Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Securities AB

Ersättningspolicy

Söderberg & Partners har tagit fram en ersättningspolicy som styr hanteringen av rörliga ersättningar till anställda. Genom att policyn bidrar till en sund och effektiv riskhantering och motverkar att anställda tar överdrivna risker gynnas både du som kund och bolagets långsiktiga intresse.

Bolagsstyrning

Söderberg & Partners Securities AB är ett bolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Nedan återges information om bolagets styrning (Corporate Governance). Med bolagsstyrning avses ett regelverk för ledning och kontroll av bolag. Bolaget offentliggör årsvis information avseende förhållanden på balansdagen för den årliga rapporteringen enligt förordningen nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, CRR, och Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar, FFFS 2014:12.


Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman.  Årsstämman, en ordinarie bolagsstämma, utser styrelse och revisorer samt beslutar om arvoden. Årsstämman fastställer också resultat- och balansräkning samt tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

 

Styrelse

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Vid årsstämman 5 juni 2018 omvaldes samtliga ledamöter i Söderberg & Partners Securities AB:s styrelse

 

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av fem ledamöter. Av dessa fem är fyra styrelseledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Det förekommer inga arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse.

Styrelsens arbete och ansvar 

Styrelsen i Söderberg & Partners Securities AB ansvarar för bolagets organisation. Styrelsen åstadkommer detta genom att utfärda instruktioner och policys vilka implementeras i organisationen. Styrelsen kontrollerar verksamheten genom att ta del av och kritiskt granska rapporter från verksamheten och de olika kontrollorgan som finns i Söderberg & Partners Securities AB.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens kommittéer. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs i bolaget och har bland annat följande uppgifter:

  • beslutar om verksamhetens art och inriktning (strategi) samt ramar och mål för detta,
  • följer regelbundet upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna,
  • har ansvaret för att se till att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisningen och de finansiella förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och kontrolleras, allt i överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen
  • beslutar om större förvärv och avyttringar liksom andra större investeringar och
  • utser och entledigar verkställande direktören, bolagets riskansvarig, bolagets complianceansvarig och samt beslutar om ersättningen till dessa.

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete. Verkställande direktören och vice verkställande direktören deltar vid alla styrelsesammanträden utom i ärenden där hinder på grund av jäv föreligger. Andra medlemmar i ledningen deltar när så krävs för att tillhandahålla styrelsen information eller på anmodan från styrelsen eller verkställande, eller vice verkställande, direktören.

 

Krav på styrelsen och verkställande direktören

Söderberg & Partners Securities AB styrelse, styrelseledamöter och verkställande direktörer är tillsatta utifrån dess erfarenhet, utbildning och anseende. Söderberg & Partners Securities AB ska verka för mångfald vid sin tillsättning av ledamöter i styrelsen. Bolaget har därför en mångfalds- och lämplighetspolicy. Mångfalds- och lämplighetspolicyn omfattar även krav vid rekrytering. 

Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas minst årligen av styrelsen. Utvärderingen regleras av styrelsens arbetsordning. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar verkställande direktör i Söderberg & Partners Securities AB.

 

Revisorer

Bolagsstämman utser externa revisorer. Årsstämman har utsett PricewaterhouseCoopers i Sverige AB.

 

Bolagsordning

Söderberg & Partners Securities AB bolagsordning anger bl a vilken verksamhet bolaget får bedriva, styrelsens storlek och aktieägarnas rättigheter.

 

Riskhantering och kontrollfunktioner

Bolagets modell för hantering och kontroll av risker kan beskrivas som tre försvarslinjer. Den första linjen ansvarar för och hanterar risker och även regelefterlevnad medan den andra linjen svarar för övervakning av risker och regelefterlevnad. Den tredje försvarslinjen är den del av verksamheten som ansvarar för att det utförs en oberoende granskning och tillsyn av arbetet inom såväl första som andra försvarslinjen. Mer om bolagets kontrollorganisation, riskhantering och risker finns i bolagets publikation Riskhantering. I publikationen offentliggör bolaget även information och avse förhållanden på balansdagen, 31 december, för den årliga rapporteringen enligt CRR och FFFS 2014:12. Styrelsens riskförklaring och riskdeklaration återfinns även i publikationen liksom övergripande information om bolagets riskstrategi, riskaptit och riskprofil.

Finansiell information

Söderberg & Partners Securities AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Nedan redovisas bolagets kapitaltäckningssituation samt likviditetssituation.

Kapitaltäckningsinformation

Kapitaltäckningsinformationen är beräknad och uppställd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Informationen lämnas i enlighet med FFFS 2014:12.

Internt bedömt kapitalbehov per 20190630

 

Totalt kapitalbehov (tkr)

- varav täcks med kärnprimärkapital (tkr)

Kreditrisk och motpartsrisk

-varav koncentrationsrisk

27 442

5 347

27 442

5 347

Operativ risk

63 476

63 476

Summa              

90 918

 

Likviditetsinformationen utgår ifrån bolagets riktlinjer för hantering och kontroll av likviditetsrisker. Informationen är periodisk och lämnas i enlighet med FFFS 2010:7.

