Skip to main content Skip to main navigation

Taxi Stockholm Försäkringsservice

Bäste åkare. Vi på Söderberg & Partners har uppdraget att sköta era försäkringar  i samarbete med Taxi Stockholm.

Förtydligande kring intäktsförsäkringen

Vi på Taxi Stockholm Försäkringsservice vill förtydliga omfattningen av Intäktsförsäkringen som erbjuds Åkare inom Taxi Stockholm.

Intäktsförsäkringen är en gruppförsäkring framtagen särskilt för Medlemmar i Taxi Stockholm. Försäkringen ansluts per automatik till angiven nyckelperson/-er i Åkeriet. Vill man inte åtnjuta försäkringen måste man själv säga upp försäkringen. Premien är 230 kr i månaden per person. Försäkringen lämnar månatlig ersättning till företaget med ett i förhand fastställt belopp på 15 000kr.

Är man flera ägare av ett Åkeri är det endast den personen som står som medlem i Taxi Stockholm 15 00 00 AB:s medlemsregister som är försäkrad, se ert försäkringsbrev.

För att ansluta övriga delägare måste Ni kontakta Taxi Stockholm 15 00 00 AB och få ert namn registrerat i medlemsregistret.

Om person/-er på försäkringsbrevet på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallsskada eller sjukdom är arbetsoförmögen i mer än 30 sammanhängande dagar betalas ersättning från och med 1:a dagen. Man måste alltså vara arbetsoförmögen i mer än 1 månad för att få ersättning från försäkringen. Ersättning betalas med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag då arbetsoförmåga föreligger. Ersättning betalas under den period som framgår av försäkringsbeviset.

För att du skall kunna teckna denna försäkring måste du finnas i Taxi Stockholm 15 00 00 AB:s medlemsregister, enbart medlemmar kan teckna denna försäkring.

 

Taxi Stockholm Försäkringsservice

De försäkringar som Ni har tillgång till genom Taxi Stockholm är Fordonsförsäkring, Intäktsförsäkring, Gruppliv och Sjukvård.

Alla försäkringarna är exklusiva för Taxi Stockholms medlemsföretag.

Vi kommer tillsammans med Taxi Stockholm göra allt vi kan för att ge Er bästa service och guidning genom försäkringsdjungeln.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar.

Vid frågor rörande Fordons- och Intäktsförsäkringen
0771-75 15 00
taxistockholm@soderbergpartners.se

Vid frågor rörande Gruppliv & Sjukvård
060-740 24 40
grupp@soderbergpartners.se

 

Försäkring genom Söderberg & Partners innebär:

  • Smidig betalning via din åkaravräkning
  • Säkert skydd för din taxi och verksamhet
  • Fast premie beroende på Hel- eller Halvförsäkring
  • Möjlighet att teckna tilläggsval Glasskadeförsäkring (1 590kr/år)
  • Möjlighet att teckna tilläggsval Extra Utökat Avbrott – A3 (2 650 kr/år)
  • Minskad skaderisk med skadeförebyggande arbete
  • Skadestatistik till de åkerier som önskar

 

Vid motorfordonsskada

Om du råkar ut för en skada kontaktar du LF Stockholm på telefon 08-562 830 06 innan du anlitar någon hjälp alternativt maila till skador.stockholm@lansforsakringar.se.


Vid skada

Anmälan om inträffad olycksfallsskada eller sjukdom skall snarast göras till Söderberg & Partners, Box 7785, 103 96 Stockholm, tel: 0771- 75 15 00 dock senast 180 dagar efter arbetsoförmågan inträffade.

Följande uppgifter skall snarast insändas till Söderberg & Partners:

  • Kopia på försäkringsbevis
  • Läkarintyg som anger skälet till arbetsoförmågan och dess omfattning
  • Intyg om utbetalad sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension från Försäkringskassan

Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet. Försäkringsgivaren kan, via Söderberg & Partners begära att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Kostnaderna för detta betalas av försäkringsgivaren.

Taxi Stockholm Gruppförsäkring

Taxi Stockholms Gruppförsäkring administreras av Söderberg & Partners Gruppförsäkringsavdelning. På länken nedan finner du bland annat ansökan och informationsmaterial.

Som ny medlem i Taxi Stockholm omfattas du automatiskt av ett grundskydd, bestående av:

Sjukvårdsförsäkring

Livförsäkring med barnskydd

Sjuk- & olycksfallsförsäkring

Om man inte vill omfattas av dessa försäkringar måste man själv säga upp dem.

Utöver detta kan du teckna ett antal tilläggsförsäkringar.

Mer information om dessa hittar du genom att logga in här. Användarnamn är Taxi lösenord är taxi435i

Om du har frågor om Gruppförsäkringen är du välkommen att kontakta oss på grupp@soderbergpartners.se eller 060 – 740 24 40.

Kontakta oss