Ansvarsfulla investeringar

Vi på Söderberg & Partners är övertygade om att företag som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbarhet sätt kommer att gynna både sina kunder, ägare och samhället i stort. Att beakta bolagens hållbarhetsarbete i förvaltningen är därför en viktig komponent för att nå målet om att leverera en god avkastning till våra kunder. Utvärdering av fonder och bolagens hållbarhetsarbete ligger därför till grund för investeringsbeslut. Hållbarhet avser miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och affärsetik samt bygger på internationella normer.

FN

Förvaltningen följer FN:s 6 principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär följande:

  • Vi integrerar ESG aspekter i investeringsanalyser och beslutfattningsprocesser.
  • Vi är aktiva ägare och integrerar hållbarhetsaspekter i vår ägarpolicy och praxis.
  • Vi söker lämplig genomlysning av ESG-aspekter hos våra innehav.
  • Vi uppmanar acceptans och implementering av principerna inom investeringsbranschen.
  • Vi samarbetar med andra för att öka effekten av att implementera principerna.
  • Vi rapporterar våra aktiviteter och utveckling i implementeringen av principerna.

Branschsamarbeten

Söderberg & Partners deltar i flertalet branschsamarbeten i syfte att bidra till en mer hållbar finansmarknad. Ett av våra viktigaste branschsamarbete och där vi är som mest aktiva, är Swesif (Sweden Sustainable Investment Forum). Swesif är en oberoende icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar. Arbetet i Swesif syftar till att öka kunskapen och intresset för ansvarsfulla investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser. Söderberg & Partners hållbarhetschef har sedan 2019 varit styrelseledamot i Swesif och driver projekt inom olika arbetsgrupper.

Hållbar portföljförvaltning

Söderberg & Partners Wealth Management (”Bolaget”) erbjuder portföljmandat och allokeringsportföljer som främjar hällbarhetsaspekter. Produkterna är därmed klassificerade som artikel 8 i (EU) 2019/2088 (”SFDR”). Hållbarhetsstrategin för dessa produkter är densamma. Innehaven som väljs in främjar miljömässig och/eller social hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål, och är därmed klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 produkter enligt SFDR-förordningen. Förvaltningen prioriterar innehav med ett grönt hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners analys och väljer bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier.

Här hittar du mer hållbarhetsinformation om respektive produkt