Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys 5-9 mars 2018

5-9 mars 2018

Veckoanalys

I december i fjol fullföljde Janet Yellen sitt sista framträdande som ordförande för den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, och i början av februari lämnade hon över ordförandeposten till Jerome Powell som så sent som i slutet av februari gjorde sitt allra första framträdande inför den amerikanska kongressen. Under sitt tal gav Powell en mer...

7 mars · 2018

 

STRATEGI & MARKNADSSYN

Jerome Powells debut som ny centralbankschef

I december i fjol fullföljde Janet Yellen sitt sista framträdande som ordförande för den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, och i början av februari lämnade hon över ordförandeposten till Jerome Powell som så sent som i slutet av februari gjorde sitt allra första framträdande inför den amerikanska kongressen.

Under sitt tal gav Powell en mer optimistisk syn på den amerikanska ekonomin och noterade att utsikterna gradvis har förbättrats sedan FOMC-mötet i december. Det tyder på att det finanspolitiska stimulanspaketet, i form av skattelättnader och de utökade offentliga utgifterna, kommer att driva på efterfrågan i större utsträckning än vad man tidigare hade räknat med. Ordförande Powell framhävde även att den senaste börskorrektionen med stigande amerikanska långräntor inte kommer att tynga utsikterna för den ekonomiska aktiviteten, arbetsmarknaden och inflationen. Sammantaget var det en stimulerande finanspolitik, stark inkommande data, stramare arbetsmarknad, uppmuntrande inflationssiffror i kombination med en fortsatt stark global tillväxt som låg till grund för hans mer optimistiska framtidsutsikter.

De mer åtstramande tonerna från ordförande Powell fick den amerikanska räntemarknaden att se rött vilket satte fart på både dollarn och amerikanska räntor. De flesta investerare tyckts inte ha förväntat sig att Powell, i ett så tidigt skede, skulle kommentera det mer optimistiska läget och samtidigt relatera det till kommitténs prognoser om den amerikanska styrräntan.

Efter flera år där faktiska räntehöjningar inte lyckats leva upp till sina prognoser står investerare nu inför en ny framtid. 2018 kan komma att bli det år då amerikanska centralbanken inte bara når sin nuvarande prognos om tre räntehöjningar utan till och med överstiger den. Utan att ens belysa antalet räntehöjningar tolkade marknaden Powells uttalanden som mer hökaktiga, vilket fick sannolikheten för både tre respektive fyra räntehöjningar att stiga på terminsmarknaden.

De kommande åren kommer inte att vara en enkel utmaning för Jerome Powell och hans centralbankskollegor. FOMC kommer att behöva balansera en eventuell överhettning av den amerikanska ekonomin samtidigt som man strävar åt att få PCE-inflationen uthållig kring två procent. Vi står fortfarande fast vid vår bedömning att den amerikanska centralbanken kommer att fortsätta återföra den amerikanska ekonomin till dess neutrala ränteläge. Detta i takt med att en stramare arbetsmarknad, en fortsatt arbetsbrist och en stigande lönetillväxt bör få bäring på den långsiktiga inflationstakten.

 

Nya fall på världens börser

Under föregående vecka syntes börsnedgångar på bred front, störst var nedgångarna i centrala Europa medan Stockholmsbörsen föll dryga tre procent och det i USA syntes nedgångar på mellan en och tre procent. Den ryska börsen som fram till nyligen var den börs i världen som gått starkast tappade också kraftigt, bland annat med anledning av nedgångar i oljepriset efter amerikansk lagerstatistik som visade på ett ökat utbud. På andra tillväxtmarknader var den negativa utvecklingen dock inte fullt så kraftig och relativt sett syntes starkast utveckling i Indien, en marknad som tidigare handlats ned på risker relaterade till bristande säkerhet i det indiska banksystemet.

Den utlöste faktorn bakom förra veckans nedgångar på världens börser var FED-chefen Jerome Powells tal i tisdags (något vi beskriver mer ingående på föregående sida), men sentimentet fick sig en ny törn på torsdagen då president Donald Trump meddelat att han har beslutat att införa tullavgifter på stål och aluminium. Det eldade på diskussionerna om ett handelskrig, i första hand mellan USA och Kina och landet har tidigare höjt importtullarna på solcellspaneler och tvättmaskiner, något som precis som avgiftshöjningen på stål och aluminium drabbar framförallt den kinesiska exporten. Nyheten fick Europakommissionens ordförande att reagera med uttalande om att svara upp med samma medel och vi ser att den ökade osäkerheten gällande global handel kommer att kvarstå i närtid.

