Skip to main content Skip to main navigation

Bolagsstyrning

Söderberg & Partners Wealth Management AB är ett bolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Nedan återges information om bolagets styrning (Corporate Governance). Med bolagsstyrning avses ett regelverk för ledning och kontroll av bolag. Bolaget offentliggör årsvis information avseende förhållanden på balansdagen för den årliga rapporteringen enligt förordningen nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, CRR, och Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar, FFFS 2014:12.


Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman.  Årsstämman, en ordinarie bolagsstämma, utser styrelse och revisorer samt beslutar om arvoden. Årsstämman fastställer också resultat- och balansräkning samt tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

 

Styrelse

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Vid årsstämman 5 juni 2018 omvaldes samtliga ledamöter i Söderberg & Partners Wealth Management AB:s styrelse

 

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av fem ledamöter. Av dessa fem är fyra styrelseledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Det förekommer inga arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse.

Styrelsens arbete och ansvar 

Styrelsen i Söderberg & Partners Wealth Management AB ansvarar för bolagets organisation. Styrelsen åstadkommer detta genom att utfärda instruktioner och policys vilka implementeras i organisationen. Styrelsen kontrollerar verksamheten genom att ta del av och kritiskt granska rapporter från verksamheten och de olika kontrollorgan som finns i Söderberg & Partners Wealth Management AB.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens kommittéer. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs i bolaget och har bland annat följande uppgifter:

  • beslutar om verksamhetens art och inriktning (strategi) samt ramar och mål för detta,
  • följer regelbundet upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna,
  • har ansvaret för att se till att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisningen och de finansiella förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och kontrolleras, allt i överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen
  • beslutar om större förvärv och avyttringar liksom andra större investeringar och
  • utser och entledigar verkställande direktören, bolagets riskansvarig, bolagets complianceansvarig och samt beslutar om ersättningen till dessa.

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete. Verkställande direktören och vice verkställande direktören deltar vid alla styrelsesammanträden utom i ärenden där hinder på grund av jäv föreligger. Andra medlemmar i ledningen deltar när så krävs för att tillhandahålla styrelsen information eller på anmodan från styrelsen eller verkställande, eller vice verkställande, direktören.

 

Krav på styrelsen och verkställande direktören

Söderberg & Partners Wealth Management AB styrelse, styrelseledamöter och verkställande direktörer är tillsatta utifrån dess erfarenhet, utbildning och anseende. Söderberg & Partners Wealth Management AB ska verka för mångfald vid sin tillsättning av ledamöter i styrelsen. Bolaget har därför en mångfalds- och lämplighetspolicy. Mångfalds- och lämplighetspolicyn omfattar även krav vid rekrytering. 

Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas minst årligen av styrelsen. Utvärderingen regleras av styrelsens arbetsordning. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar verkställande direktör i Söderberg & Partners Wealth Management AB.

 

Revisorer

Bolagsstämman utser externa revisorer. Årsstämman har utsett PricewaterhouseCoopers i Sverige AB.

 

Bolagsordning

Söderberg & Partners Wealth Management AB bolagsordning anger bl a vilken verksamhet bolaget får bedriva, styrelsens storlek och aktieägarnas rättigheter.

 

Riskhantering och kontrollfunktioner

Bolagets modell för hantering och kontroll av risker kan beskrivas som tre försvarslinjer. Den första linjen ansvarar för och hanterar risker och även regelefterlevnad medan den andra linjen svarar för övervakning av risker och regelefterlevnad. Den tredje försvarslinjen är den del av verksamheten som ansvarar för att det utförs en oberoende granskning och tillsyn av arbetet inom såväl första som andra försvarslinjen. Mer om bolagets kontrollorganisation, riskhantering och risker finns i bolagets publikation Riskhantering. I publikationen offentliggör bolaget även information och avse förhållanden på balansdagen, 31 december, för den årliga rapporteringen enligt CRR och FFFS 2014:12. Styrelsens riskförklaring och riskdeklaration återfinns även i publikationen liksom övergripande information om bolagets riskstrategi, riskaptit och riskprofil.

Kontakta oss