Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsöversikt & hållbarhetsinformation för fonderna

Hållbarhetsöversikt

Hållbarhet för oss

Söderberg & Partners-koncernen grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. De bolag som ingår i koncernen bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsdistribution, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning.

I takt med att intresset för hållbarhet och hållbara investeringar har ökat, har även antalet sparprodukter som marknadsförs som hållbara blivit fler. Valet av fondförvaltare kan ha en påverkan på både miljön samt samhället i stort, och det är därför viktigt att förstå om förvaltarna tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut.

Söderberg & Partners Asset Management S.A. (hädanefter ”Fondbolaget”) använder de analyser som tas fram inom Söderberg & Partners Wealth Management AB (hädanefter ”Wealth Management”) i investeringsprocessen.

För att kunna göra en bra utvärdering av fondmarknaden krävs en gedigen och genomarbetad analys, som både tar hänsyn till kvantitativa och kvalitativa aspekter. Wealth Managements fondanalys utvärderar löpande hur olika typer av fonder presterat i relation till andra fonder i samma kategori. Bland annat görs en omfattande analys av närmare 2 000 fonders hållbarhetsarbete och fonderna ges därefter ett grönt, gult eller rött betyg. Produkter som får ett grönt betyg i hållbarhetsanalyserna:

  • Väljer in hållbara investeringar
  • Arbetar aktivt som ansvarsfulla aktieägare
  • Använder sitt inflytande för att påverka och samarbetar med andra investerare
  • Underlättar för kunder att göra hållbara val

Att välja bort bolag och branscher som anses oetiska har länge varit den vanligaste hållbarhetsstrategin, men i praktiken finns det effektivare sätt att uppnå förändring än att enbart exkludera specifika bolag och branscher. I hållbarhetsanalysen premieras  därför de bolag och produkter som dedikerar resurser till hållbarhetsstrategier som verkligen får effekt, exempelvis att använda sitt ägande för att bedriva ett trovärdigt påverkansarbete.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Omfattande hållbarhetsanalys på fondnivå

Fondbolagets fonder är aktivt förvaltade fond-i-fonder, och gör inga direktinvesteringar i enskilda bolag. Wealth Management gör dock en omfattande hållbarhetsanalys av ca 2 000 fonder och hur de i sin tur integrerar ESG-aspekter. Fonderna bedöms och betygsätts utifrån hur de jobbar med positivt urval och ansvarsfullt ägande, dvs. om förvaltarna tar hänsyn till hållbarhet i förvaltningen samt om förvaltarna använder sitt ägande för att påverka bolag till ett ökat ansvarstagande. Denna bedömning resulterar i ett hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners Trafikljussystem. Vid likvärdiga fonder väljer Fondbolagets förvaltare in den fonden med högst hållbarhetsbetyg från analysen.

Fonderna är fond-i-fonder och gör inga exkluderingar baserat vilka bolag fonderna äger. Detta baseras på Söderberg & Partners hållbarhetssyn, då det finns effektivare sätt att uppnå förändring än att enbart exkludera ett bolag eller bransch. Wealth Management gör dock en omfattande hållbarhetsanalys på fondnivå, där det bedöms och kartläggs hur fondförvaltaren arbetar med exkluderingskriterier samt hur ofta detta granskas av en extern part. Information om vad respektive fond exkluderar finns även att tillgå i Söderberg & Partners digitala fondsökverktyg.

Under 2017 har Wealth Managements hållbarhetsanalys utökats och täcker idag en större andel av fondutbudet, samt även uppdaterat samtliga fonders hållbarhetsbetyg. Kartläggningen av fondernas exkluderingskriterier har också utökats.

Hållbarhet i ägararbetet

Hållbarhetsfokus i ägararbetet väger tungt i bedömningen

I och med att Fondbolaget inte är direkta ägare i bolag, har Fondbolaget inte möjlighet att påverka genom att rösta på bolagsstämmor eller delta i valberedningar. I samband med utarbetandet av fondanalys håller ansvariga inom Wealth Management möten med fondförvaltare för att diskutera ESG-strategier och hur de i sin tur bedriver påverkansarbete gentemot bolagen. På så sätt kan Wealth Managements analysteam vara med och påverka samt sprida best practice. I analyserna premieras de fondförvaltare som i sin tur på ett omfattande och formaliserat sätt röstar på bolagsstämmor, deltar i valberedningar, bedriver bolagsdialoger både i egen regi samt även gemensamt tillsammans med andra investerare. Ägararbetet väger tungt i bedömningen av fondernas hållbarhetsarbete.

Under 2017 höll Wealth Managements analysteam 22 enskilda möten med fondbolag för att diskutera hur de jobbar med ESG. Analysteamet deltog i 28 seminarier eller andra engagemang inom området hållbart sparande. Personer från analysteamet representerar Söderberg & Partners i branschorganisationen Swesif:s styrelse, samt har varit aktiva i uppstarten av en ny SIF-organisation på Island.  

Under sommaren publicerades Söderberg & Partners opinionsrapport Pensionsmakt, som redogör för det svenska folkets inställning till tjänstepensionssparande och hållbara investeringar.  Dessutom presenterades en idé om hur tjänstepensionssystemet skulle kunna göras om för att ge pensionsspararna mer inflytande och möjlighet att påverka hur deras sparpengar investeras. Under hösten publicerades den uppdaterade analysen av pensionsbolagens hållbarhetsarbete, där ägararbetet och hur de använder sitt inflytande i valberedningar för att främja hållbarhetsfrågor särskilt har bedömts.

 

Hållbarhets- och temafonder

Fondbolagets fonder marknadsförs inte som hållbarhetsfonder och har därmed ingen tematisk hållbarhetsinriktning.

 

Resurser och åtaganden för hållbarhet

Wealth Managements analysteam är representerade i SWESIF:s styrelse (Swedish Sustainable Investment Forum) samt i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för ägarstyrning och hållbarhet. Analysteamet använder interna resurser för hållbarhetsanalys på fondnivå och för löpande dialoger med fondförvaltare.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer kan du läsa våra Hållbarhetsanalyser eller gå in på vår analyssida. 

Hållbarhetsinformation för fonderna

Hur vi jobbar med hållbarhet i våra fonder

 

Hållbarhetsinformation

    Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

   Miljöaspekter

   Sociala aspekter

   Bolagsstyrningsaspekter

   Andra hållbarhetsaspekter.

[Specificera eventuella andra hållbarhetsaspekter som beaktas.]

Fondbolagets kommentar: Fonden är en fond-i-fond och gör inga direktinvesteringar i enskilda bolag. Söderberg & Partners gör dock en egen hållbarhetsanalys av ca 2 000 fonder, där fonderna betygsätts utifrån hur de jobbar med positivt urval och ansvarsfullt ägande. Fondernas hållbarhetsarbete betygsätts enligt trafikljussystemet rött, gult och grönt.

Hållbarhetsaspekterna som beaktas i förvaltningen av fonden är därmed ”Positivt urval” och ”Ansvarsfullt ägande”, dvs. det underliggande hållbarhetsarbete som de externa fondförvaltarna bedriver. Detta innefattar hur systematiserat vi bedömer att hållbarhetsfaktorer integreras i investeringsprocessen, samt huruvida de agerar proaktivt som ägare och har en dialog med bolagen.

Läs mer om hur vi bedömer fonder ur ett hållbarhetsperspektiv här.

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Fonden väljer in

   Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fondbolagets kommentar: Vid likvärdiga fonder väljer förvaltaren den fonden med högst hållbarhetsbetyg i vår analys, dvs. högst betyg i hållbarhet enligt Söderberg & Partners trafikljussystem. Vid val av indexfond säkerställer vi att fondförvaltaren genomför en screening av innehaven.

Fonden påverkar

   Annan bolagspåverkan

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Fondbolagets kommentar: I och med våra hållbarhetsanalyser träffar vi löpande fondförvaltare för att diskutera ESG-strategier och hur de i sin tur bedriver påverkansarbete gentemot bolagen. Vi upplever att dessa informella dialoger med fondförvaltarna också leder till resultat; exempelvis har flera bolag börjat redovisat mer transparent information om sitt egna påverkansarbete eftersom detta är något vi har efterfrågat. Vi upplever att vi i och med dessa dialoger med fondutvärderare och kapitalförvaltare kan uppmuntra dem att göra mer, sprida ’best practice’ sinsemellan fondbolagen och bidra med input. På så sätt kan vi indirekt påverka förvaltarna av externa underliggande fonder.

Söderberg & Partners är representerade i SWESIF:s styrelse (Swedish Sustainable Investment Forum) samt i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för ägarstyrning och hållbarhet. Analysteamet har regelbundet enskilda möten med fondbolag för att diskutera hur de jobbar med hållbarhet i förvaltningen. Vi deltar i seminarier eller andra engagemang inom området hållbart sparande. Vi har varit representerade i branschorganisationen Swesif:s styrelse samt drivande i flera olika Swesif-seminarier, samt har varit särskilt aktiva i uppstarten av en ny SIF-organisation på Island. 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Vi väljer in - uppföljning 2017

Under 2017 har analysteamet utökat Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder som idag täcker en större andel av fondutbudet, samt har även uppdaterat samtliga fonders hållbarhetsbetyg. Detta innebär att ännu fler fonder omfattas av de hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen.

Vi påverkar - uppföljning 2017

Wealth Managements analysteam har haft 22 enskilda möten med fondbolag för att diskutera hur de jobbar med hållbarhet i förvaltningen. Analysteamet deltog i 28 seminarier eller andra engagemang inom området hållbart sparande.

Under sommaren publicerades Söderberg & Partners opinionsrapport Pensionsmakt, som redogör för det svenska folkets inställning till tjänstepensionssparande och hållbara investeringar. Vi presenterade även en idé på DN Debatt om hur tjänstepensionssystemet skulle kunna göras om för att ge pensionsspararna mer inflytande och möjlighet att påverka hur deras sparpengar investeras.

Analysteamet publicerade dessutom en rapport med fokus på ägarstyrning och hållbarhetsarbetet i valberedningar.


Ladda ner som PDF

Dokument

Kontakta oss