Skip to main content Skip to main navigation

Polisförbundet Försäkring

Polisförbundets vision är att du som medlem bara ska behöva vända dig till ett ställe för stöd och hjälp kring dina medlemsförsäkringar, även om försäkringarna är knutna till flera olika försäkringsbolag. Därför har vi nu påbörjat arbetet med ett koncept som vi kallar Polisförbundet Försäkring.

Polisförbundet Försäkring är tänkt att vara det samlade begreppet för alla försäkringar vi erbjuder dig som medlem. På det viset ska du få en kontaktväg oavsett vilket försäkringsbolag som ansvarar för den försäkring som du för stunden behöver hjälp med.

Mina Sidor

Som medlem i Polisförbundet kan du logga in på Mina Sidor för att se vilka personförsäkringar du omfattas av. Du kan också här fylla i en ansökan om nya försäkringar och/eller ansöka om högre försäkringsbelopp. Klicka på länken Mina Sidor och logga in med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

OBS! För närvarande fungerar denna tjänst tyvärr inte för dig med skyddad identitet. Vi arbetar med denna fråga och hoppas kunna lansera Mina Sidor även för dig inom kort.

Har du frågor

kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se  
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

Nytecknar Hem- eller Villahemförsäkring

Bilförsäkring

Utlandsresa? Glöm inte ditt Utlandsresekort!

Ladda ner Utlandsresekortet

Ingår i medlemsavgiften

Försäkringar du har via ditt medlemskap i Polisförbundet

Försäkringsskyddet är en viktig trygghetsfråga!

Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du som medlem en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller både fritid och arbetstid, vill säga dygnet runt. Du kan ansöka om försäkringar för din partner/medförsäkrad samt dina barn. Vill du anmäla en skada, läs mer här. 

Olycksfallsförsäkring

Gäller för dig som medlem både fritid och arbetstid. Olycksfallsförsäkringen ger bland annat ersättning:

• vid medicinsk invaliditet upp till 22 prisbasbelopp (år 2018, 1 001 000 kr)
• vid dödsfall på grund av olycksfall, 2,2 prisbasbelopp (år 2018, 100 100 kr)
• för kostnader i samband med olycksfallet

Sjukförsäkring

Gäller dig som är ordinarie medlem. Efter 30 dagars sjukskrivning betalas ersättning ut med högst 1 500 kronor per månad och längst till och med dag 90 i sjukperioden. Ersättningsbeloppets storlek beror på graden av arbetsoförmåga. Gäller inte för studerande.

Samtalsstöd

Samtalsstöd ingår i den obligatoriska sjukförsäkringen utan kostnad för samtliga försäkrade och omfattar rådgivning via telefon eller besök avseende psykosociala, ekonomiska, juridiska eller livsstilsrelaterade frågor. Dessutom ingår chefsstöd och stöd av HR-konsult. Samtalsstöd är öppen dygnet runt, alla dagar. Samtalet tas emot av socionom eller krishanterare som sätter den försäkrade i kontakt med rätt kompetens. Vid akut personlig kris finns möjlighet till psykologkontakt dygnet runt alla dagar. Ring 0771-10 50 15 om du behöver komma till samtalsstöd. Läs mer om samtalsstöd här.

Dokument

Försäkringsbesked för Polisförbundets obligatoriska medlemsförsäkring 2018

Teckna frivilliga försäkringar

Du har även möjlighet att höja upp ditt försäkringsskydd genom att teckna frivilliga försäkringar, se separat sida Personförsäkringar.

Ansökan frivillig gruppförsäkring

 

Vid inträffad skada

Anmäl skada på hus/hem/bil

Skador kan alltid anmälas dygnet runt på 0920 29 29 29. Du kan även anmäla skadan direkt hos Vardia

Personförsäkring, skada efter 1 april 2018

Om du har en sjukvårdsförsäkring och har behov av vård eller rådgivning, kontakta Euro Accidents Medicinska Kundcenter på telefonnummer 0771-10 50 10, vardagar kl. 07.00-17.00. Spara gärna numret i din telefon för framtida bruk. För lättare åkommor kan du använda Euro Accidents E-vårdstjänst. Du kan även hantera dina vårdbesök genom att använda Euro Accidents app.

Läs mer om hur du bokar vård via denna länk

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom, gör du det genom att fylla i en skadeanmälan.Telefonskadereglering kan tillämpas för olycksfallsskador som ligger nära i tiden. Det gäller enklare skador där det t.ex. är frågan om att ersätta vårdkostnader och läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Du är alltid välkommen att ringa Euro Accidents skadereglerare på telefonnummer 0771-10 50 13 för att kontrollera om din skada är möjlig att reglera över telefon. 

