Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Insurance Consulting

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB:s verksamhet som försäkringsförmedlare och rådgivare regleras av bland annat lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. 

Försäkringsdistribution är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna ställs ett flertal krav på Söderberg & Partners Insurance Consulting AB såsom bolag men också på de enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska de som distribuerar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet. Samtliga försäkringsförmedlare inom Söderberg & Partners Insurance Consulting AB och dess partnerbolag har genomgått relevanta utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Kontakta oss