Skip to main content Skip to main navigation

Hantering av personuppgifter - Summer Camp

Hantering av personuppgifter - Summer Camp

8 januari · 2018

Söderberg & Partners inhämtar personuppgifter i samband med ansökan till och eventuellt deltagande vid Söderberg & Partners Summer Camp. PO Söderberg & Partner Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas och Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med det inhämtade samtycket som rättslig grund för behandlingen. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hantera ansökningarna till Summer Camp, att förbereda deltagarnas vistelse på lägret, att genomföra Summer Camp samt att förbättra och vidareutveckla lägrets utformning. Under din vistelse på Summer Camp kan även fotografier komma att tas av dig. Fotografierna kan, tillsammans med ditt namn, komma att användas i marknadsföringssyfte för lägret. 

Uppgifterna lämnas inte ut till någon annan. Dock kommer vi att lämna ut uppgifter till våra medarrangörer i den mån detta krävs för deras utförande av Summer Camp. Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag från oss för att kontrollera om vi behandlar information och i sådant fall vilken information som vi har registrerat. Begäran om registerutdrag ska framställas skriftligen och skrivas under av dig. Vi som personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av dig rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att begära radering av uppgifter eller begräsning av behandling, invända mot behandling samt anmäla om du inte vill att dina personuppgifter skall behandlas eller användas för direktmarknadsföring. Genom att lämna uppgifterna till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter enligt GDPR och för ovan angivna syften.

 

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
För dig som är nominerad eller har ansökt behandlar vi namn, personnummer, kön, email, postadress, telefonnummer (mobil och fast), skola, årskurs, betyg, namn och email till vårdnadshavare samt svar på frågor som vi har ställt. För dig som blir antagen behandlar vi även ev. sjukdomar, allergier, matpreferenser och övrig nödvändig information om hälsotillstånd. I vissa fall behandlar vi även uppgift om din bank, clearing- och kontonummer.

Varifrån kommer uppgifterna?
Vi hämtar in uppgifterna från den som har nominerat dig och från dig själv eller din vårdnadshavare.

Vad är syftet med behandlingen?
Syftet med behandlingen är att kunna hantera nomineringar och anmälningar till vårt sommarläger.

Krävs eller frivilligt?
De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna hantera nomineringar och anmälningar till sommarlägret.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?
För dig som är nominerad eller har ansökt är den lagliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse av att kunna ta ut deltagare till sommarlägret. För dig som är anmäld är den lagliga grunden att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som lägerdeltagare. När vi behandlar uppgifter om din hälsa inhämtar vi ditt samtycke först.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?
De uppgifter vi har om dig skickas till och behandlas av vår samarbetspartner Lanterna Education enligt riktlinjer för GDPR. Uppgifterna lämnar inte EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?
För dig som är nominerad behåller vi uppgifterna tills uttagningen av deltagare är klar. För dig som är deltagare behåller vi uppgifterna tills det att de inte längre är aktuella för genomförande av Söderberg & Partners Summer Camp.

Tas automatiserade beslut?
Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ut information, återkalla ditt samtycke, få rättelse eller radering av uppgifter, invända mot behandling eller anmäla att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring är du alltid välkommen att kontakta oss:

 

Personuppgiftsansvarig:

PO Söderberg & Partner Aktiebolag
Box 7785
103 96 STOCKHOLM

johan.silfversward@soderbergpartners.se

 

Dataskyddsombud:

dataskyddsombudet@soderbergpartners.se

Kontakta oss