Skadeanmälan skickas till Polisförbundet Försäkring, C/o Söderberg & Partners–Grupp, Box 31, 851 02 Sundsvall. 


Blanketter för skadeanmälan

Skadeanmälan Olycksfall

Skadeanmälan Sjukförsäkring 36 mån inkl Diagnoskapital

Skadeanmälan Obligatorisk Sjukförsäkring

Skadeanmälan Kritisk sjukdom - Diagnosförsikring barn

Skadeanmälan Barn och Ungdomsförsäkring

Skadeanmälan Dödsfall

Skadeanmälan Dödsfall Seniorförsäkring

Om du har frågor om hur du anmäler en personskada, kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se 
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

Personförsäkring, skada inträffad före 1 april 2018

Vill du anmäla en olycksfallskada, sjukskrivning eller sjukdom som inträffat före 1 april 2018, kan du göra detta genom att kontakta Förenade Liv gällande:   

• Olycksfall: 08-700 40 35, olycksfall@forenadeliv.se
• Sjukdom eller dödsfall: 08-700 40 60, skadeavdelningen@forenadeliv.se
• Barnsjuk och gravid: 08-700 40 20, barnsjuk@forenadeliv.se
• Sjukvård: 08-700 42 70, sjukvardsforsakring@forenadeliv.se

Personförsäkringar

Frivilliga försäkringarna du kan teckna som medlem i Polisförbundet genom Polisförbundet Försäkring.

Barn utsätts för faror i vardagen, men till skillnad mot vad många tror så är inte den branta trappan, trampolinen, slalombacken eller lekplatsen den största faran som kan leda till bestående skador på ditt barn. Den vanligaste orsaken till att ett barn får en bestående kroppsskada eller påverkan på en framtida arbetsförmåga är sjukdomar och inte olycksfall. En bra barnförsäkring bör därför innehålla ersättning både för olycksfall och sjukdom och ge ersättning både för bestående kroppsskador och bestående nedsättning av arbetsförmåga.

Tecknar du Barn- och ungdomsförsäkringen får du en försäkring som ger ditt barn ett ekonomiskt skydd vid både sjukdom och olycksfall dygnet runt. Försäkringen ger ersättning vid till exempel nedsatt funktionsförmåga, nedsatt arbetsförmåga, läke- och resekostnader samt kristerapi.

Försäkringen kan tecknas för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år och gäller som längst till utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år.

Observera att Barn och ungdomsförsäkringen inte omfattar medfödda sjukdomar och har undantag för vissa diagnoser, se villkor.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.

 

Kan tecknas av medlem/medförsäkrad

En livförsäkring innebär en trygghet för dina efterlevande om du skulle avlida. Ett dödsfall kan många gånger ge upphov till akuta ekonomiska problem. En livförsäkring kan aldrig kompensera den mänskliga förlusten, men den kan skapa en ekonomisk trygghet. Dina efterlevande kan exempelvis använda pengarna till att lösa lån för att kunna bo kvar i samma bostad.

Livförsäkringen innehåller ett engångsbelopp om du skulle avlida under försäkringstiden. Du och din medförsäkrade kan välja att teckna åtta olika försäkringsbelopp mellan 8 till 50 prisbasbelopp (364 000 – 2 275 000 kr). Livförsäkringen reduceras med 10 procentenheter per år från och med 60 års ålder, dock lägst till 50% av det ursprungliga försäkringsbeloppet.

Försäkringen innehåller även ett barnskydd, som lämnar ersättning med 2 prisbasbelopp om den försäkrades barn avlider under försäkringstiden.

Dödsfallskapitalet betalas i första hand till den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till arvingar. Om du vill ha en annan förmånstagare går det bra. Fyll i förmånstagarblanketten nedan och skicka in till:

Polisförbundet Försäkring, c/o Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.

Dokument

Förmånstagarförordnande Livförsäkring

Avtalsnummer för förmånstagarförordnande:

Livförsäkring fullvärdig/ordinarie medlem = avtalsnummer 400365
Livförsäkring passiv medlem = avtalsnummer 400368

Olycksfallsförsäkring

Kan tecknas av medförsäkrad

En olycksfallsförsäkring kan inte förhindra att du råkar ut för något, men den kan mildra de ekonomiska konsekvenserna som en olycka kan ge upphov till. Vissa olycksfall får små ekonomiska konsekvenser medan andra, mera allvarliga olycksfall kan ge en livslång påverkan, både fysiskt och ekonomiskt.

