Skip to main content Skip to main navigation

Finansiell information

Söderberg & Partners Securities AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Nedan redovisas bolagets kapitaltäckningssituation samt likviditetssituation.

Kapitaltäckningsinformation

Kapitaltäckningsinformationen är beräknad och uppställd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Informationen lämnas i enlighet med FFFS 2014:12.

Internt bedömt kapitalbehov per 20181231

 

Totalt kapitalbehov (tkr)

- varav täcks med kärnprimärkapital (tkr)

Kreditrisk och motpartsrisk

-varav koncentrationsrisk

28 186

5 575

28 186

5 575

Operativ risk

52 947

52 947

Summa              

81 134

 

Likviditetsinformationen utgår ifrån bolagets riktlinjer för hantering och kontroll av likviditetsrisker. Informationen är periodisk och lämnas i enlighet med FFFS 2010:7.

Söderberg & Partners Securities AB, 
556674-7456

 

Utfall

Tröskelvärde

Likvidkvot

1,06

0,50

Kassalikviditet

1,29

1,05

Inlåning från allmänheten i förhållande
till beviljade krediter

 4,92  1,43

Likvida medel som andel av inlåning
från allmänheten

 134%  20%

Beviljade krediter (tSEK)

128 550  

Inlåning från allmänheten (tSEK)

632 816  

 

Finansieringskällor (tkr)

   

Eget kapital

230 352

 

Inlåning från allmänheten

632 816

 

Övriga skulder

169 632

 
 
Bolagets likviditetsreserv uppgår till 100.000.000 kr och 
den finns tillgänglig på konto hos bolagets affärsbank, SEB.
     

___________________________________________________

 

Kreditinformation för värdepappersbelåning

Söderberg & Partners Securities AB har möjliget att till sina kunder lämna kredit för genomförande av transaktioner med finansiella instrument, s.k. värdepappersbelåning. Nedan följer en översikt över gällande villkor. 

Räntevillkor:

  • Nominell ränta:                          1,0%
  • Effektiv ränta:                             1,0% 

Räntan är rörlig och det kostar ingenting att ha ett outnyttjat belåningsavtal. Bolaget tar alltså inte ut några avgifter i samband med belåningen, såsom uppläggningsavgift. Det är först när du nyttjar belåningsmöjligheten som du börjar betala ränta. En förutsättning för ett värdepapperslån är att du lånar på dina värdepapper. För de värdepapper som säkerställer ett värdepapperslån har bolaget olika belåningsgrader beroende på värdepapperstyp. 

För mer information kontakta din rådgivare.

Kontakta oss