Skip to main content Skip to main navigation

Du kan fylla i kampanjansökan på flera sätt:

1. Digital signering: klicka på denna länk, fyll i dina uppgifter och signera med BankID. Signering sker mot Söderberg & Partners (S&P Insurance Consulting AB) som är Polisförbundets samarbetspartner gällande medlemsförsäkringar.

2. I det brev du fått av oss fyller du i ansökan på sista sidan som du antingen postar eller skannar och mejlar till oss på forsakringar@polisforbundet.se (Obs, ej foto!)

Observera att sista ansökningsdag är 30 november.

Försäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och från ditt kollektivavtal genom att ge en månatlig utbetalning upp till ditt valda försäkringsbelopp om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Första utbetalningen sker efter tre månaders sjukskrivning (karenstid). Ersättning kan sedan utbetalas så länge du är sjukskriven, dock längst i 36 månader eller tills du uppnår försäkringens slutålder, 67 år.

Utbetalningen görs utifrån graden av sjukskrivning (100 % sjukskriven = hela beloppet, 50 % sjukskriven = 50 % av beloppet.

Försäkringen kan också ge ersättning med ett engångsbelopp om ett (1) prisbasbelopp (47 600 kr år 2021) för diagnoser som finns angivna i försäkringsvillkoret.

Försäkringen ger däremot ingen ersättning för vårdkostnader, mediciner eller annan ersättning i samband med sjukdom.

Genom ditt medlemskap i Polisförbundet så omfattas du automatiskt av en sjukförsäkring som ger dig ersättning under sjukskrivningens dag 31-90. Denna försäkring ger ersättning från sjukskrivningens dag 91 och framåt.

Ersättningskollen har du möjlighet att ange din inkomst och se hur en långtidssjukskrivning påverkar just dig. Observera att alla belopp är angivna före inkomstskatt. En ersättning från Sjuk- och diagnosförsäkringen är fri från inkomstskatt.

Den som omfattas av kampanjen har fått ett brev från Polisförbundet Försäkring med en ansökningsblankett. Kampanjen vänder sig till de aktiva medlemmar under 60 år (Född 1961-11-01 och senare) som idag omfattas av produkten Sjuk- och diagnosförsäkring.

Om du tillhör denna kategori och inte har fått brev av oss i slutet av oktober, kontakta Polisförbundet Försäkring. 

I det brev vi har skickat så framgår din nuvarande nivå och vilken nivå du har möjlighet att teckna. Du kan också logga in på Polisförbundet Försäkrings Mina Sidor för att se detta.

Fördelen är att du nu under en begränsad tid har möjlighet att höja ditt försäkringsbelopp till nästa högre nivå enbart genom att vara fullt arbetsför*. Normalt sett så krävs det att du ska fylla i en fullständig hälsodeklaration som ska godkännas.

* Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning/ sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.
(För föräldralediga/tjänstlediga gäller särskilda regler, kontakta Polisförbundet Försäkring för mer information).

Om du drabbas av någon av de diagnoser som omfattas av försäkringen kan den ge ett engångsbelopp på ett prisbasbelopp (47 600 kr år 2021).

Ersättningsbara diagnoser är: Cancer, Hjärtinfarkt, Stroke, Operation av hjärtats kranskärl, aorta eller hjärtklaff, Upphörande av njurfunktion, Organtransplantation, Addisons sjukdom, ALS, MS, Parkinson, Alzheimer, SLE.

Läs mer i villkoret.

Sjuk- och diagnosförsäkring finns att teckna i olika ersättningsnivåer upp till 5 500 kr/mån. Diagnosersättningen är dock alltid ett prisbasbelopp. Hur högt ersättningsbelopp du kan teckna beror på din månadsinkomst.

Se ansökan för rekommenderade inkomstintervall. Om du vill ansöka om ett högre ersättningsbelopp gör du det genom att fylla i en ansökan och hälsodeklaration.

Nej tyvärr, kampanjen vänder sig enbart till medlemmar, men din partner kan teckna försäkringen genom att denne fyller i en ansökan och hälsodeklaration som finns här.

Ja, försäkringen ersätter inte:
– missbruksrelaterad sjukdom
– kroniskt trötthetssyndrom
– psykisk sjukdom eller stressrelaterad sjukdom som visat sig inom 24 månader sedan försäkringen tecknades.