Olycksfallsförsäkringens viktigaste beståndsdel är den ersättning som betalas ut om du får en bestående kroppsskada, så kallad medicinsk invaliditet.

Invaliditetsersättning betalas ut baserat på invaliditetsgrad och ålder.

Utöver invaliditetsbeloppen ersätter olycksfallsförsäkringen även en del av läkekostnader, kostnader för sjukgymnast och rehabilitering samt generella merkostnader.

Olycksfallsförsäkringens olika beståndsdelar: •Medicinsk invaliditet, två valbara nivåer 22 eller 44 prisbasbelopp •Läke-, rese-, tandskadekostnader •Merkostnader •Dödsfall p.g.a. olycksfall •Krisförsäkring

Olycksfall – invaliditetstillägg

Kan tecknas av medlem

Du som medlem omfattas av en obligatorisk olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Du kan komplettera detta skydd genom att teckna olycksfallsförsäkring – invaliditetstillägg som ger dig ett högre ersättningsbelopp om olycksfallsskadan leder till en bestående nedsatt kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet. Med detta tillägg ökar den maximala ersättningen från 22 till 44 prisbasbelopp

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.

Kan tecknas av medlem/medförsäkrad

Sjuk- och diagnosförsäkringen bidrar till ett extra ekonomiskt skydd för dig och din familj, då den ger en skattefri extra ersättning varje månad. Ur försäkringens synpunkt spelar det ingen roll om sjukskrivningen uppkommer till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen betalas ut tills du tillfrisknar – dock längst i 36 månader.

Sjukförsäkringen ger dig ersättning när du varit sjukskriven i 3 månader.

Du kan välja mellan tre olika försäkringsbelopp 1 500 kronor, 2 500 kronor och 3 500 kronor.

Sjuk- och diagnosförsäkringen innehåller också ett så kallat diagnoskapital som kan ge ersättning med 1 prisbasbelopp om du drabbas av en vissa namngivna diagnoser. Exempel på sådan diagnoser är cancer, hjärtinfarkt eller stroke. Se villkoret för en fullständig förteckning av ersättningsbara diagnoser. 

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.

Kan tecknas av medlem, medförsäkrad och barn

Om du blir sjuk kan väntetiden till vård vara lång. Sjukvårdsförsäkringen ger dig snabb tillgång till rådgivning och specialistsjukvård, oavsett var i landet du bor. Sjukvårdsförsäkringen garanterar besök hos, eller rådgivning av läkare med specialistkompetens inom sju arbetsdagar, och operation eller behandling inom 14 arbetsdagar från beslut om åtgärd.

Försäkringen omfattar även bland annat dietist, rehabilitering, behandling hos naprapat eller kiropraktor, samt besök hos psykolog/psykoterapeut.

Försäkringen tecknas med självrisk på 500 kr per försäkringsfall.

Försäkringen har obegränsat försäkringsbelopp och obegränsad ansvarstid.

Försäkringen gäller från 16 till 67 års ålder och kan tecknas upp till 65 år. Försäkringen kan även tecknas för barn fram till 20-årsdagen och kan gälla längst till och med utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.

Vill du ansöka om försäkring, fyll i ansökningsblanketten och i vissa fall den bifogade hälsodeklarationen och skicka till:

Polisförbundet Försäkring, c/o Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall.

Kontakta Polisförbundet Försäkring 08 676 97 00, och välj tonval 2, om du:

• har frågor angående avisering/faktura
• har blivit pensionär och det därmed inte görs något löneavdrag
• vill ansöka/makulera försäkringar
• vilka försäkringar du och din familj har
• vilka försäkringar kan jag och min familj teckna via Polisförbundet
• vad som händer om jag slutar som polis eller går ur Polisförbundet?
• vad som händer när jag går i pension?

Hus/Hem/Bil

Sakförsäkringar

Från 1 april 2018 kan du teckna både sak- och personförsäkringar genom vårt eget Försäkringskontor. Här möter du medarbetare som kan försäkringarna, känner medlemmarnas behov och som tillsammans med dig kan sätta ihop ett försäkringspaket som skydd för dig och din familj.

Du kan själv räkna ut vad de olika sakförsäkringarna skulle kosta för dig direkt här 

Rabatter

Har du Polisförbundets hem- eller villahemförsäkring så får du 20 % rabatt på din bilförsäkring samt 10 % rabatt på fritidshus, husvagn, släpvagn och båtförsäkring. För att ta del av Polisförbundets rabatter, ta kontakt med Polisförbundet Försäkring.

Utlandsresa? Glöm inte ditt Utlandsresekort!

