Skip to main content Skip to main navigation

Polisförbundet försäkring

Polisförbundet Försäkring är det samlade begreppet för alla försäkringar vi erbjuder dig som medlem. På det viset får du en kontaktväg oavsett vilket försäkringsbolag som ansvarar för den försäkring som du för stunden behöver hjälp med.rabattnygul1000.png

Aktuell information

Under 2021 har vi gjort en upphandling och varit i kontakt med ett flertal försäkringsbolag för att hitta det bästa erbjudandet för Polisförbundets medlemmar. Ett bolag utmärkte sig i upphandlingen och vi är glada över att presentera bolaget Dina Försäkringar som ny samarbetspartner till Polisförbundet Försäkring vad gäller sakförsäkringar så som bil- och hemförsäkringar.

Med Dina Försäkringar som samarbetspartner breddas produktutbudet ytterligare, och utöver befintliga försäkringar kommer bland annat djurförsäkring kunna erbjudas.

Den nya försäkringsgivaren, Dina Försäkringar, erbjuder följande:

  • Förbättrat produktutbud
  • Villkorsgaranti
  • Minst 10 % lägre premie

Vi hoppas självklart att du som kund önskar fortsätta med Polisförbundet Försäkring. För att övergången ska kännas trygg och smidig har vi förhandlat fram en villkorsgaranti som du omfattas av under det första året. Det innebär att Dina Försäkringar matchar villkoren hos det tidigare försäkringsbolaget för att undvika eventuella glapp i försäkringsskyddet.

Till dig som idag har sakförsäkringar genom Polisförbundet Försäkring:
I god tid före din befintliga försäkrings förfallodag under 2022 kommer vi kontakta dig med ett konkret erbjudande om att följa med till Polisförbundet Försäkrings nya samarbetspartner.

Till dig som idag har sakförsäkringar i annat bolag:
Vi vill att vårt nya erbjudande ska kännas attraktivt för alla medlemmar, så därför erbjuds även du 10 % lägre premie än vad du betalar idag och en villkorsgaranti som du omfattas av under det första året. Observera att sakförsäkringar gäller ett år i taget och att du har möjlighet att byta försäkringsbolag vid försäkringens huvudförfallodag.

Välkommen att kontakta Polisförbundet Försäkring om du har några frågor om vårt nya erbjudande! 

Notera att ingen ändring sker vad gäller Polisförbundets personförsäkringar. Bytet av försäkringsgivare gäller enbart sakförsäkring, det vill säga bil- och hemförsäkring etc.

Polisförbundet har förhandlat fram en förbättrad olycksfallsförsäkring från 1 januari 2021 för medlemmar. Förbättringen gäller skador som kan uppstå vid ett polisingripande.

Normalt sett krävs det att en skada ska anses vara "plötslig och oförutsedd" för att räknas som en ersättningsbar olycksfallsskada. Under ett polisingripande så finns det situationer där man som polis medvetet utför en handling som riskerar medföra en kroppsskada. Exempel kan vara att forcera en dörr, slå sönder en bilruta etc.

I en traditionell olycksfallsförsäkring täcks inte denna typ av skador. Genom denna förbättring får våra medlemmar ett unikt skydd som är särskilt anpassat för vår yrkesroll.

Denna förbättring gäller endast medlemmar under polisingripande.
Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring gäller fortsatt dygnet runt, både under arbetstid och fritid, om en skada uppfyller definitionen på ett olycksfall enligt försäkringsvillkoret.

Utdrag ur försäkringsvillkor för 2021:
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden.

Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den försäkrade drabbas av ofrivilligt vid en plötslig oförutsedd yttre händelse.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av:
– förfrysning, värmeslag eller solsting
– smitta till följd av fästingbett
– plötsligt vridvåld mot knä
– hälseneruptur
– skada i direkt anslutning till polisingripande i tjänst *)

*) Gäller skador som uppstår under polisingripande i tjänst samt även polisingripande enligt Polisförordning (2014:1104), 16 § Skyldigheter under ledig tid, även om inte samtliga rekvisit plötslig och oförutsedd händelse är uppfyllda.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller ordinarie medlem av Polisförbundet:
– i uniformerad tjänst
– i civil tjänst
– efter gjord anmälan om arbetsskada
– om en polisman vidtagit åtgärder enligt 16 § första stycket punkt 3 eller andra stycket, om denne underrättat en förman om händelsen.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller inte:
– vid internt/administrativt arbete
– under träning eller vid övning
– studerandemedlem.

Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna orsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det.