Söderberg & Partners Securities AB, 
556674-7456

 

Utfall

Tröskelvärde

Likvidkvot

1,00

0,50

Kassalikviditet

1,36

1,05

Inlåning från allmänheten i förhållande
till beviljade krediter

3,48  1,43

Likvida medel som andel av inlåning
från allmänheten

136%  20%

Beviljade krediter (tSEK)

132 650  

Inlåning från allmänheten (tSEK)

461 201  

 

Finansieringskällor (tkr)

   

Eget kapital

219 727

 

Inlåning från allmänheten

461 201

 

Övriga skulder

173 194

 
 
Bolagets likviditetsreserv uppgår till 100.000.000 kr och 
den finns tillgänglig på konto hos bolagets affärsbank, SEB.
     

___________________________________________________

 

Kreditinformation för värdepappersbelåning

Söderberg & Partners Securities AB har möjliget att till sina kunder lämna kredit för genomförande av transaktioner med finansiella instrument, s.k. värdepappersbelåning. Nedan följer en översikt över gällande villkor. 

Räntevillkor:

  • Nominell ränta:                          1,0%
  • Effektiv ränta:                             1,0% 

Räntan är rörlig och det kostar ingenting att ha ett outnyttjat belåningsavtal. Bolaget tar alltså inte ut några avgifter i samband med belåningen, såsom uppläggningsavgift. Det är först när du nyttjar belåningsmöjligheten som du börjar betala ränta. En förutsättning för ett värdepapperslån är att du lånar på dina värdepapper. För de värdepapper som säkerställer ett värdepapperslån har bolaget olika belåningsgrader beroende på värdepapperstyp. 

För mer information kontakta din rådgivare.

Kontrollfunktioner

Söderberg & Partners Securities AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Nedan återges information om bolagets kontrollfunktioner.

Håkan Dahlberg - Compliance Officer
Född 1976
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen 2017
Compliance Officer sedan 2017
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Arbetet inom bank- och finanssektorn sedan 2001 i olika specialistroller inom affärsverksamheten samt inom regelefterlevnad, senast som Compliance Officer på Danske Bank och Enhetschef på Finansinpesktionen.

 

Jessica Lund - Riskansvarig
Född 1982
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan 2017
Riskansvarig sedan 2019
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Tidigare senior risk manager på AFA Försäkrings kapitalförvaltning samt revisor på KPMG AB med inriktning på bank, finans och försäkring.

Ledning

Söderberg & Partners Securities AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

 

Joel Grönberg - Verkställande direktör
Född 1977
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan  2004
Verkställande direktör sedan 2013
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Ett antal tidigare positioner inom Söderberg & Partnerskoncernen, senast som affärsområdesansvarig Institutions.

Styrelse

Söderberg & Partners Securities AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Nedan redovisas bolagets styrelse.

 

Olle Claeson - Styrelseordförande
Född 1954
Invald 2016
Andra uppdrag
Oberoende konsult och rådgivare till institut och företag inom den finansiella sektorn. Styrelseleordförande i Söderberg & Partners i Danmark.
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Mer än trettiofem års erfarenhet från den finansiella sektorn inom Sverige och internationellt. Tidigare Partner och grundare av KPMG Financial Sector Consulting och ansvarig för Stora Företag inom KPMG Sverige. Senare även grundare av Omeo Financial Consulting AB samt företagets VD och styrelseordförande under en rad år. Styrelseledamot Ikano Bank AB samt ordförande i bankens Risk & Capital Committee samt Compliance & Audit Committee. 
Antal styrelseuppdrag 3

 

Gustaf Rentzhog - Styrelseledamot, koncernchef
Född 1972
Invald 2013
Andra uppdrag
Koncernchef Söderberg & Partners
Utbildning
Civilekonom samt studier inom Business Administration vid Augusta Technical College (USA)
Bakgrund
Koncernchef/vd inom Söderberg & Partners sedan 2004 samt styrelseledamot i flertalet styrelser inom Söderberg & Partners koncernen. Dessförinnan VD Carnegie Pension Consulting AB (2003 -2004) och analytiker inom Carnegie koncernen (1996-2003).
Antal styrelseuppdrag 9

 

Pernilla Oldmark - Styrelseledamot
Född 1969
Invald 2016
Andra uppdrag
General Manager Nordics Transcom 
Utbildning 
Juristexamen
Bakgrund
Tjugo års erfarenhet från telecombranschen inom försäljning, product management, kommunikation och marknadsföring, bland annat som som Kommunikations- och marknadsdirektör Tele2 Sverige. Senast Chief Communication and Commercial Officer på Cabonline Group.  
Antal styrelseuppdrag 2

 

Margareta Nylén - Styrelseledamot
Född 1955
Invald 2017
Andra uppdrag 
Inga andra uppdrag
Utbildning 
Civilekonom
Bakgrund
Mer än 30 års erfarenhet från finansbranschen, bland annat som Chief Operating Officer (COO) inom SEB Internrevision med ansvar för riskbedömning, revision och rapportering inom SEB internationellt.  
Antal styrelseuppdrag 2

 

Stefan Nilsson - Styrelseledamot
Född 1967
Invald 2019
Andra uppdrag 
CFO Saminvest
Utbildning
Magister i finansiell ekonomi
Bakgrund
Stefan Nilsson har en bred erfarenhet från olika befattningar inom den finansiella sektorn, bland annat som ansvarig för Controllerchef på Swedbank och senare CFO för BlueStep Finans.
Antal styrelseuppdrag 6

 

Söderberg & Partners Securities AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Juridisk information

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Kontakta oss