Ta med dig Utlandsresekortet när du reser utomlands. På kortet finns alla viktiga telefonnummer och en sammanfattning av reseskyddet i din Hem- eller Villahemförsäkring. Visa upp kortet för läkaren om du blir sjuk, eller om du råkar ut för en olycka och behöver läkarvård. Informationen står på både svenska och engelska. Ladda ner Utlandsresekortet

Skriv ut, fyll i ditt försäkringsnummer och ta med Utlandsresekortet på resan. Planerar du att vara borta längre än 45 dagar? Då behöver du utöka reseskyddet i din Hem- eller Villahemförsäkring. Kontakta Polisförbundet Försäkring för mer information.

Läs mer om respektive försäkring här:

Inom personbil kan du teckna trafikförsäkring (som innehåller ett Betalskydd), Halvförsäkring (som innehåller förutom Trafik och Betalskydd även Brand, Glas, Stöld, Räddning, Maskinskada, Rättskydd, Djurkollosion, samt Allrisk Bil) samt Helförsäkring (som utöver momenten i Halvförsäkring även innehåller Vagnskademoment).

Till dessa omfattningar kan du även teckna tilläggsförsäkringarna Assistans, Hyrbil, Parkeringsskada och Trafikolycksfall.

Läs mer här 

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Genom Polisförbundet Försäkring kan du teckna antingen omfattningen Flexibel eller Stor. Flexibel omfattar momenten Egendomsskydd/lösöre, Resa, Rättsskydd, Ansvarsskydd, Överfallsskydd samt Betalskydd. Stor omfattar även momenten Allrisk lösöre, Allrisk resa, Kris, Avbeställningsskydd samt Identitetsskydd.

Utöver dessa moment kan du även teckna följande tilläggsförsäkringar till Flexibel eller Stor: Allrisk bostadsrätt, Utökat betalskydd, Småbåt samt Nyvärde hemelektronik.

Vi erbjuder även dig som student en förmånlig försäkring.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Villkorssammanfattning - Studenthemförsäkring

Din Villahemförsäkring omfattar det lösöre du har i din bostad. I omfattningen Flexibel ingår momenten Egendom/lösöre, Byggnad & Tomt, Resa, Rättsskydd, Ansvarsskydd, Överfallsskydd och Betalskydd. I omfattningen Stor ingår även Allrisk lösöre, Allrisk villa, Kris, Avbeställningsskydd, Identitetsskydd samt Utökad sanering.  Du kan till båda omfattningarna även teckna tilläggen Allrisk resa, Självriskeliminering, Hussvamp och Småbåt.

Din Villabyggnadsförsäkring omfattar moment som rör själva byggnaden/egendomen, vilka är Egendomsskydd/lösöre, Byggnad & tomt, Rättsskydd, Ansvarsskydd, Allrisk villa och Utökad sanering.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

I din Fritidshusförsäkring finns  ett grundskydd som omfattar egendomen (Lösöre samt Byggnad och tomt) samt ett personskydd (Rättskydd, Ansvar och Betalskydd). Tilläggsförsäkringar som du kan teckna till denna försäkring är Allrisk Fritidshus samt Småbåt.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Din Husbilsförsäkring har liksom personbilsförsäkringen tre omfattningar; trafik, halvförsäkring och helförsäkring.

Trafikförsäkringen innehåller även ett Betalskydd. Halvförsäkringen innehåller förutom Trafik och Betalskydd även Brand, Glas, Stöld, Räddning, Maskinskada, Rättsskydd, Reseavbrott samt Särskilt Skydd. Helförsäkringen omfattar halvförsäkringens moment och även Vagnskada.

Tillägg som kan göras till de olika omfattningarna är Assistans och Trafikolycksfall.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Din husvagn kan du försäkra med Halvförsäkring eller Helförsäkring. Halvförsäkringen omfattar momenten Brand, Glas, Stöld, Räddning, Rättsskydd, Reseavbrott, Betalskydd och Särskilt Skydd. Tecknad du en Helförsäkring omfattar denna även momentet Vagnskada.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Din släpvagn kan du försäkra med Halvförsäkring eller Helförsäkring. Halvförsäkringen omfattar momenten Brand, Glas, Stöld och Rättsskydd. Tecknad du en Helförsäkring omfattar denna även momentet Vagnskada.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

 

Långresa är ett produkttillägg till boendeförsäkring (Hem, Villahem och Studenthem), som omfattar resor utanför Norden och som överstiger 45 dagar. Långresetillägget ersätter då dagarna mellan 45 och upp till 360 dagar.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Med en Objektsförsäkring kan du försäkra ett enskilt objekt av din lösegendom (t.ex. klocka, smycke) som du värderar högt.

