Skip to main content Skip to main navigation

Årets Finansuppsats 2020

För tolfte året i rad presenterar Söderberg & Partners Årets Finansuppsats.

Ta chansen och ansök om att få skriva din masteruppsats hos oss på Söderberg & Partners. Vi har valt ut ett antal teman som vi anser är både aktuella och givande. Vill du anta utmaningen?

Årets valbara teman är:

 • Finansiell kommunikation på rätt nivå
 • Vikten av delad risk
 • EU:s handlingsplan för hållbara investeringar – risk eller möjlighet för svenska förvaltare?
 • Ägarinflytande över svenska bolags CSR- och hållbarhetsarbete
 • Kreditrating och prognostisering av finansiell styrka hos försäkringsbolag.

Välj det ämne som du finner mest intressant och skriv ihop ett kort PM där du redogör för hur du skulle ta dig an frågeställningen. Skicka sedan ditt PM tillsammans med CV och betyg till karriar-student@soderbergpartners.se . Vi går sedan igenom alla ansökningar och väljer ut tre studenter/uppsatspar som får chansen att skriva sin uppsats hos oss. Tre studenter/uppsatspar får således skriva en uppsats inom varsitt ämne och erhåller en ersättning på 15 000 kr. När uppsatserna är inlämnade utser vår jury en vinnande uppsats som belönas med ytterligare 30 000 kr.

 

”Vi ville förnya konceptet kring Årets Finansuppsats och har därför utökat antalet ämnen. Skillnaden mot tidigare år är att vi hoppas få en närmare dialog med studenterna som skriver uppsatserna, vilket vi ser som en stor fördel. Tanken är att genom löpande kontakt under skrivandets gång tillsammans skapa ett arbetssätt som gynnar båda parter.”

Kajsa Brundin, ansvarig för produktanalys och hållbarhetsfrågor

 

Årets teman

 

Finansiell kommunikation på rätt nivå

Förståelsen för finansiella tjänster, den finansiella marknaden och hur olika faktorer påverkar det egna sparandet är något som inom forskningen beskrivs som financial literacy, ekonomisk läskunnighet. Bristen på denna är ett område som är väl forskat på, se exempelvis:

 • Almenberg, J., & Säve-Söderbergh, J. (2011). Financial literacy and retirement planning in Sweden. Journal of Pension Economics and Finance, 10(04), 585-598.
 • Lusardi, A. (2008). Financial literacy: an essential tool for informed consumer choice? (No. w14084). National Bureau of Economic Research.

Vi på Söderberg & Partners har kunder med olika hög finansiell förståelse. Samtidigt som det är viktigt att förklara på ett enkelt sätt, är utvecklingen av den finansiella marknaden och dess bakomliggande faktorer är komplex.

Med avstamp i den forskning som finns kring financial literacy skulle vi därför vilja undersöka nästa steg. Det kan exempelvis vara vad man kan göra åt det, hur man på bästa sätt beskriver komplexa finansiella fenomen/produkter utan att förenkla för mycket, eller i vilken utsträckning man bör anpassa generell finansiell information (exempelvis månadsrapporter) utifrån olika gruppers kunskapsnivå.

I mötet med kund har vi möjlighet att anpassa informationen till individen, men eftersom frågeställningen av intresse primärt handlar om generell information till våra kunder (så som rapporter, analyser och presentationsmaterial) ser vi gärna att ni utgår från information som inte är anpassad till enskilda mottagare då ni tar er an ämnet.

 

Vikten av delad risk

Bör man lita mer på någon som har gjort en egen insats? Som sparare i aktiva fonder är det viktigt att lita på fondens förvaltare och säkerställa att den har goda förutsättningar att skapa god avkastning. Presterar en fond bättre om dess förvaltare har investerat i den?

Referenser:

Skin in the game, Nassim Nicholas Taleb (2019)

Does Skin in the Game Matter? Director Incentives and Governance in the Mutual Fund Industry, Cremers et al, 2009

Portfolio manager ownership and fund performance, Khorana, Servaes and Wedge, 2007

 

EU:s handlingsplan för hållbara investeringar – risk eller möjlighet för svenska förvaltare?

