Skip to main content Skip to main navigation

Information om försäkringen

Som medlem i TOMER är ni och er verksamhet skyddad genom en medlemsförsäkring, även kallad knalleförsäkring. Försäkringens omfattning är speciellt framtagen, av erfarna knallar genom TOMER i samråd med Söderberg & Partners, för att på bästa sätt ge Sveriges torg- och marknadshandlare ett väl anpassat och prisvärt försäkringsskydd. Se grundomfattning

Grundomfattning*

*Förutsättningen för att försäkringen skall gälla är att ni betalat in medlemsavgiften till TOMER.

Ansvarsförsäkring 

Omfattar skadeståndsansvar för sak och personskador samt skadestånd till följd av levererad produkt, även kallat produktansvar. Försäkringen hjälper till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Vid dessa fall får medlemmen hjälp med förhandlingar och betalning av skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser.

Kundolycksfallsförsäkring

Omfattar personskada som drabbar kund eller annan besökare genom olycksfall som inträffar inom den yta som medlemmen disponerar.

Rånförsäkring 

Försäkringen omfattar rån, som sker genom hot eller tillgrepp av våld som innebär ofrånkomlig fara. 

Otursförsäkring vid sakskada tredjemans egendom

Kan lämna ersättning för den självrisk tredjeman drabbas av, med anledning av plötslig oförutsedd händelse som drabbar medlem eller medlems egendom. Exempelvis marknadsställning som blåser in i fordon.

Egendomsförsäkring, skadegörelse marknadsställning

Omfattar skador på marknadsställning med tillhörande utrustning som drabbats av skadegörelse, under uppställning på marknadsområdet.

Kontakta oss