Skip to main content Skip to main navigation

Detta ingår

Trygg PolitikerPension är ett helhets koncept där både administration och försäkring ingår, allt för att det ska bli så enkelt och effektivt som möjligt.

Vi hjälper er med att beräkna pensionsavgifter, kontakten med försäkringsgivaren samt svar på frågor om politikerpension från er och era förtroendevalda.

Ni betalar pensionsavgiften en gång per år och de förtroendevalda får årliga värdebesked. Försäkringsgivaren sköter hela kedjan vid utbetalning med information, ansökan, beskattning, mm.

Enklare än Trygg PolitikerPension blir det inte.

Kompensation för förlust av tjänstepension

Med Trygg PolitikerPension kan ni försäkra kompensationspremier för förlust av tjänstepension.

I SKL´s rekommendation om ”Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner”, från Arbetsgivarnytt nr 28, 2012 från SKL där de ger en uppdaterad rekommendation står bland annat:

Kort bakgrund

Tjänstepensionerna på både privat och offentlig sektor har under senare år förändrats i grunden. Flertalet arbetstagare omfattas av helt eller delvis avgiftsbe­stämda tjänstepensionssystem som innebär att i princip hela livsinkomsten är pensionsgrundande. Arbetsgivarna betalar in årliga pensionsavgifter/-premier baserade på arbetstagarens lön. I flera pensionsavtal utgår både en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd del.

Om den förtroendevalda gör förlust av inkomst är det också troligt att denne gör förlust av tjänsetpensionsförmån och bör kompenseras för detta.

Pensionsavsättning enligt schablonersättningsmodellen

Schablonersättning i form av en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 % av summan av den förtroendevaldas ersättningar för förlorad arbetsinkomst under året från kommunen eller landstinget/regionen för förlorad arbetsinkomst på grund av fullgörande av förtroendeuppdrag.

Beräkning av extra kompensationsavgift för förlust av tjänstepensionsförmån

För förtroendevalda som kan påvissa att de gör större förlust av tjänstepension än som ersätts enligt schablonmodellen utför vi beräkning av verkligförlust av tjänstepension.

Rådgivning som gör skillnad

Alla människor är olika och behoven och förutsättningarna likaså. Vi erbjuder därför kvalificerad pensionsrådgivning för politiker oavsett om de omfattas av PRF/PBF eller OPF-KL. En rådgivning som är skräddarsydd och utgår utifrån den förtroendevaldas specifika behov.

Pensionsrådgivning och analys

Rådgivningen utgår från en omfattande analys av den förtroendevaldes situation och kontinuerlig omvärldsbevakning. Vi är helt fristående, vilket borgar för att vi alltid och enbart ser till individens bästa i våra rekommendationer.

Allt fler efterfrågar en komplett pensionsrådgivning på individnivå. Vi upplever att intresset är stort för rådgivning hos politiker som har hel- eller deltidsuppdrag och där rådgivningen är fristående ifrån att man tecknar någon försäkringsprodukt.

Det finns flera tillfällen under en karriär där rådgivningen kan vara intressant och där innehållet skiljer sig åt beroende på i vilken fas i livet man befinner sig i.

Kompetens

Samtliga våra rådgivare är IFU diplomerade samt certifierade hos Insursec där de även gör årliga kunskapstester. Vi är även registrerade hos Finansinspektionen som också är tillsynsmyndighet.

Arvodesväxling

Ett mycket attraktivt erbjudande är att ge de förtroendevalda möjlighet att skjuta upp uttaget av arvode och i stället förstärka sin ålderspension genom att ta ut det i samband med pension.

Den förtroendevalde väljer själv hur stor del av arvodet han vill avstå och får i stället en premie inbetald till Trygg PolitikerPension.

Vi hjälper er med allt som behövs för att kunna erbjuda arvodesväxling. Alla handlingar, kontakten med försäkringsbolaget, information om erbjudandet och rådgivning.

 

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss