Skip to main content Skip to main navigation

Frivilliga personförsäkringarLäs mer nedan om de frivilliga personförsäkringar du kan teckna som medlem i Polisförbundet. Du finner också mer information om försäkringarna i broschyren (kommer snart) och i villkoret.

Vill du ansöka om försäkring, fyll i ansökningsblanketten  eller ansök via Mina Sidor.

 

Barn utsätts för faror i vardagen, men till skillnad mot vad många tror så är inte den branta trappan, trampolinen, slalombacken eller lekplatsen den största faran som kan leda till bestående skador på ditt barn. Den vanligaste orsaken till att ett barn får en bestående kroppsskada eller påverkan på en framtida arbetsförmåga är sjukdomar och inte olycksfall. En bra barnförsäkring bör därför innehålla ersättning både för olycksfall och sjukdom och ge ersättning både för bestående kroppsskador och bestående nedsättning av arbetsförmåga.

Tecknar du Barn- och ungdomsförsäkringen får du en försäkring som ger ditt barn ett ekonomiskt skydd vid både sjukdom och olycksfall dygnet runt. Försäkringen ger ersättning vid till exempel nedsatt funktionsförmåga, nedsatt arbetsförmåga, läke- och resekostnader samt kristerapi.

Försäkringen kan tecknas för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år och gäller som längst till utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år.

Observera att Barn och ungdomsförsäkringen inte omfattar medfödda sjukdomar och har undantag för vissa diagnoser, se villkor.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

 

Kan tecknas av medlem/medförsäkrad

En livförsäkring innebär en trygghet för dina efterlevande om du skulle avlida. Ett dödsfall kan många gånger ge upphov till akuta ekonomiska problem. En livförsäkring kan aldrig kompensera den mänskliga förlusten, men den kan skapa en ekonomisk trygghet. Dina efterlevande kan exempelvis använda pengarna till att lösa lån för att kunna bo kvar i samma bostad.

Livförsäkringen innehåller ett engångsbelopp om du skulle avlida under försäkringstiden. Du och din medförsäkrade kan välja att teckna åtta olika försäkringsbelopp mellan 8 till 50 prisbasbelopp (386 400 – 2 415 000 kr). Livförsäkringen reduceras med 10 procentenheter per år från och med 60 års ålder, dock lägst till 50 % av det ursprungliga försäkringsbeloppet.

Försäkringen innehåller även ett barnskydd, som lämnar ersättning med 2 prisbasbelopp om den försäkrades barn avlider under försäkringstiden.

Dödsfallskapitalet betalas i första hand till den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till arvingar. Om du vill ha en annan förmånstagare går det bra. Fyll i förmånstagarblanketten nedan och skicka in till:

Polisförbundet Försäkring, c/o Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Dokument

Förmånstagarförordnande Livförsäkring

Avtalsnummer för förmånstagarförordnande:

Livförsäkring fullvärdig/ordinarie medlem = avtalsnummer 400365
Livförsäkring passiv medlem = avtalsnummer 400368

Förmånstagarförordnande Familjeskydd


Kan tecknas av medförsäkrad

En olycksfallsförsäkring kan inte förhindra att du råkar ut för något, men den kan mildra de ekonomiska konsekvenserna som en olycka kan ge upphov till. Vissa olycksfall får små ekonomiska konsekvenser medan andra, mera allvarliga olycksfall kan ge en livslång påverkan, både fysiskt och ekonomiskt.

Olycksfallsförsäkringens viktigaste beståndsdel är den ersättning som betalas ut om du får en bestående kroppsskada, så kallad medicinsk invaliditet.

Invaliditetsersättning betalas ut baserat på invaliditetsgrad och ålder.

Utöver invaliditetsbeloppen ersätter olycksfallsförsäkringen även en del av läkekostnader, kostnader för sjukgymnast och rehabilitering samt generella merkostnader.

Olycksfallsförsäkringens olika beståndsdelar:
•Medicinsk invaliditet, två valbara nivåer 22 eller 44 prisbasbelopp
•Läke-, rese-, tandskadekostnader
•Merkostnader
•Dödsfall p.g.a. olycksfall
•Krisförsäkring

Olycksfall – invaliditetstillägg
Kan tecknas av medlem

Du som medlem omfattas av en obligatorisk olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Du kan komplettera detta skydd genom att teckna olycksfallsförsäkring – invaliditetstillägg som ger dig ett högre ersättningsbelopp om olycksfallsskadan leder till en bestående nedsatt kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet. Med detta tillägg ökar den maximala ersättningen från 22 till 44 prisbasbelopp

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.


Kan tecknas av medlem/medförsäkrad

Sjuk- och diagnosförsäkringen bidrar till ett extra ekonomiskt skydd för dig och din familj, då den ger en skattefri extra ersättning varje månad. Ur försäkringens synpunkt spelar det ingen roll om sjukskrivningen uppkommer till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen betalas ut tills du tillfrisknar – dock längst i 36 månader.

Sjukförsäkringen ger dig ersättning när du varit sjukskriven i 3 månader.

Du kan välja mellan fem olika försäkringsbelopp: 1 500/2 500/3 500/4 500/5 500 kronor.

Sjuk- och diagnosförsäkringen innehåller också ett så kallat diagnoskapital som kan ge ersättning med 1 prisbasbelopp om du drabbas av en vissa namngivna diagnoser. Exempel på sådan diagnoser är cancer, hjärtinfarkt eller stroke. Du kan som mest få ersättning för 3 olika diagnoser. Se villkoret för en fullständig förteckning av ersättningsbara diagnoser.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.


Kan tecknas av medlem, medförsäkrad och barn

Om du blir sjuk kan väntetiden till vård vara lång. Sjukvårdsförsäkringen ger dig snabb tillgång till rådgivning och specialistsjukvård, oavsett var i landet du bor. Sjukvårdsförsäkringen garanterar besök hos, eller rådgivning av läkare med specialistkompetens inom sju arbetsdagar, och operation eller behandling inom 14 arbetsdagar från beslut om åtgärd.

Försäkringen omfattar även bland annat dietist, rehabilitering, behandling hos naprapat eller kiropraktor, samt besök hos psykolog/psykoterapeut.

Försäkringen tecknas med självrisk på 500 kr eller 1 500 kr per försäkringsfall.

Försäkringen har obegränsat försäkringsbelopp och obegränsad ansvarstid.

Försäkringen gäller från 16 till 67 års ålder och kan tecknas upp till 65 år. Försäkringen kan även tecknas för barn fram till 20-årsdagen och kan gälla längst till och med utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

 

Försäkringar för studenter

Som student omfattas du av Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring. Som studerandemedlem har du möjlighet att komplettera dina försäkringar med de frivilliga personförsäkringarna ovan.

Ansökan frivillig gruppförsäkring 

Läs mer om försäkringarna i broschyren (kommer snart) och i villkoret.

Försäkringar för pensionärer

Om du blir avtalspensionär före fyllda 65 år, kan du ha kvar dina försäkringar i form av Polisförbundets medlemsförsäkringar för passiva medlemmar, till och med månaden du fyller 67 år.

Försäkringar för passiv medlem

Som passiv medlem omfattas man inte längre av Polisförbundets obligatoriska försäkring. Passiv medlem erbjuds behålla motsvarande personförsäkringar de haft sedan tidigare, men där omfattningen och kostnaden är en annan.

Försäkringsvillkoret är detsamma som för frivillig personförsäkring.

Observera att tidigare inskickat förmånstagarförordnande upphör vid övergång till personförsäkringar för passiva medlemmar. Läs mer i Premie- och infoblad:

Premie- och infoblad passiva medlemmar

Passiv medlem kan både behålla och nyteckna sakförsäkringar genom Polisförbundet.

Försäkringar för seniormedlem

Seniormedlemmar omfattas inte av de obligatoriska försäkringarna. De frivilliga personförsäkringarna upphör och man erbjuds istället särskilt anpassade seniorförsäkringar. Seniormedlem kan fortsatt behålla och teckna sakförsäkringar.

Ansökan Seniorförsäkring
Seniorförsäkring förköpsinformation
Seniorförsäkring villkor

 


Så betalar du dina försäkringar

Oavsett om det rör personförsäkringar eller sakförsäkringar finns flera betalningsalternativ för dig att välja på.

Personförsäkring

Du som har frivillig personförsäkring kan välja mellan att betala denna via autogiro månadsvis eller inbetalningskort kvartalsvis. Detsamma gäller dig som har försäkring för passiv medlem eller seniorförsäkring.

Enklast och mest miljövänligt är att betala via autogiro, och du kan ansluta till autogiro antingen via din internetbank eller via blankett. Betalningsmottagare är Polisförbundets samarbetspartner Söderberg & Partners. På kontoutdraget i din bank visas betalningsmottagare SPICAB (Söderberg & Partners Insurance Consulting AB).

Autogiromedgivande via internetbank:

  1. Logga in på din bank via Webbläsaren (ej via appen)
  2. Välj autogiro i menyn, oftast under Betala/Betalningar
  3. Sök i fältet företagsnamn genom att ange namnet ”Insurance consulting” (OBS! Begränsa inte sökningen till någon bransch)
  4. Välj det alternativ som lyder:
    Betalningsmottagare: S&P Insurance Consulting AB
    BG-nummer: 243–8695
    Typ av betalning: Söderberg & Partners Gruppförsäkring

(Om du får frågan om Betalarnummer, ange ditt personnummer)
Observera att e-medgivande inte kan lämnas för annan betalare än den som är försäkrad, använd då autogiroblankett. Om du inte kan lämna e-medgivande eller önskar annan betalare än den försäkrade, använd denna autogiroblankett som du fyller i och skickar in till oss.

Fullständigt ifyllt och undertecknat autogiromedgivande kan skannas (ej foto) och mejlas till
forsakringar@polis­forbundet.se eller postas till adress angiven på blanketten.