Sommar 2019 röstade EU-parlamentet igenom ett lagförslag som syftar till att underlätta hållbara investeringar genom att skapa en enhetlig och standardiserad taxonomi för att definiera vad en hållbar verksamhet är. Taxonomin utgör en del av ett större åtgärdspaket med flera lagstiftningsförslag för finansiering av hållbar tillväxt och åtgärder för att styra kapital till hållbara verksamheter. I debatten har det nya lagförslaget ansetts vara för svag för att ha någon större verklig påverkan på hur näringslivet och finansiella aktörer agerar. Vissa investerare anser att svenska aktörer redan är ledande inom hållbara investeringar att regelförändringarna och krav på hållbarhetsupplysning rimmar väl med befintlig infrastruktur. Ett exempel är att Hållbarhetsprofilen, som många svenska fonder rapporterar i, omfattar de informationspunkter som efterfrågas i de nya förslagen kring upplysning. Uppsatsen syftar till att undersöka hur befintligt utbud av investeringsprodukter tillgänglig för svenska privata sparare, och även existerande ramverk för rapportering står mot de nya och kommande regelverken inom EU.

Ett annat förslag är att undersöka huruvida regelverket bidrar till ökat fokus på långsiktighet i investeringsanalyser och bolagsvärderingar (se referens 4).

Referenser:

 

Ägarinflytande över svenska bolags CSR- och hållbarhetsarbete

Institutionella investerare har i ökad grad blivit aktiva ägare som genom röstning på bolagsstämmor och i dialog med företag för att förbättra verksamhetens miljömässiga och sociala ansvarstagande samt bolagsstyrning. En del akademiska studier lyfter fram påverkansarbete som en lyckad strategi för att kunna bidra till en hållbar utveckling samtidigt som man också hjälper till att förbättra den finansiella avkastningen. Faktorer som påverkar ett företags beteende är många och det är inte alltid en investerare lyckas påverka företagen. Uppsatsen syftar till att identifiera faktorer som hindrar ett lyckat påverkansarbete hos företag och investerare, samt kritiska förutsättningar eller bidragande faktorer för ett lyckat påverkansarbete.

Referenser:

 1. Gifford (2010) Effective Shareholder Engagement: The Factors that Contribute to Shareholder Salience, Journal of Business Ethics. Länk
 2. Sjöström (2009), Shareholder Influence on CSR: A Study of the Swedish Corporate Sector. Länk
 3. ‘Spara ansvarsfullt? – Den nya, goda finansmarknaden’, Brundin, K. (2018), Whip media.

 

Kreditrating och prognostisering av finansiell styrka hos försäkringsbolag

När det kommer till att välja försäkringsbolag att placera försäkringar hos spelar den finansiella styrkan en stor roll. Försäkringsbolag tenderar att driva stabila verksamheter och vara konservativa med sina investeringar, vilket historiskt har inneburit att konkurser varit sällsynta. Allt eftersom försäkringsmarknaden utvecklas och nya, mindre försäkringsbolag grundas så ändras dynamiken på marknaden som traditionellt dominerats av ett fåtal större aktörer. Detta kan och har i viss mån resulterat i att försäkringsbolag som bedömts vara mindre finansiellt starka och därmed mindre lämpliga att förvalta våra kunders försäkringsskydd har dykt upp som alternativ. Ett antal försäkringsbolag i denna kategori har även gått i konkurs de senaste åren, med direkta konsekvenser och kostnader för de försäkringstagare som blivit av med sitt försäkringsskydd.

På Söderberg & Partners är den så kallade finansiella ratingen, eller kreditratingen, vägledande för bedömningen av ett försäkringsbolags finansiella styrka. Ett problem med dessa ratings är dock att de ofta baseras på mer bakåtblickande än framåtblickande information. Problemet uppstår när vi använder historiska tendenser, såsom tidigare observerade konkurser inom ratingklasser i bedömningen av försäkringsbolagens framtida finansiella styrka.

Frågor av speciellt intresse är:

 • Går det att belägga kreditratingens användbarhet som framåtblickande parameter för försäkringsbolagens finansiella styrka?
 • Finns det parametrar som, antingen fristående, tillsammans med kreditratingen eller i kombination med varandra, kan bidra till att uppskatta den framtida risken för ett försäkringsbolags konkurs?
  • Kan man med hjälp av maskinella processer, robotisering och bearbetning av stora mängder data hitta sådana ledande parametrar?

Nedan listas några artiklar som kan ge inspiration:

 • Barrese (1990)
 • Insurance Company Failure (Massey et al)
 • Artiklar och processbeskrivningar från de fyra stora ratinginstituten Standard & Poor’s, A.M. Best, Moody’s och Fitch


Vad ska ansökan innehålla?

 • PM där du/ni beskriver metod och frågeställningar utifrån det valda temat/ämnet
 • En betygskopia
 • Personligt brev
 • Kontaktuppgifter

Hur skickar jag in mitt bidrag?

Maila till: karriar-student@soderbergpartners.se

När behöver jag skicka in mitt bidrag?

Deadline 31 december 2019.

Kontaktperson

Ebba Hägg, Maila Ebba

Kontakta oss