Skip to main content Skip to main navigation

Omfattning

Trafikförsäkring

Självrisk 20% av prisbasbelopp (2019: 46 500:-)

Obligatorisk för motorfordon. Ersätter skador i följd av trafik som drabbar förare passagerare samt utomstående (person, egendom, fordon)

 

Egendomsskydd för fordon

Självrisk 20% av prisbasbelopp (2019: 46 500:-)

Brand

Ersätter skador genom brand, anlagd brand, blixtnedslag eller explosion, kortslutning i kablar och ledning och direkta följdskador på strömförbrukare.

Stöld

Ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån.

Skadegörelse

Ersätter skador som uppkommit på fordonet genom skadegörelse av annan person.

Vagnskada

Ersätter skador som drabbar fordonet genom Trafikolycka, annan yttre händelse som: Vältning, Dikeskörning, Singelolycka

 

Egendomsskydd för företag

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av egendom som försäkringstagaren äger, disponerar enligt hyreskontrakt eller lånar.
Försäkringsbeloppet är högst 1 prisbasbelopp per företag vid varje skadetillfälle.
Självrisk: 20% av pbb

Rån

Försäkringen gäller för rån eller uppsåtlig fysiskt våld under körpasset.
Självrisk: ingen självrisk

 

Övrigt basskydd

Rättsskydd

Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare. Försäkringen gäller för tvister.
Självrisk: 20% av kostnaden lägst 5% av pbb

Kris

Försäkringen gäller för behandlingskostnader till följd av en ersättningsbar skada enligt Taxi Stockholms Taxiförsäkring. Med behandlingskostnader menas kostnaden för samtalsterapi.
Självrisk: ingen självrisk

Bärgning

Försäkringen gäller för bärgning till närmaste lämpliga verkstad på grund av driftstopp som inträffat under färd, eller i anslutning till färd, med fordonet.
Självrisk: 1 000kr

Djurkollision

Försäkringen gäller för skada på fordonet som uppkommit genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan. Försäkringen ersätter självrisken på vagnskadeförsäkringen.
Ersättning betalas med högst 10% av prisbasbelopp
Självrisk: ingen självrisk

Resegods 

Försäkringen gäller för passagerares medförda resgods som under färd med taxibilen skadas eller förloras vid trafikolycka, brand eller stöld.
Försäkringsbeloppet är högst 20 % av prisbasbeloppet per passagerare och skada. 
Självrisk: 1 000kr

Ansvar

Försäkringen gäller för försäkringstagaren i dess roll som taxirörelse och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.
Självrisk: 10% av pbb

Transport

Försäkringen gäller inom Sverige vid transport av gods och för den ersättningsskyldighet som, enligt lag om inrikes vägtransport eller enligt andra av trygg Hansa godkända accepterade ansvarsbestämmelser.
Försäkringsbeloppet är vid varje skada, förlust eller minskning högst 2 prisbasbelopp per transportuppdrag.
Självrisk: 10% av pbb

Rehab trafik

I försäkringen ingår rehabiliteringshjälp, privat medicinsk vård och ersättning för medicinsk invaliditet vid skada som drabbar förare till följd av trafik med försäkrat fordon. Högsta ersättning är 150 000 kr.
Självrisk: ingen självrisk

Kontakta oss