Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners: Allt du behöver veta om Flexpension

Tjänstepension

Söderberg & Partners: Allt du behöver veta om Flexpension

22 november · 2017

Flexpension började gälla den 1 november i år. Här reder Söderberg & Partners pensionsexpert Henrik Sparf ut några vanliga frågetecken som pensionssparare har. 

Tjänstepensionen – det vill säga den extra pension som din arbetsgivare betalar in till dig – är mycket värdefull. Med Flexpension kan den förmånen bli ännu mer betydande.

Vad är Flexpension?

– I korthet innebär Flexpension att din arbetsgivare använder en del av utrymmet för framtida löneökningar för att istället öka avsättningen till din tjänstepension, det vill säga en form av löneväxling. Dessutom har man ökad möjlighet att gå ned i arbetstid från 60-62 års ålder, berättar Henrik Sparf.

Du som arbetar som tjänsteman på en arbetsplats som har kollektivavtal med Unionen eller något av Akademikerförbunden (t ex Sveriges Ingenjörer) omfattas i de flesta fall av Flexpension.

 

Flexpension i siffor

Från och med den 1 november avsätts 0,2 procent av den pensionsmedförande lönen till Flexpension. Nästa år ändras detta till 0,4 procent. Det betyder att den ökar från 60 kr till 120 kr för den som har 30 000 i månadslön.

 

Vem kan gå ner i arbetstid?

Rätten att gå ned i arbetstid ser olika ut för anställda mellan åldrarna 60 och 62 år. Detta beror på att olika avtalsområden har olika regler. Med Flexpension har det dock blivit enklare för anställda att gå ned i arbetstid.  

Du som vill veta mer om villkoren för Flexpension kan kontakta den pensionsansvariga hos din arbetsgivare.


Nedan svarar Henrik Sparf på vanliga frågor om Flexpension

Omfattas alla av Flexpension?

Du som arbetar som tjänsteman på en arbetsplats som har kollektivavtal med Unionen eller något av Akademikerförbunden (t ex Sveriges Ingenjörer) omfattas i de flesta fall av Flexpension, men vissa undantag finns. Flexpension omfattar anställa (25-65 år) som är anställda per den 1:a november 2017. Om du är visstidsanställd och uppfyller ITP-planens villkor för visstidsanställning omfattas du också av Flexpension.

 

Gäller Flexpension även om man är fackligt oorganiserad eller tillhör ett annat fackförbund?

Avsättningen till Flexpension gäller samtliga tjänstemän som omfattas av berörda kollektivavtal, oavsett om man är oorganiserad eller tillhör ett annat fackförbund.

 

Har alla möjlighet att avstå Flexpension?

Det är upp till din arbetsgivare att besluta om det ska vara möjligt att avstå Flexpensionen. Medarbetare som omfattas och är anställda per 1 november 2017 kan avstå från Flexpension och istället få lön motsvarande 0,2%. Möjlighet att avstå från Flexpension gäller under perioden 1 november 2017 – 28 februari 2018.

 

Måste jag göra ett val för att omfattas av Flexpension?

Nej, parterna har enats om att utgångspunkten ska vara att alla som har möjlighet omfattas av Flexpension från start, vilket innebär att du inte behöver göra något val om du är nöjd med den lösningen.

 

Vad är bäst att välja?

Vad som är mest fördelaktigt är svårt att svara på. Det är många faktorer som påverkar. Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer har tagit fram partsgemensam information om konsekvenser i olika situationer, se berörda informationssidor för ytterligare information.

 

Vad händer om jag avstår Flexpension?

Om du avstår får du en höjning av den fasta kontanta lönen med motsvarande den aktuella kollektiva avsättningsnivån för Flexpension, för 2017 innebär det alltså 0,2%. Vid framtida utökning av avsättningen till Flexpension är du som avstått inte garanterad någon motsvarande höjning av lönen per automatik. Om din arbetsgivare medger ska du kunna återta tidigare avstående och utifrån aktuell premienivå få ökad avsättning till tjänstepensionen.

 

Hur mycket avsätts till Flexpension?

Från och med den 1 november 2017 avsätts 0,2% av den pensionsmedförande lönen till Flexpension.

 

Kommer premien till Flexpension att höjas framöver?

Givet att utrymme finns inom kommande löneavtal ska premien till Flexpension successivt att höjas, dock till maximalt 2% totalt. Avsättningen kommer höjas framöver i samband med lönerevisionerna och följer industrins löneavtal och avsättning, dock med ett års eftersläpning.

 

Kan jag som inte omfattas av Flexpension uppnå motsvarande förmån?

Ja, givetvis kan du själv med din arbetsgivare diskutera möjligheten att avstå hela eller delar av eventuella framtida löneökningar till förmån för ökad tjänstepensionsavsättning. Observera dock att sådant avstående normalt inte är lämpligt vid en lön under 8,07 inkomstbasbelopp (2017: 41 359 kr per månad) eftersom påverkan på dina förmåner enligt det statliga socialförsäkringssystemet då påverkas negativt.

 

Tjänstepension

Så GDPR-säkrar du medarbetarsamtalen

19 januari · 2018

Söderberg & Partners har förvärvat en del i företaget Heartpace som har ett av marknadens ledande verktyg för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering. Systemet lever dessutom upp till de nya kraven som GDPR medför och leder till ökat engagemang hos medarbetarna. Heartpace blir en del av Söderberg & Partners affärsområde Compensation & Benefits Consulting. 

Söderberg & Partners arbetar sedan flera år med att erbjuda sina kunder en komplett lösning av digitaliserade tjänster inom löne- och förmånshantering. Som ett led i den strategin har bolaget förvärvat en andel i Heartpace, ett bolag som är en ledande aktör inom digitalisering av målstyrning och utvärdering av medarbetare.

– Väl genomförda samtal med medarbetarna, som bygger på att det finns en struktur som alla följer, leder till ökat engagemang, berättar Carin Dannert, Operational Manager på Heartpace.

 

Lågt engagemang kan enkelt bli bättre

Engagemanget bland medarbetarna i svenska företag kan bli mycket bättre, visar undersökningen Gallup Q12. I undersökningen ringas ett antal frågor in som är viktiga för såväl medarbetare som chefer för att skapa engagemang och andelen aktivt engagerade ligger på 16 procent, jämfört med 30 procent i USA.

– Många företag tror felaktigt att de är tydliga i sin kommunikation och uppföljning med medarbetarna. Många bolag hinner helt enkelt inte fånga upp och ge återkoppling, vilket till stor del beror på att de arbetar ostrukturerat och det är här vår lösning kommer in i bilden, berättar Carin Dannert.

 

Ökar sina viktiga KPI:er

Att Heartpace har ett riktigt vasst system för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering är uppenbart. På kundlistan finns exempelvis ComHem, Kinnevik, SF Bio, Vinnova och UR. Gemensamt för många kunder är att de ökar sina viktigaste KPI:er (Key Performance Indicator) som lönsamhet, engagemangsindex, personalomsättning, och sjukfrånvaro.

Heartpace skapar engagemang på flera fronter. Man kan till exempel följa en affärsstrategi från ledningsnivå och vidare genom organisationen. Därmed kan man se – och få feedback – om såväl chefer som medarbetare har satt upp och levererat på mål.

 

GDPR-säkrade medarbetarsamtal

En fråga som satt myror i huvudet hos många företag och organisationer är den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla i maj. Den ställer höga krav på bland annat den interna dokumentationen över till exempel medarbetare. I dag är det inte ovanligt att dokumentationen finns spridd lite här och var som i pärmar och wordfiler. Heartpace samlar alla uppgifter på ett ställe och systemet är säkerhetstestat av Sentor Managed Security Services och följer därmed lagstiftningen kring GDPR.

