansökningsblanketten. Enklast är att fylla i en ansökan digitalt som du finner här. Viktigt att medförsäkrad signerar ansökan med sitt eget BankID.

OBS! För att du som medförsäkrad ska kunna teckna Sjukinvaliditetsförsäkring  så är kravet att du antingen tecknar eller redan omfattas av Olycksfallsförsäkring genom Polisförbundet. Om du inte omfattas av Olycksfallsförsäkring idag så innebär det att du samtidigt samtycker till att teckna Olycksfallsförsäkring nivå 22 pbb för 42 kr/mån när du fyller i ansökan.

Om medförsäkrad önskar teckna Sjukinvaliditetsförsäkring nivå 44 pbb, måste denne antingen redan omfattas av eller nyteckna Olycksfallsförsäkring nivå 44 pbb.

Om du är osäker på vilka försäkringar medförsäkrad omfattas av idag kan du som medlem logga in på Polisförbundet Försäkrings Mina Sidor, alternativt kontakta Polisförbundet försäkring.

Ja, såsom sjukdom avses inte:
- försämring av hälsotillståndet som anses bero på missbruk av alkohol, narkotiska preparat sömnmedel, andra läkemedel eller berusningsmedel
- försämring av hälsotillståndet som orsakats av användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning
- besvär orsakade av graviditet, förlossning och/eller följder därav
- besvär som kan antas ha samband med överbelastning, ensidig rörelse, förslitning eller åldersförändring till exempel artros.

Försäkringen ersätter heller inte:
- Symptom innan försäkringen börjar gälla
- Kroniskt trötthetssyndrom
- Tandskada till följd av inflammation och/eller andra sjukdomar i tand och tandkött
- Försämring som inträffar efter 10 år från skadedagen
- Kostnader