Till huvudnyheterna på bolagssidan under veckan hörde Geelys köp av närmare 10 procent av aktiekapitalet i Daimler. Bolaget är sedan tidigare ägare av Volvo Cars och köpte dessutom nyligen in sig i AB Volvo. Geelys agerande har ifrågasatts starkt och agendan är oklar, men i Kina är företagen ofta nära sammanflätade med staten och utlandsinvesteringarna är inte sällan av strategisk karaktär; för att säkra råvarutillgången, komma åt ny teknik eller förbättra infrastrukturen för att möjliggöra ökad export.

I helgen var det val i Italien och utfallet pekar som befarat på att splittringen kommer att vara stor. Största parti blir femstjärnerörelsen, men inget parti får majoritet. Det politiska dödläget är ett faktum och utformandet av en ny regering kommer således att dröja vilket inte är positivt för Europa som region. I Tyskland röstade SPD igenom koalitionsavtalet med CDU/CSU vilket gör att landet undviker nyval och att Angela Merkel kan sitta kvar som förbundskansler. Det är tvärtemot vad som sker i Italien positivt och av stor vikt för EU:s politik, inte minst för handelspolitiken.

 

TOP PICKS - AKTIER

Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.

Assa Abloy har goda långsiktiga förutsättningar och gynnas av en stark konjunktur. Vi väntar oss tillväxt såväl organiskt som via förvärv och vi ser potential till en fortsatt stark marknadsposition, bland annat tack vare samarbeten liknande det med Amazon. Strukturella trender som en ökad e-handel talar till bolagets fördel.

Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

Getinge har tyngts av en rad interna problem vilket i kombination med svag tillväxt har pressat aktien, men vi ser att den starka orderingången under 2017 års fjärde kvartal ger tydligt stöd till en förbättring mot bolagets långsiktiga mål om 2-4 procent i organisk tillväxt. Vi var för tidigt ute i vår tro om en vändpunkt, men ser idag att 2018 års förväntningarna är mycket lågt ställda och att fokus på att sänka rörelsekostnaderna relativt försäljningen tillsammans med ett bättre orderläge kan leda till en omvärdering av aktien under året.

 

TOP PICKS – FONDER

Norron Active

Norron Active har valts ut som Top Pick eftersom fonden sedan start har levererat en hög avkastning jämfört med andra fonder inom samma kategori. Fondens strategi baseras på fundamental analys, och de goda avkastningssiffrorna är framförallt ett resultat av en koncentrerad portfölj där förvaltarens aktieurval presterat bra. Fondens resultat reflekteras i att fonden varit grön under flera år i rad och vi bedömer att det finns potential för en god utveckling även framöver. Innehaven placeras jämnt över bolag av olika storlekar, och en del av investeringarna görs i övriga Norden.

Invesco Japanese Equity

Invesco Japanese Equity har valts ut till Top Pick baserat på sin höga riskjusterade avkastning, med högt momentum och god avkastning det senaste halvåret. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj, med exponering mot olika stora bolag, vilket ger den större frihet och möjlighet till högre avkastning. Vidare investerar fonden i bolag som de anser vara undervärderade, via en fundamental bolagsanalys. Fonden har en relativt hög avgift i relation till kategorin, men även då detta räknas in i betygsättningen kommer fonden väl ut i analysen och bedöms vara en bra Top Pick.

MS (Morgan Stanley) INVF Global Opportunity

Fonden har valts ut som Top Pick främst grundat i att dess förvaltare, som förvaltat fonden ända sedan start, har levererat gedigen överavkastning jämfört med kategorin över alla tidshorisonter. Fonden har högre volatilitet än många andra fonder inom kategorin, vilket ger potential till hög avkastning. Vi bedömer att fondens strategi är välbeprövad vilket även visar sig i en majoritet gröna betyg. Vidare bedöms fonden även kunna fortsätta att kunna leverera god avkastning framöver och den är därför en god Top Pick.

Öhman Etisk Emerging Markets

Öhman Etisk Emerging Markets är en indexnära fond och har valts ut som Top Pick på grund av att den har presterat bättre än övriga fonder inom kategorin under det senaste året, trots sin indexnära strategi. Fonden är ett bra alternativ till kategorins andra Top Pick, Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, som är aktivt förvaltad. Vidare har Öhman-fonden även en låg förvaltningsavgift. Jämförelseindexet som den följer, MSCI Emerging Markets 50 Index, innehåller 50 av de största och mest likvida bolagen på tillväxtmarknaden. Fonden avstår dock från att investera i de bolag som anses mest oetiska enligt fondbolagets kriterier, exempelvis bolag kopplade till kärnvapen, alkohol eller tobak.

Kontakta oss