Skip to main content Skip to main navigation
Trygg

Politikerpension

Bakgrund

Enligt förslaget från SKL gällande pension till Politiker inom kommun och landsting (OPF-KL) ska ålderspensionsavsättning ske på det arvode politikern erhåller för sitt uppdrag.

SKL´s intention är att ålderspensionsavtalet för förtroendevalda ska efterlikna det avtal som de anställda inom kommun och landsting omfattas av. Det ska alltså inte vara skillnad på om man är anställd inom kommun eller utför ett förtroendeuppdrag.

En vanlig tjänstepensionsförsäkring kan inte tecknas till förmån för de förtroendevalda då de inte är anställda. SKL har föreslagit att pensionsavgiften ska tas upp som en pensionsbehållning (skuld) i balansräkningen och betalas ut direkt till den förtroendevalde i samband med att denne tar pension.

Att hantera OPF-KL som en pensionsbehållning innebär att ökade kostnader för uppdragsgivaren då denne måste stå för indexering av pensionsavgift och särskild löneskatt. Indexeringskostnaderna kan övertid bli lika stora eller till och med större än själva pensionsavsättningen en gång var.

I en försäkringslösning behöver uppdragsgivaren ej stå för indexeringskostnader och får lägre adminstrativa kostnader.

För att underlätta för våra kunder och förbättra för de förtroendevalda har vi tagit fram en försäkringslösning för OPF-KL. Vi har valt att kalla den Trygg PolitikerPension.Fördelar

Fördelen med Trygg PolitikerPension är en mycket enkel administration av OPF-KL

 • Kostnaden för pensionen tas i samband med intjänandet och skjuts inte över på kommande generationer
 • Ni behöver ej bekosta framtida indexeringar av pensionsförmånen och särskild löneskatt
 • Ni behöver inte föra register av tidigare förtroendevalda
 • Bevakning av kommande pensionsutbetalningar, det sköts av försäkringsgivaren
 • Ingen hantering av pensionsansökningar
 • Pensionen betalas ut direkt av försäkringsgivaren
 • Även kompensationspremier för förlust av tjänstepension kan försäkras
 • Förtroendevalda kan erbjudas arvodesväxling

 


Fördelar för förtroendevalda

Trygg politikerpension ökar chansen för att den förtroendevalda ska få bra pension

 • Kan själva påverka placeringen av pensionskapitalet
 • Möjlighet till marknadsmässig avkastning
 • Kan anpassa återbetalningsskyddet efter sin familjesituation
 • Får årliga värdebesked, både under aktiv tid och när uppdraget har upphört
 • Kompensation för förlust av tjänstepension kan försäkras i samma försäkring
 • Möjlighet att arvodesväxla för att stärka sin framtida ålderspension
 • Ansöker själv om pension direkt hos försäkringsbolaget
 • Väljer själv utbetalningstid av pensionen utifrån sina behov

Vi erbjuder även gruppinformation med placeringshjälp och individuell pensionsrådgivning

Tydlighet

Med Trygg PolitikerPension blir det tydligt vad som årligen sätts av och vad den förtroendevalda kommer att få i ålderspension.

De förtroendevalda informeras om sin pension från försäkringsgivaren genom årliga värdebesked, samt när det blir möjligt att börja ta ut sin pension.

Ansökan om pension sker direkt hos försäkringsgivaren vilket medför en lättare hantering av pensionerna för er pensionsnämnd som inte behöver hantera pensionsansökningar.

Pension till den förtroendevalda betalas ut direkt från försäkringsgivaren.

Rättvist

Med Trygg PolitikerPension blir det ingen skillnad på de förtroendevaldas och de anställdas pensioner.

Den förtroendevalde kan själv

 • styra över placeringen
 • besluta om utbetalningstid av pensionen
 • välja om återbetalningskydd ska ingå och vem som ska vara förmånstagare
 • får information om sin pension av försäkringsgivaren

Detta ingår

Trygg PolitikerPension är ett helhets koncept där både administration och försäkring ingår, allt för att det ska bli så enkelt och effektivt som möjligt.

