Skip to main content Skip to main navigation

Akuta skador

Särskilt viktigt att tänka på vid transportskador

(Källa: www.lansforsakringar.se)
 
Kontroll vid mottagning av gods - åtgärder vid skada. Anmärk på fraktsedeln om godset är skadat eller om gods saknas! 
 
Kontrollera godset och emballaget 
Undersök alltid godsets och emballagets tillstånd och kontrollera kvantiteten mot frakthandling, faktura eller följesedel. 
 
Gör anmälan till transportören 
Är godset skadat eller saknas gods, kvittera inte ut det utan att göra anmärkning på fraktsedeln eller utlämningshandlingen. Oavsett om skadan/förlusten upptäcks när transportören lämnar godset eller senare, skriv till transportören och håll honom ansvarig för skadan. 
 
Det är mycket viktigt att anmäla skadan till transportören i tid: 
Vid sjötransport (konossement) ......... senast 3 dagar efter lossning 
Vid landtransport (fraktsedel) .............. senast 7 dagar efter mottagandet 
Vid flygtransport (flygfraktsedel) .......... senast 14 dagar efter mottagandet
 
Underrätta försäkringsbolag
Kontakta oss omedelbart vid skada eller förlust. Försök att utröna skadeorsaken. Returnera inte, sälj inte, reparera inte skadat gods utan att först kontakta oss! 
 
Begränsa skadan 
Försök att begränsa skadan genom att vidta lämpliga åtgärder.
 
Reklamationshandlingar 
Normalt urfordras leverantörsfaktura, frakthandling, samt besiktningsutlåtande eller annan handling som styrker skadans storlek. Bifoga också en kopia av anmälan till transportören. Ring eller e-posta gärna till oss om någonting är oklart. I transporskadeanmälan finns även en sida som kan användas för "Reklamation mot transportör". 
 
Polisanmälan 
Är skadan kopplad till brott behöver det göras en polisanmälan. Ring polisen på 114 14 eller anmäl skadan på Polisens hemsida.
 
Nästa steg 
När Länsförsäkringar har fått in all information om skadan kontrolleras att försäkring finns och att den gäller för verksamheten och skadehändelsen. Utifrån tillgängliga uppgifter utreds om vårdslöshet/oaktsamhet och om försäkringstagaren är ersättningsskyldig och att ersättning skall lämnas enligt gällande skadeståndsrätt. Efter avdragen självrisk utbetalas sedan ersättningen till skadelidande. 
 
Skaderegistrering 
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig Länsförsäkringar av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om det tidigare anmälts någon skada hos annat försäkringsbolag. 
Kontakta oss