Skip to main content Skip to main navigation

Allt fler kommuner tecknar va-försäkring

Försäkringsnytt

Allt fler kommuner tecknar va-försäkring

2 november · 2015

Den nya va-försäkringen som S&P Underwriting Agency började marknadsföra i våras har fått en bra start. Hittills har fjorton kommuner tecknat försäkringen. Men det långsiktiga målet är klart högre än så.

– Vi räknar med att inom två år kommer minst 50 kommuner att ha tecknat den här försäkringen, säger Jan Hallberg på S&P Underwriting Agency.

– I dagsläget har vi ungefär 30 offerter ute hos kommunerna, fortsätter han.

Det var i maj som S&P Underwriting Agency började marknadsföra en alldeles ny försäkring som riktar sig till kommuner som drabbats av nederbördsskador. Ansvaret för dessa typer av skador omfattas nämligen inte av kommunernas vanliga ansvarsförsäkring. Inte sällan har därför stora summor betalats ut till drabbade fastighetsägare och deras försäkringsbolag.

S&P Underwriting Agency är en agentur som i detta fall företräder försäkringsgivarna Lloyd´s och Protector. De två försäkringsgivarna delar på ansvaret för eventuella ersättningar. Högsta ersättning är 50 miljoner kronor.

– Det var svårt att hitta intresserade försäkringsgivare för denna försäkring, säger Jan Hallberg, som berättar att idén till försäkringen har funnits inom Söderberg & Partners och S&P Underwriting Agency under en längre tid.

Hittills har det varit mindre och medelstora kommuner som har tecknat försäkringen, men enligt Jan Hallberg ligger offerter ute hos flera större kommuner. Geografiskt återfinns de kommuner som har tecknat försäkringen i hela Sverige.

– Det har ju de senaste åren varit en del uppmärksammade översvämningar i Sverige, säger Jan Hallberg som en förklaring till det stora intresset för försäkringen. Och även om man kan tro att risken för översvämningar är störst i södra Sverige så finns det utredningar som påvisar att risken är stor i hela Sverige.

Det som Jan Hallberg gärna vill framföra är att försäkringen inte bara täcker va-huvudmannens skadestånd enligt lagen om allmänna vattentjänster, utan också övriga kostnader som är förknippade med skadan. Till exempel omfattas kostnaden för att anlita externa tekniska konsulter för en va-utredning.

Marknadsföringen av den nya försäkringen sker i första hand genom andra förmedlare men även genom företagets informations- och nyhetsbrev till kommunerna.

 

Vad har varit svårast med att marknadsföra försäkringen?

– Det har varit svårt att få fram information om inträffade skador samt kostnaden för dessa, vilket i sin tur gjort det svårt att sätta premien. I början var det nog också så att kommunerna i första hand såg premierna som nya kostnader som måste finansieras. Men nu märker vi hur intresset för själva lösningen börjar öka, säger Jan Hallberg, som också berättar att de med tiden fått en allt bättre bild av själva marknaden samt risker och omfattningen av översvämningsskador.

S&P Underwriting Agency AB är en coverholder eller försäkringsagentur som specialiserar sig på försäkringar inom offentlig verksamhet, bygg- och fastighetsbranschen och energi (vindkraft). Bland annat erbjuder man olika typer av försäkringsgarantier och andra nischprodukter. Bolaget är en godkänd Lloyd’s coverholder sedan 2013.

Försäkringsnytt

Rättsprocessen kring HQ Bank – ur ett försäkringsperspektiv

13 december · 2017

Den 14 december kommer domen i den utdragna rättsprocessen kring HQ Bank. Efter en friande dom i brottmålet pågår nu en process där bolaget kräver den tidigare bankledningen på över 3 miljarder kronor i skadestånd. Processer som rör styrelseansvar tar ofta lång tid och riskerar därför att bli mycket kostsamma. 

Vid årsskiftet genomförde Söderberg & Partners en omfattande analys av marknadens VD- och styrelseansvarsförsäkringar och har därefter bevakat ett antal pågående tvister som blivit medialt uppmärksammade. Trenden visar en hög risk för ledande befattningshavare att drabbas av skadeståndsanspråk, som är dyra att utreda och försvara. Detta trots att anspråken många gånger inte leder till fällande dom.

- Fallet med HQ är ett exempel på när processer blir långdragna och kostsamma. Många gånger kan det vara en fråga om ogrundade anspråk och man kan därför bli tvungen att försvara sig trots att misstankarna senare visas vara felaktiga. Rätt VD- och styrelseansvarsförsäkring täcker denna typ av risk, säger Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig hos Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners analys av marknadens VD- och styrelseansvarsförsäkringar visar att flera försäkringsprodukter ersätter försvarskostnader först efter att en dom avkunnats. Beroende på vem som riktar anspråk kan därför en befattningshavare drabbas hårt ekonomiskt, då denne med personliga medel kan tvingas försvara sig mot en resursstark kravställare. Det därför av yttersta vikt att en VD- och styrelseansvarsförsäkring omfattar kostnaderna för försvar från första kronan fram till dess att domen faller.

