Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners strategirapport: dags att minska amerikanska aktier

Marknadsbrev

Söderberg & Partners strategirapport: dags att minska amerikanska aktier

9 juni · 2015

Minska andelen amerikanska aktier och undvik långa obligationsfonder. Öka istället aktiedelen i Europa, Japan och Sverige. Dessutom ser det ljust ut för företagsobligationer och alternativa tillgångar som hedgefonder. Det är några slutsatser från Söderberg & Partners senaste strategirapport.

Tre gånger per år tar Söderberg & Partners analysavdelning fram en omfattande strategirapport. Rapporten går igenom konjunkturen och värderingen av tillgångar som aktie- och räntemarknaden. Analysen resulterar i konkreta råd över hur sparare kan placera. 

Rapporten analyserar den globala konjunkturen som i sin tur styr utvecklingen på värdepappersmarknaderna, som till exempel aktie- och räntemarknaden. Matthias Gietzelt, ansvarig för marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners, ser tydliga trender.

– USA ligger långt fram i konjunkturen och börjar visa tecken på viss avmattning. De senaste månaderna har det börjat ljusna för Europa. Även Japan, som har sjösatt stora reformer, ser vi positivt på, säger Matthias Gietzelt.

Gloabala aktiemarknaden högre värderad

Enligt Matthias Gietzelt är den globala aktiemarknaden 20-30 procent högre värderad än det historiska genomsnittet. Bolaget har en så kallad neutral syn på aktier. 

– Aktiemarknaderna är relativt dyra och potentialen inte så stor. Men trots det tror vi mer på aktier än på räntebärande placeringar. Vi bedömer att börserna i den utvecklade delen av världen kommer att gå bättre än tillväxtmarknader. Det är framför allt börserna i Europa, Japan, Sverige samt Asien exklusive Japan som vi tror mest på, säger han. 

Europeiska aktier gynnas bland annat av europeiska centralbankens stimulanser och av en svag euro. Asien exklusive Japan spås också en positiv utveckling.

– Företagen är rimligt värderade och gynnas av hög ekonomisk tillväxt, en tillväxt som troligen kommer att öka som en följd av fler ekonomiska stimulanser, säger han. 

– Stockholmsbörsen är kraftigt valutadopad eftersom kronan har försvagats. Men svenska företag gynnas av konjunkturen i Europa och USA och vi tror att kurserna kan stiga ytterligare. 

Strategirapporten ger negativ rekommendation för USA, tillväxtmarknader i Latinamerika och Östeuropa samt för obligationer. De senare eftersom ränterisken har ökat. Ränterisk är risken för att värdet på till exempel en obligation ändras som en följd av förändrade marknadsräntor. Högre räntor påverkar långa obligationsfonder negativt. 

– Vi anser att räntorna kommer att stiga och därför bör man undvika långa obligationsfonder. En bra lösning är att placera i företagsobligationer med hög kreditrisk men som har låg ränterisk, säger Matthias Gietzelt. 

USA får negativ rekommendation

Den amerikanska börsen har stigit under flera år och får en negativ rekommendation i Söderberg & Partners rapport. 

– Vi anser att sparare bör minska andelen amerikanska aktier. Börsen är högt värderad och den amerikanska ekonomin visar tecken på att mattas av, delvis beroende på att den starka dollarn försvårar för landets exportbolag, säger han. 

Matthias Gietzelt ser möjligheter för alternativa tillgångar som hedgefonder. De kan placera relativt fritt – till exempel i aktier, räntor och råvaror – och kan investera så att fonden gynnas både av stigande och fallande marknader. 

– Börsen är högt värderad. Eftersom hedgefonder har ett mer flexibelt placeringsmandat kan de positionera sig för fallande priser på risktillgångar såsom aktier. Därmed utgör de ett intressant alternativ för den som vill vikta ned sin aktieportfölj till förmån för andra tillgångsslag, avslutar Matthias Gietzelt. 

 

Läs hela rapporten på www.newsroom.soderbergpartners.se eller klicka här.

