Skip to main content Skip to main navigation

Ansvarsfulla investeringar

Vi på Söderberg & Partners är övertygade om att företag som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbarhet sätt kommer att gynna både sina kunder, ägare och samhället i stort. Att beakta bolagens hållbarhetsarbete i förvaltningen är därför en viktig komponent för att nå målet om att leverera en god avkastning till våra kunder. Utvärdering av fonder och bolagens hållbarhetsarbete ligger därför till grund för investeringsbeslut. Hållbarhet avser miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och affärsetik och bygger på internationella normer.

Förvaltningen följer FN:s 6 principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär följande:

 • Vi integrerar ESG aspekter i investeringsanalyser och beslutfattningsprocesser.
 • Vi är aktiva ägare och integrerar hållbarhetsaspekter ESG-aspekter i vår ägarpolicy och praxis.
 • Vi söker lämplig genomlysning av ESG-aspekter hos våra innehav.
 • Vi uppmanar acceptans och implementering av principerna inom investeringsbranschen.
 • Vi samarbetar med andra för att öka effekten av att implementera principerna.
 • Vi rapporterar våra aktiviteter och utveckling i implementeringen av principerna.

 

Hållbar portföljförvaltning

Söderberg & Partners Wealth Management (”Bolaget”) erbjuder portföljmandat och allokeringsportföljer som främjar hällbarhetsaspekter.  Produkterna är därmed klassificerade som artikel 8 i (EU) 2019/2088 (”SFDR”). Hållbarhetsstrategin för dessa produkter är densamma. Innehaven som väljs in främjar miljömässig och/eller social hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål, och är därmed klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 produkter enligt SFDR-förordningen. Förvaltningen prioriterar innehav med ett grönt hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners analys och väljer bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier. Här hittar du mer hållbarhetsinformation om respektive produkt.

I våra hållbara portföljmandat och allokeringsportföljer är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av fonder. Enbart fonder som är klassificerade enligt artikel 8 eller artikel 9 i SFDR-förordningen och som uppfyller den etiska, normbaserade och hållbara screeningen väljs in i portföljen. Investeringsalternativ med ett grönt hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners analys prioriteras. Fonder med ett rött hållbarhetsbetyg utesluts.

Produkter och tjänster

Våra hållbara portföljmandat och allokeringsportföljer placerar inte i fonder som saknar en skrivelse om hantering av exponering mot följande produkter och tjänster.

 • Vapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Klusterbomber och Personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Alkohol produktion
 • Tobak produktion
 • Spel om pengar
 • Produktion av pornografiskt innehåll
 • Fossila bränslen

Internationella normer

Våra hållbara portföljmandat och allokeringsportföljer investerar inte i fonder som saknar en uppföljning av internationella normer. Fonder som väljs in till portföljerna har uttalade exkluderingskriterier där internationella normer är ett av dessa. Portföljerna investerar i fonder som direkt exkluderar bolag som kränkt internationella normer samt fonder som bevakar huruvida bolagen vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem under en tid som bedöms som rimlig i det enskilda fallet Fondförvaltningen gör en egen genomlysning av fondinnehaven minst halvårsvis. I syfte att säkerställa att exkluderingskriterierna efterlevs gör Söderberg & Partners analysteam en genomlysning av portföljinnehaven med hjälp av en extern leverantör av screeningtjänst och bedömning om bolagens eventuella överträdelser av internationella normer och andra exkluderingskriterier som tillämpas.

Wealth Management använder sitt inflytande för att påverka fondförvaltare i hållbarhetsfrågor. Bolaget har kontakt med fondförvaltare i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Våra portföljmandat och allokeringsportföljer investerar i fonder och har därmed inga direkta innehav i bolag. I samband med upprättandet av hållbarhetsanalysen, som utgör underlag till investeringsbeslut, träffar Bolagets hållbarhetsanalytiker fondförvaltare för att diskutera hur de hanterar hållbarhetsfrågor, däribland hur fondförvaltarna i sin tur bedriver påverkansarbete gentemot bolagen. Dialogerna syftar till att förbättra hållbarhetsnivån i portföljens befintliga innehav och i fonder som kan bli aktuella att väljas in till portföljen.

Bolagets externa konsulter driver även påverkansdialoger gentemot bolag som portföljernas underliggande fondinnehav investerar i. Bolagets analytiker följer upp statusen i dessa påverkansdialoger och deltar vid behov.


Hållbar fondförvaltning

Här kan du läsa om hållbarhetsarbetet som sker inom Söderberg & Partners Asset Management.

Kontakta oss