 

     Kortfakta om VD- och styrelseansvarsförsäkringar

  • Majoriteten av alla större bolag och börsnoterade företag i Sverige har en VD- och styrelseansvarsförsäkring.
  • Villkoren varierar mellan olika försäkringar, men grundtanken med detta skydd är att täcka det personliga  betalningsansvaret för personer i ledande befattningar.
  • Grundelementen i försäkringen är tänkta att täcka advokatkostnader för försvar i rättsprocesser och även täcka ett skadeståndsbelopp om en fällande dom leder till skadeståndsskyldighet. Det är dock vanligast att skadeståndsbeloppet har ett tak. 
Försäkringsnytt

Samordnad framgång för nytt koncept

29 november · 2016

Söderberg & Partners presenterade tidigare i år tjänsten Samordnad upphandling. På kort tid har över 170 kunder valt att delta och konceptet har varit mycket uppskattat.

I juni kunde Söderberg & Partners presentera den nya tjänsten Samordnad upphandling. Konceptet bygger på att man upphandlar flera kunder tillsammans för att utnyttja den gemensamma volymen istället för att upphandla varje försäkring individuellt. Hela 177 kunder blev det totala deltagandet i första upphandlingen som presenterades för försäkringsbolagen. Intresset från såväl försäkringsmarknaden som Söderberg & Partners kunder var över förväntan.

– Söderberg & Partners kunder samlar idag svensk försäkringsmarknads största premievolym inom förmedlad företagsförsäkring. Nu kommer vår storlek att betyda ännu mer för våra kunder när de är upphandlar sina försäkringsprodukter, säger Tomas Ohlin, Affärsområdesansvarig på Söderberg & Partners.

Syftet med samordnad upphandling är att tillsammans öka upphandlingskraften. När kunderna förhandlar som en grupp kommer man upp i volymer som gör det mer intressant för försäkringsbolagen. Samtidigt kan Söderberg & Partners genom Samordnad upphandling kravställa om mycket förmånligare villkor som underlättar för kunderna och försäkringsbolagen traditionellt inte erbjuder sina kunder. Formatet på upphandlingen gör också att ännu fler försäkringsbolag kan erbjuda sina produkter än i enskild upphandling.

Premierna i den första upphandlingsomgången uppgick till över 70 miljoner kronor. Det innebär att upphandlingen är den största av sin typ i Sverige. Samordnad Upphandling kommer framöver att genomföras två gånger per år och inför kommande upphandlingar är antalet kunder som vill delta många.

– Vi har arbetat hårt med upphandlingen och det syns tydligt på kvalitén. Många kunder är intresserade och vi ser väldigt ljust på kommande upphandlingar. Med ännu större volymer gör vi upphandlingen ännu starkare, säger Olle Barrling, ansvarig för upphandlingsteamet på Söderberg & Partners.

Vill du höra mer om samordnad upphandling? Kontakta oss idag!

Försäkringsnytt

Är ert företag med i Motorpoolen?

29 november · 2016

Varje år råkar tusentals trafikanter ut för olyckor i trafiken. Många kan förhindras men ibland är olyckan oundviklig och då är det viktigt att ert företag har rätt försäkring.

Vi på Söderberg & Partners vill inte att skador ska påverka våra kunders verksamhet och arbetar ständigt för att se till att våra kunder ska vara rätt försäkrade. Motorpoolen är Söderberg & Partners koncept för att hjälpa företag med sina fordonsförsäkringar. Motorpoolen har sedan 2012 Länsförsäkringar som riskbärare.

– Försäkringar kan vara både komplicerat och tidskrävande. Motorpoolen är ett smidigt koncept där jag kan hjälpa mina kunder att försäkra sina fordon, säger Filip Fredriksson, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners i Göteborg.

Vanligtvis använder försäkringsbolagen listpriser för varje fordons försäkringspremie. I Motorpoolen anpassas istället premien till hur skadefri man varit tidigare. Samtidigt representerar Motorpoolen en större grupp kunder, där den samlade premien också ger mer upphandlingskraft. Kunderna får även ta del av en årlig skadeanalys, där man får en tydlig överblick över vilka skador företagets fordon drabbats av.

– Jag har idag många kunder som är försäkrade i Motorpoolen. Motorpoolen ger genom sin storlek bra villkor och en konkurrenskraftig premie. Det märks på mina kunder att Motorpoolen är i linje med vad de söker. Det är enkelt och förmånligt, säger Filip Fredriksson.

Det är inte enbart trafikskador som behöver täckas av motorförsäkringar, bredden av skador som kan inträffa är många och en förare behöver inte ens vara iblandad.

– Vandalisering blir allt vanligare idag. Det kan handla om krossade rutor och ibland betydligt mer omfattande skador som företagen råkar ut för. Under våren hade jag flera fall där mina kunder i Motorpoolen kunde se värdet av att vara anslutna när deras fordon råkade ut för skador, säger Filip Fredriksson.

Vill ni gå med i motorpoolen? Kontakta din rådgivare nu.

Söderberg & Partners Motorförsäkringspool är en gruppupphandlad motorförsäkringslösning som erbjuder en bättre motorförsäkring med förmåner som till exempel: årlig skadeanalys, kontinuerlig kvalitetssäkring och marknadsledande försäkringsvillkor.

Motorpoolens kunder får ta del av:
• Kraften och erfarenheten i Söderberg & Partners unika Motorförsäkringslösning
• Samarbete mellan Söderberg & Partners och Länsförsäkringar; två marknadsledande aktörer
• Kontinuerlig kvalitetssäkring av försäkringsvillkor och försäkringspremier
• Årlig skadeanalys
• Hjälp med ert skadeförebyggande arbete
• Ett av marknadens bästa villkor
• Omfattande försäkringsskydd till en bra premie

Kontakta oss