Vi hjälper er med att beräkna pensionsavgifter, kontakten med försäkringsgivaren samt svar på frågor om politikerpension från er och era förtroendevalda.

Ni betalar pensionsavgiften en gång per år och de förtroendevalda får årliga värdebesked. Försäkringsgivaren sköter hela kedjan vid utbetalning med information, ansökan, beskattning, mm.

Enklare än Trygg PolitikerPension blir det inte.

Kompensation för förlust av tjänstepension

Med Trygg PolitikerPension kan ni försäkra kompensationspremier för förlust av tjänstepension.

I SKL´s rekommendation om ”Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner”, från Arbetsgivarnytt nr 28, 2012 från SKL där de ger en uppdaterad rekommendation står bland annat:

Kort bakgrund

Tjänstepensionerna på både privat och offentlig sektor har under senare år förändrats i grunden. Flertalet arbetstagare omfattas av helt eller delvis avgiftsbe­stämda tjänstepensionssystem som innebär att i princip hela livsinkomsten är pensionsgrundande. Arbetsgivarna betalar in årliga pensionsavgifter/-premier baserade på arbetstagarens lön. I flera pensionsavtal utgår både en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd del.

Om den förtroendevalda gör förlust av inkomst är det också troligt att denne gör förlust av tjänsetpensionsförmån och bör kompenseras för detta.

Pensionsavsättning enligt schablonersättningsmodellen

Schablonersättning i form av en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 % av summan av den förtroendevaldas ersättningar för förlorad arbetsinkomst under året från kommunen eller landstinget/regionen för förlorad arbetsinkomst på grund av fullgörande av förtroendeuppdrag.

Beräkning av extra kompensationsavgift för förlust av tjänstepensionsförmån

För förtroendevalda som kan påvissa att de gör större förlust av tjänstepension än som ersätts enligt schablonmodellen utför vi beräkning av verkligförlust av tjänstepension.

Rådgivning som gör skillnad

Alla människor är olika och behoven och förutsättningarna likaså. Vi erbjuder därför kvalificerad pensionsrådgivning för politiker oavsett om de omfattas av PRF/PBF eller OPF-KL. En rådgivning som är skräddarsydd och utgår utifrån den förtroendevaldas specifika behov.

Pensionsrådgivning och analys

Rådgivningen utgår från en omfattande analys av den förtroendevaldes situation och kontinuerlig omvärldsbevakning. Vi är helt fristående, vilket borgar för att vi alltid och enbart ser till individens bästa i våra rekommendationer.

Allt fler efterfrågar en komplett pensionsrådgivning på individnivå. Vi upplever att intresset är stort för rådgivning hos politiker som har hel- eller deltidsuppdrag och där rådgivningen är fristående ifrån att man tecknar någon försäkringsprodukt.

Det finns flera tillfällen under en karriär där rådgivningen kan vara intressant och där innehållet skiljer sig åt beroende på i vilken fas i livet man befinner sig i.

Kompetens

Samtliga våra rådgivare är IFU diplomerade samt certifierade hos Insursec där de även gör årliga kunskapstester. Vi är även registrerade hos Finansinspektionen som också är tillsynsmyndighet.

Arvodesväxling

Ett mycket attraktivt erbjudande är att ge de förtroendevalda möjlighet att skjuta upp uttaget av arvode och i stället förstärka sin ålderspension genom att ta ut det i samband med pension.

Den förtroendevalde väljer själv hur stor del av arvodet han vill avstå och får i stället en premie inbetald till Trygg PolitikerPension.

Vi hjälper er med allt som behövs för att kunna erbjuda arvodesväxling. Alla handlingar, kontakten med försäkringsbolaget, information om erbjudandet och rådgivning.

 

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss