Skip to main content Skip to main navigation
Trafikljusrapporten 2019

Årets Hållbara Aktör

SEB utses till årets hållbara aktör. SEB hjälper den allmänna pensionsspararen att konkretisera hållbarhets begreppet och tar hänsyn till kundpreferenser i sitt hållbarhetsarbete. Under 2018 har de undersökt vilka hållbarhetsmål i Agenda 2030 som kunder brinner extra för och påverkar bolag att ta utökat ansvar inom sakfrågor som är viktigast för den svenska spararen.

Hållbart sparande

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2018 har vi publicerat uppdaterade hållbarhetsanalyser med tema Pensionsmakt och Agenda 2030. Under året har flera aktörer arbetat aktivt med införlivande av FN:s hållbarhetsmål. Exempelvis har SEB undersökt vilka hållbarhetsmål i Agenda 2030 som kunder brinner extra för och påverkar bolag att ta utökat ansvar för klimatfrågan och barnarbete, och SPP Och Swedbank har startat fonder direkt riktade mot de globala målen. Många kapitalförvaltare använder framåtblickande scenarioanalyser för att se hur olika företagsverksamheter stämmer överens med vetenskapliga slutsatser och politiska mål kring klimatförändring. Investeringar i gröna och andra hållbara obligationer fortsätter också att öka. Förbättringsområden för framtiden är att ge spararna större inflytande över sitt pensionskapital bland annat genom att vara mer transparanta om hållbarhetsarbetet så att spararna kan göra välgrundade investeringsval. 

Så analyserar vi hållbarhet

Även om många aktörer på den svenska sparmarknaden ligger i framkant när det gäller hållbarhet, finns det mycket kvar att göra och förbättra. Genom att analysera aktörer relativt varandra, skapar vi incitament till ständig förbättring hos bolagen. Ett livförsäkringsbolag har också andra förutsättningar att arbeta med hållbarhet än ett fondförsäkringsbolag, som i sin tur har helt andra förutsättningar än ett fondbolag. 

I våra hållbarhetsanalyser kartlägger vi hur samtliga aktörer i produktkategorin arbetar med hållbarhet. Utifrån kartläggningen identifierar vi de viktigaste och tydligaste skillnaderna, som vi sedan använder för att jämföra och betygsätta bolagen. 

Analyserna är inte enbart till hjälp för spararen som vill göra mer hållbara val, utan de kan också sprida kunskap och ”best practise” sinsemellan bolagen. Precis som att ett trafikljus kan slå över från rött till gult och grönt, innebär vår analysmetod att alla alltid kan bli lite bättre och lite grönare, i dubbel bemärkelse.

Hållbarhet och hållbart sparande

Intresset för hållbart sparande fortsätter att öka. Det ökade intresset märks tydligt, inte minst i Sverige där var fjärde person har valt att spara i en hållbar fond. 4 av 10 svenskar svarar att de vid val av ny fond anser att det är mycket viktigt att en fond har en hållbar inriktning (Fondspararundersökning, 2018).

Hållbarhet brukar definieras som att ”en generation tillgodoser sina behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (WCED). Förutom ”ekologisk hållbarhet” inkluderar begreppet även aspekterna ”social hållbarhet” och ”ekonomisk hållbarhet”. Ekonomisk hållbarhet kan sägas handla om hur företag eller organisationer påverkar sina intressenter ur ett finansiellt perspektiv.

ESG (environmental, social och governance) är en vanlig förkortning på hållbara investeringar, vilket innebär att investerare tar hänsyn till hur bolag hanterar sina miljö-, sociala- och bolagsstyrningsrisker. Man arbetar även med ansvarsfullt ägande, för att försöka påverka bolag som inte har en god riskhantering eller hållbara strategier.

4 av 10 svenskar svarar att de vid val av ny fond anser att det är mycket viktigt att en fond har en hållbar inriktning

Så analyserar vi pensionsbolagen

Vår hållbarhetsanalys av pensionsbolagen omfattar följande pensionsbolag och premiegarantiprodukter: Alecta, AMF Pension, Folksam Liv, Handelsbanken Liv, KPA Pension, Länsförsäkringar Liv Gamla Trad, Länsförsäkringar Liv Nya Trad, Nordea Liv & Pension, SEB Gamla Liv, SEB Pension & Försäkring, Skandia Liv, SPP och Swedbank Traditionell Pension. I analysen har följande perspektiv identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan bolagen med avseende på deras hållbarhetsarbete: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande, samt process för hållbara investeringar. Bolagen betygsätts separat i dessa tre perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en likaviktad sammanvägning av betygen i respektive perspektiv.

Det här är den femte analysen i ordningen av Hållbara pensionsbolag. I årets rapport har vi valt att fokusera på pensionsmakt och kunders möjlighet att påverka hur deras sparande nyttjas för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor som är viktiga för kunderna. Rapporten visar på att pensionsbolagens metoder att undersöka sina kunders prioriterade hållbarhetsfrågor och hur bolagen använder informationen varierar, men att barnarbete och klimatavtryck är prioriterade frågor i pensionsbolagens hållbarhetsarbete.

 

Bedömning av påverkansarbete

Perspektivet påverkansarbete beaktar hur pensionsbolagen agerar som ansvarsfulla ägare. Påverkansarbete kan ske både reaktivt och proaktivt. En ägare som är reaktiv i sitt påverkansarbete agerar först när det finns tydliga tecken på att ett företag i portföljen är ohållbart i något avseende, exempelvis en skandal i media eller att företaget blir underkänt i en normbaserad screening. Ett proaktivt hållbarhetsarbete innebär att investeraren jobbar förebyggande med företagens hållbarhetsarbete, vilket också premieras i betygsättningen. Viktiga aspekter inom perspektivet är därmed om påverkansarbetet är proaktivt eller reaktivt, samt strategier för och uppföljning av påverkansdialoger.

Bedömning av hållbarhetsambitioner och värdeskapande

Perspektivet hållbarhetsambitioner och värdeskapande fångar upp i vilken utsträckning pensionsbolaget satsar på hållbarhet och bidrar till utvecklingen inom området. Inom detta perspektiv värdesätts pensionsbolag som är engagerade i ett flertal samarbeten och initiativ, samt som tillägnar mycket tid och resurser till att driva hållbarhetsfrågorna i branschen framåt. Att bolagen har en transparent kommunikation och redovisar sitt hållbarhetsarbete på ett tydligt och lättillgängligt sätt är också en bedömningsparameter.

Bedömning av process för hållbara investeringar

Perspektivet process för hållbara investeringar bedömer hur bolagen arbetar för att ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen, det vill säga vilka verktyg, metoder och incitament förvaltarna har för att innehaven i pensionsbolagens portföljer ska vara mer hållbara än marknaden. Viktiga parametrar inom detta perspektiv är tillgång till hållbarhetsinformation och hur den används, återkoppling till förvaltarna samt incitament och metoder för att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten.

Figur 4.2 (Söderberg & Partners, betyg per 2018-12-20)

Hållbara pensionsbolag

Så läser du färgkoderna

Grönt betyg

 • AMF
 • Länsförsäkringar Nya
 • SPP

Gult betyg

 • Alecta
 • Folksam
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Nordea
 • Skandia
 • Swedbank

Rött betyg

 • KPA
 • SEB Gamla
 • SEB P&F

Så analyserar vi fondförsäkringsbolagen

Vår hållbarhetsanalys av fondförsäkringar omfattar följande fondförsäkringsbolag: AMF Pension, Avanza Pension, Brummer Life, Danica Pension, Folksam, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar, Movestic Liv & Pension, Nordea Liv, Nordnet Pension, SEB Pension & Försäkring, Skandia Link, SPP Pension & Försäkring och Swedbank Försäkring. I hållbarhetsanalysen har följande kriterier identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan bolagen med avseende på hållbarhetsarbete: utbud, hållbarhet i fondurvalet, påverkansarbete samt kommunikation och transparens. Bolagen betygsätts separat i dessa tre perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en viktad sammanvägning av betygen i respektive perspektiv, där utbudet står för 30% av slutbetyget, hållbarhet i fondurvalet och påverkansarbete för respektive 25% samt kommunikation och transparens står för resterande 20% av slutbetyget.

Detta är den femte analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar. I årets analys har vi lagt större vikt på vilken möjlighet fondförsäkringsbolagen erbjuder kunder som vill ta hänsyn till hållbarhet i fondval göra detta. Det råder stor variation i antalet fonder som erbjuds inom fondförsäkringsbolagens utbud, allt från runt 20 till 1400 fonder. Med ett stort utbud lämnar bolagen friheten men även ansvaret till kunden att välja rätt fond.

 

Bedömning av utbud

Perspektivet utbud tar hänsyn till hur utbudet på fondlistan ser ut, både med avseende på genomsnittlig hållbarhetsnivå i fondutbudet och huruvida fonder med särskilt hållbarhetsfokus erbjuds. Bedömningen av enskilda fonders hållbarhetsnivå bygger på Söderberg & Partners analys ”Hållbara Fonder”.

Bedömning av hållbarhet i fondurvalet

Inom perspektivet hållbarhet i fondurvalet utvärderas de processer och krav som finns för att säkerställa en viss hållbarhetsnivå i fondurvalet. Det innebär bl.a. vilken information som efterfrågas vid en eventuellt ny fond som ska tas in på plattformen, vilka minimikrav som ställs för att en fond ska kunna tas in i utbudet och om fondförsäkringsbolaget har en modell för att utvärdera fondernas hållbarhetsarbete.

Bedömning av påverkansarbete

Perspektivet påverkansarbete syftar till att utvärdera i vilken utsträckning fondförsäkringsbolaget använder sin roll som viktig aktör på marknaden för att påverka fondförvaltare och innehav till att arbeta mer med hållbarhet.

Bedömning av kommunikation och transparens

Perspektivet kommunikation och transparens omfattar hur fondförsäkringsbolaget väljer att kommunicera hållbarhetshänsyn i enskilda fonder och i utbudet, samt hur man förenklar för spararna att göra hållbara val genom filtrerings- eller sökfunktioner. Utöver hur bolaget kommunicerar hållbara alternativ tas även hänsyn till huruvida fondförsäkringsbolaget är transparent med sitt hållbarhetsarbete, t.ex. genom att redovisa koldioxidavtryck i fonder eller resultatet av påverkansdialoger med bolag.

Figur 4.3 (Söderberg & Partners, betyg per 2019-02-20)

Hållbara fondförsäkringsbolag

Så läser du färgkoderna

Grönt betyg

 • Folksam
 • Länsförsäkringar
 • Skandia
 • SPP

Gult betyg

 • Danica
 • Handelsbanken
 • Movestic
 • Nordea
 • SEB
 • Swedbank

Rött betyg

 • Nordnet
 • AMF
 • Avanza
 • Brummer

Hållbara fonder

Syftet med vår hållbarhetsanalys av fonders hållbarhetsarbete är att göra en bedömning för att hjälpa sparare som vill välja hållbara fonder. Analysen är unik i sitt slag då den både tar hänsyn till hur innehaven i fonderna väljs in, och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Hållbarhetsanalysen omfattar i dagsläget cirka 3 100 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag, varav cirka 7% av fonderna har fått grönt betyg, 78% har fått ett gult betyg och 15% ett rött betyg. Fondförvaltare som har verktyg och incitament för att välja in hållbara bolag samt försöker påverka de bolag som inte anses ha ett lika bra hållbarhetsarbete, får ett grönt betyg i vår analys.

I Hållbara fonder 2019 drar vi slutsatsen att flera fondförvaltare har börjat ta steg mot att integrera hållbarhetsaspekter i större delen av sitt fondutbud, men det är en bit kvar innan det genomsyrar hela fondutbudet och samtliga produkter. Att ha en hållbar förvaltning innebär också att ett gediget påverkansarbete bedrivs. Det är viktigt att föra dialog och uppmana företag att vara transparenta med sina hållbarhetsutmaningar samt arbeta med att förbättra deras hållbarhetsarbete. Bland fonderna är det fortfarande en generell avsaknad av transparens, formaliserade processer och uppföljning. Detta är ett område där fler kan bli ännu bättre, för det finns anledning att tro att hållbara bolag i längden kommer ha större chanser att möta framtidens utmaningar.

 

Bedömning av ansvarsfullt ägande

Ansvarsfullt ägande bedömer hur fondbolagen som ägare försöker påverka bolag i en mer hållbar riktning, exempelvis genom proaktiv påverkansdialog med bolagsrepresentanter och via branschsamarbeten. Proaktivt påverkansarbete innebär att fondbolaget inte endast följer upp när en händelse redan har inträffat, utan att de även arbetar förebyggande med att identifiera risker och svaga bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Bedömning av positivt urval

Inom perspektivet positivt urval bedöms fondförvaltarens interna processer och incitament för att välja in bolag som har en hög hållbarhetsprestanda. Detta omfattar bl.a. om förvaltarna har tillgång till hållbarhetsanalys och data för att kunna göra informerade val, samt även om de har incitament för att aktivt använda sig av och integrera denna information i investeringsprocessen.

 

Figur 4.4 (Söderberg & Partners, betyg per 2019-12-31)

Hållbara fonder - Topp 10

Så läser du färgkoderna för hållbara fonder
 1. SEB Green Bond Fund
 2. Skandia Sverige Hållbar
 3. Skandia Världsnaturfonden
 4. Skandia Cancerfonden
 5. Öhman Sverige Fokus
 6. SPP Europa Plus
 7. Handelsbanken Hållbar Energi
 8. AXAWF Fram Human Capital
 9. SPP Global Solutions
 10. Skandia Norden
Vinnare

Årets Hållbara Aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. SEB hjälper den allmänna pensionsspararen att konkretisera hållbarhets begreppet och tar hänsyn till kundpreferenser i sitt hållbarhetsarbete. Under 2018 har de undersökt vilka hållbarhetsmål i Agenda 2030 som kunder brinner extra för och påverkar bolag att ta utökat ansvar inom sakfrågor som är viktigast för den svenska spararen.

Kontakta oss