 

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Undvik semesterfällan på påsklovet

20 februari · 2019

Ska du kombinera tjänsteresan med en privat resa? Då bör du tänka till en extra gång eftersom hemförsäkringen vanligtvis inte täcker semester i anslutning till tjänsteresa.  

Högsäsongen för skidresor är igång och många väljer att tillbringa lovveckorna i skidbacken. För anställda som reser i tjänsten är det ofta lockande att planera skidsemestern i anknytning till en tjänsteresa då man ändå är ute på resande fot eller planerat sin konferens i närheten av en trevlig skidort. Om man väljer att kombinera tjänsteresan med en privat semester bör man tänka till en extra gång. Det normala är att hemförsäkringen inte täcker semester i anknytning till tjänsteresa utan endast resor som utgår från bostaden. För att undvika en sådan situation är det därför viktigt att välja en tjänstereseförsäkring som omfattar den anslutande semestern.

Är det stora skillnader i försäkringsskyddet?

Söderberg & Partners tjänstereseanalys visar att det finns stora skillnader i det försäkringsskydd som ges vid anknytande semester. De flesta tjänstereseförsäkringarna ger skydd för ett specificerat antal semesterdagar medan vissa försäkringsbolag inte täcker skada under den anknytande semestern överhuvudtaget.

Hur många dagar gäller skyddet?

Antal dagar som täcks under respektive försäkring varierar i hög utsträckning. Skyddet kan omfatta mellan 3 och 45 dagar vilket gör att valet av försäkringslösning har stor betydelse beroende på hur länge den planerade semestern pågår. Några av villkoren har ingen specificerad tidsbegränsning men begränsar skyddet på andra sätt, exempelvis genom att semestern inte får överstiga halva den förutbestämda tjänsteperioden. Ett annat villkor ger försäkringstagaren möjlighet att själv välja tidsbegränsningen vid avtalstecknande.
  

Tjänsteresa i Sverige eller utomlands

En viktig skillnad mellan försäkringarna är den geografiska omfattningen. En stor del av de analyserade försäkringsbolagen täcker endast anknytande semester vid tjänsteresor utanför bosättningslandet medan andra även täcker semester i bosättningslandet. Detta är viktigt att tänka på om man funderar på att semestra i de svenska fjällen och inte i alperna.

Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

En annan betydande aspekt att ha koll på är att många försäkringslösningar undantar skador som uppstår i samband med riskfyllda aktiviteter, exempelvis vid offpist-åkning. Det kan då stå den anställde dyrt om olyckan är framme och man befinner sig utanför pisten och behöver hämtas med helikopter. En del villkor ersätter dock offpist-åkningen om den sker tillsammans med en guide. Här gäller det att vara uppmärksam på exakt vad försäkringen undantar från skyddsomfattningen. Har man en försäkring som inte täcker offpist-åkning överhuvudtaget kan man på vissa ställen teckna en försäkring på plats som täcker just detta. Ett exempel på en sådan lokal försäkring är det franska Carte Neige som enkelt kan köpas på plats i turistbyråer på skidorten som ett komplement till tjänstereseförsäkringen.

Vill du skaffa en tjänstereseförsäkring eller veta mer? Kontakta oss:

Hur ser jag till att arv och gåvor blir enskild egendom?

20 februari · 2019

Vill du överlåta egendom såsom pengar, fastigheter och värdepapper, genom gåva eller testamente samt försäkra dig om att egendomen blir enskild för mottagaren? Då finns det flera saker att tänka på för att få ett heltäckande skydd.

Upprätta ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

 

Enskild egendom i efterhand

När du erhållit egendom i gåva eller arv utan föreskrift om enskild egendom går det bra att i efterhand förordna om att du vill att gåvan eller arvet ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Detta gör du genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord som ni undertecknar och registrerar hos Skatteverket. Detta förutsätter dock att ni båda är överens.

 

* Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts.

 

Rådgör alltid med en jurist

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av gåvobrev och testamente.

På Söderberg & Partners har vi erfarna jurister som är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av juridiska handlingar är du välkommen att kontakta våra jurister på familjejuridik@soderbergpartners.se eller via formulär nedan.

 

 

 

 

Kontakta oss