Skip to main content Skip to main navigation

Juridisk information

Juridisk information

Regleringar och tillstånd

Söderberg & Partners verksamhet regleras bl.a. av lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens (FFFS 2007:16) föreskrifter om värdepappersrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

De tillståndsbolag som finns inom Söderberg & Partners är:

Söderberg & Partners Securities AB, 556674-7456
Information om Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, 556707-7648
Information om Söderberg & Partners Insurance Consulting AB

Registrering och tillsyn

Tillstånd

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Söderberg & Partners försäkringsförmedlarbolag är registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och, i förekommande fall, fondandelar samt skadeförsäkring.

För att bedriva värdepappersrörelse vilket bl. a. inkluderar att ge råd till kunder om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen. Söderberg & Partners Securities AB  har erforderliga tillstånd för en rad verksamheter och står under Finansinspektionens tillsyn. 

Läs mer
Tvistlösning

Vart du kan vända dig

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vid en tvist finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol.

Läs mer
Klagomål

Om du inte är nöjd med en tjänst

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som Söderberg & Partners levererat måste du höra av dig så snart som möjligt. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Söderberg & Partners som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. 

Läs mer
Ersättningspolicy

Hantering av rörliga ersättningar

Söderberg och Partners har tagit fram en ersättningspolicy som styr hanteringen av rörliga ersättningar till anställda.

Läs mer
Förköpsinformation

Förköpsinformation som beslutsunderlag

För att kunna tillhandahålla aktuell förköpsinformation har vi valt att länka till den direkt på försäkringsbolagens hemsidor. Det är viktigt att du som kund får tillgång till förköpsinformation inte minst som beslutsunderlag när du ska välja försäkringsbolag.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss