Skip to main content Skip to main navigation

Aktieanalys

Vår aktieanalys

Söderberg & Partners aktieanalys omfattar större delen av de svenska storbolagen samt några av de största börsbolagen i övriga Norden. Analysen sker löpande och omfattar idag omkring 40 bolag. Du som önskar ta del av vår aktieanalys erbjuds bland annat kvartalsrapportkommentarer, bolagsgenomgångar, sektoruppdateringar och casebaserad analys på intressanta och aktuella teman.

Grönt, gult eller rött ljus

Aktieanalys kräver såväl kunskap kring bolagens verksamhet, rådande marknadsläge och nyhetsflöde som värdering och kvantitativa modeller. Söderberg & Partners aktieanalys sker löpande med tydliga åsikter enligt trafikljusmodellen. Grönt ljus är att likställa med en köprekommendation och innebär att aktien väntas utvecklas starkare än sitt jämförelseindex kommande 3-6 månader. Gult ljus innebär att vi har en neutral inställning till aktien och att avkastningen bedöms bli i linje med index. Rött ljus innebär att vi har en negativ hållning till aktien och förväntar oss en sämre avkastning än index.

Mer om analysmetoden

Söderberg & Partners gör ingen primäranalys, istället samarbetar vi med Nyhetsbyrån Direkt som tillhandahåller konsensusprognoser. Vår egen analys grundas sedan på värderingsmodeller och fundamental analys genom exempelvis modeller för diskonterade kassaflöden (DCF) och avkastning på eget kapital (ROE) samt relativvärdering i kombination med analyser från samarbetspartners såsom investmentbanker och fondförvaltare.

Syftet med värderingen är att avgöra om en aktie är rimligt prissatt. Grunden i den fundamentala analysen bygger på en förståelse för företagets verksamhet samt en uppskattning av dess framtida utveckling. Den sammantagna potentialen i aktien mynnar ut i en rekommendation i enlighet med trafikljusmodellen.

Kontakta oss