Heartpace blir den del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting som därmed breddar erbjudandet även till performance management. Affärsområdet grundades 2017 och erbjuder konsulttjänster, resursstöd och verktyg inom pensions- & försäkringsförmåner, kontroll av personalkostnader och anställningsbarhet.

 

     
          Fakta: Målstyrda medarbetarsamtal

  • Det finns många olika typer av utvärderingar och medarbetarsamtal. Det årliga utvecklingssamtalet, månatliga målsamtal, feedback sessioner, lönesamtal, "return to work"-samtal, teamsamtal, projektdiskussioner. Alla dessa samtalstyper och fler stöds av Heartpace innovativa lösning för att driva bra och modern performance management.

          Fakta: GDPR

  • Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) kommer att påverka alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Den träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR medför bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.

 

Vill du veta mer?
Tjänstepension

Pensioner – Så hanterar du den ökande livslängden

19 januari · 2018

Att vi lever allt längre ställer nya krav på såväl arbetsgivare som löntagare. Arbetsgivare måste koppla ett grepp om kostnader och kompetensutveckling medan arbetstagare måste se om sitt hus. Här tipsar Söderberg & Partners pensionsexpert Magnus Gewert om vad du ska tänka på. 

– Vi lever allt längre och alltfler kommer att få uppleva sin 100-årsdag, berättar Magnus Gewert, vd för Söderberg & Partners Compensation & Benefits.

Företag som har förmånsbestämda pensioner har de senaste sju åren fått se kostnaderna öka kraftigt på grund av låga räntor.

– Samtidigt har vi trenden med en ökad livslängd. Den cocktailen kan bli dyr för företag, berättar Magnus Gewert och fortsätter:

– Den ökade livslängden kan också påverka pensionssparare inom premiebestämda system, som riskerar att få lägre pension eftersom pengarna ska fördelas över fler år.

Dags att förbättra ersättningssamtalen

Sammantaget innebär den ökande livslängden stora utmaningar för både arbetsgivare och löntagare. Magnus Gewert råder företag att koppla ett helhetsgrepp och se till medarbetarens totalkostnad när de har lönesamtal, ett samtal som egentligen borde heta ersättningssamtal, enligt Magnus Gewert:

– Sverige skiljer sig från andra länder eftersom lönesamtal just fokuserar ensidigt på lön. Man missar att ta ett helhetsgrepp och att man ska inkludera andra förmåner som kostnad för pension och kompetensutveckling, slår Magnus Gewert fast.

– Både arbetstagare och arbetsgivare har allt att vinna på kompetensutveckling som ska vara en naturlig del i samtalet om utförd arbetsprestation, berättar Magnus Gewert.

För arbetstagaren är det naturligt att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Att även arbetsgivaren har mycket att vinna på kompetensutveckling hänger för det första samman med att säkerställa att ens medarbetare är duktiga, för det andra att man på så sätt kan undvika dyra avvecklingskostnader vid eventuell övertalighet.

– Med våra tjänster har vi stöttat arbetsgivare att ta rätt steg som leder till väl fungerande samtal med medarbetarna. Det leder i sin tur till ökad kostnadskontroll och mer lönsamma verksamheter, berättar Magnus Gewert.

 

     

          Fakta: Förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension

  • Förmånsbestämd tjänstepension innebär att du i förväg är garanterad en viss procent av din lön i tjänstepension. Det är arbetsgivaren som ser till att tillräckligt med pengar betalats in för att du ska få det du har blivit lovad.

  • I premiebestämda tjänstepensioner betalar arbetsgivaren in en premie. Hur mycket du sedan får i tjänstepension beror på hur mycket ditt pensionskapital har stigit i värde. Här är det du som anställd som tar ansvar för hur tjänstepensionspengarna placeras.


 

Vill du veta mer?

 

Play

Play 

 

 

 

Kontakta oss