Skip to main content Skip to main navigation

Risk

Söderberg & Partners lägger stor vikt vid att analysera, beräkna och bevaka risk, eftersom risk är en central del i Söderberg & Partners kunderbjudande.

Det finns en mängd olika metoder för att beräkna och presentera risker; Söderberg & Partners koncentrerar sig främst på kundens riskpreferenser och de finansiella risker som finns i våra kundportföljer.

Vi analyserar risken i enskilda innehav, för att kunna bevaka risken i kunders totala portföljer. När vi beräknar portföljernas risk tar vi hänsyn till att olika instruments risk beter sig olika i olika marknadsscenarier, och vi tar även hänsyn till att vissa innehav tenderar att röra sig tillsammans (korrelation).

Value-at-Risk (nedsiderisk) är Söderberg & Partners primära metod för att beräkna och presentera risk i kundportföljerna. Value at Risk beräknar den största förlusten givet en viss sannolikhetsnivå. Eftersom det är viktigt att ge kunderna en rättvisande bild av risken uppdateras denna kvartalsvis. Uppdateringarna inkluderar förändringar i aktiemarknadens och räntemarknadens förväntningar på framtida pris, både på kort och lång sikt. 

Kontakta oss