Allrisk lösöre täcker bara upptill 10 000 kr utanför hemmet - därför är en Objektsförsäkring ett bra tillägg.

Objektsförsäkring kan tecknas som tillägg till boendeförsäkring (Hem, Villahem och Studenthem).

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Du kan försäkra din båt genom ett Grundskydd, som omfattar Brand, Sjö/uppläggning/transport, Rättskydd, Ansvarsskydd och Betalskydd. Tillägg som kan tecknas är Allrisk båt samt Olycksfall båt.

Läs mer här

Dokument

För- och efterköpsinformation

Villkorssammanfattning

Villkor

Studentförsäkringar

Personförsäkring

Som student omfattas du av Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring. Som studerandemedlem har du möjlighet att komplettera dina försäkringar med de frivilliga personförsäkringarna. se separat sida Personförsäkringar.

Ansökan frivillig gruppförsäkring

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.

Sakförsäkring

Du som studerar kan teckna Hemförsäkring student. Detta ingår:  Grundskydd (brand, inbrott, stöld, rättsskydd, reseskydd, ansvarsförsäkring och överfallsskydd) Ditt lösöre är försäkrat upp till 250 000 kr.

Dokument

Hemförsäkring Student  För dig som studerar.

Försäkring för pensionärer

Försäkring för pensionärer

Som avtalspensionär eller motsvarande kan du ha kvar dina förbundsförsäkringar i form av Polisförbundets medlemsförsäkring för passiva medlemmar till och med månaden du fyller 67 år.

Passiv medlem

Som passiv medlem omfattas man inte längre av Polisförbundets obligatoriska försäkring. Passiv medlem erbjuds behålla motsvarande personförsäkringar de haft sedan tidigare, men där omfattningen och kostnaden är en annan. Läs mer om priser och omfattningen för Passiva medlemmar här Passiv medlem kan fortsatt behålla och teckna sakförsäkringar.

Premie- och infoblad Passiva medlemmar

Seniormedlem

Seniormedlemmar omfattas inte av de obligatoriska försäkringarna. De frivilliga personförsäkringarna upphör och man erbjuds istället särskilt anpassade seniorförsäkringar. Seniormedlem kan fortsatt behålla och teckna sakförsäkringar.

Seniorförsäkring förköpsinformation

Seniorförsäkring villkor

Ansökan Seniorförsäkring

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.

 

Villkor & blanketter

Nedan finner ni samtliga aktsamhetskrav, produktblad samt villkor avseende Polisförbundets sakförsäkringar. 

Försäkringbroschyr

Polisförbundet Försäkring - Försäkringbroschyr

 

Personförsäkringar

Ansökan frivillig gruppförsäkring
Autogiromedgivande gruppförsäkring
Förköpsinformation frivillig gruppförsäkring
Efterköpsinformation frivillig gruppförsäkring
Villkor Polisförbundet Försäkring Personförsäkring 
Försäkringsbesked för Polisförbundets obligatoriska medlemsförsäkring 2018

Förmånstagarförordnande Livförsäkring

Förmånstagarförordnande Livförsäkring

Livförsäkring fullvärdig/ordinarie medlem = avtalsnummer 400365
Livförsäkring passiv medlem = avtalsnummer 400368

Passiv medlem

Premie- och infoblad Passiva medlemmar

Fortsättningsförsäkring

Ansökan Fortsättningsförsäkring
Premieblad Fortsättningsförsäkring
Förköpsinformation Fortsättningsförsäkring

Seniormedlem

Ansökan Seniorförsäkring
Seniorförsäkring förköpsinformation
Seniorförsäkring villkor

 

Hus/hem/bil 

Produktblad - Villkorssammanfattning

Hem

Hemförsäkring
Villahemförsäkring
Studenthemförsäkring

Motor

Bilförsäkring
Husbilsförsäkring 
Husvagnsförsäkring 
Släpvagnsförsäkring

Övrigt

Fritidshusförsäkring
Fritidsbåtsförsäkring
Långreseförsäkring
Objektförsäkring

Villkor

Hem, Villahem & Fritidshus
Personbil, lätt lastbil, släp, husvagn & husbil
Fritidsbåt
Snöskoter

För- och efterköpsinformation

Hem  

Hemförsäkring
Villahemförsäkring
Studenthemförsäkring 

Motor

Bilförsäkring
Husbilsförsäkring
Husvagnsförsäkring
Släpvagnsförsäkring

Övrigt

Fritidshusförsäkring
Fritidsbåtsförsäkring
Långreseförsäkring
Objektförsäkring

Uppstår det eventuella frågor eller funderingar: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

 

Kontakta oss