Observera att Polisförbundets olycksfallsförsäkring är ett komplement till den arbetsskadeförsäkring som ingår i kollektivavtalet. En olycksfallsförsäkring kan inte täcka allt våra medlemmar riskerar att råka ut för i tjänsten, men genom att göra den bättre så ökar vi våra medlemmars trygghet om de råkar ut för en skada.

Polisförbundet har i samarbete med Gjensidige fått till en förändring av principerna för premieberäkning för denna grupp medlemmar. Detta sker genom att den adress som används för premieberäkning för Polisförbundets medlemmar med skyddade personuppgifter, från och med nu motsvarar en genomsnittlig svensk adress.

Varför påverkas försäkringspremien när man får skyddade personuppgifter?
En individ med skyddade personuppgifter har sina uppgifter skyddade mot företag och organisationer, inklusive försäkringsbolag. En av de delar som avgör premiens storlek vad gäller sakförsäkringar, så som hem/villa/bilförsäkringar, är vilken hemadress man har. Eftersom adressen är okänd beräknas den i regel utifrån adressen till Skatteverket eller försäkringsbolagets huvudkontor. Då dessa i regel är belägna centralt i en storstad blir försäkringspremien generellt sett högre än personens verkliga adress, då centrala delarna av en storstad anses utgöra en högre risk.

Vad har Polisförbundet gjort för att påverka detta?
Polisförbundet är medvetna om detta problem, och vi har av den anledningen fört diskussioner med vår samarbetspartner Gjensidige. Dessa diskussioner har glädjande nog resulterat i att Gjensidige har ändrat sina principer för premieberäkning. Istället för att använda adressen till Skatteverkets kontor i Göteborg beräknas premien utifrån vad som motsvarar en genomsnittlig svensk adress för Polisförbundets medlemmar med skyddade personuppgifter.

Vad betyder detta i praktiken?
Tidiga indikationer visar att den del av premien som påverkas av hemadressen med detta beräkningssätt, i genomsnitt, blir betydligt lägre än förut.

De medlemmar med skyddade personuppgifter som redan idag har tecknat sina försäkringar i Gjensidige via Polisförbundet kommer automatiskt att få sina premier uppdaterade enligt ovanstående vid respektive försäkrings årsförfallodag. Observera att en premie påverkas av många faktorer, bl.a. inflation och skadehistorik, inte bara adressen.

Du som har dina försäkringar tecknade i andra försäkringsbolag kan med fördel kontakta Polisförbundet Försäkring, telefon 08-676 97 00 (tonval 2), för att se om du kan få ett bättre erbjudande än du har idag.

Observera att det inte finns några garantier för att alla medlemmar med skyddade personuppgifter får en lägre försäkringspremie via Polisförbundet Försäkring/Gjensidige än vad de har i sitt nuvarande försäkringsbolag. Premien på sakförsäkringar sätts utifrån ett stort antal faktorer, och olika försäkringsbolag använder olika beräkningsmetoder. Vi är däremot glada att vårt erbjudande till dessa medlemmar har förbättrats betydligt jämfört med tidigare.

 

Covid-19 (Coronavirus) - så gäller Polisförbundets försäkringar 

Samtliga personförsäkringar, förutom sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, omfattar ersättning för sjukdom eller dödsfall, direkt eller indirekt, till följd av covid-19 (coronavirus) om övriga förutsättningar för ersättning är uppfyllda.

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess täcker inte utredning och behandling av denna sjukdom då den omfattas av Smittskyddslagen.

Om du har frågor om hur resemomentet i Hem- och Villaförsäkringen gäller kan du läsa mer om det här på Gjensidiges hemsida.

Eventuella biverkningar till följd av vaccinering mot Covid-19

Försäkringarna via Polisförbundet/Euro Accident täcker inte biverkningar som är en följd av vaccinering mot viruset COVID-19. Har du drabbats av en skada/biverkning ska du istället anmäla den till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (LFF) som sedan prövar ditt ärende. LFF ägs gemensamt av läkemedelsindustrin i Sverige.
Mer information: https://lff.se/wp-content/uploads/2019/11/Broschyr-LFF_Vart-att-veta.pdf

Vid misstanke om smitta, läs mer på 1177 Vårdguidens hemsida hur du bör agera.

För information hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.
Det nationella informationsnumret når du på 113 13.

 

Ikon_Dina rabatter alt 2.png

Det ingår i medlemsavgiften

Försäkringar du har via ditt medlemskap i Polisförbundet

Mina sidor

Hantera dina personförsäkringar

Logga in

Ikon_Individ.png

Personförsäkringar

Frivilliga försäkringar du som medlem i Polisförbundet kan teckna för dig och din familj

icons_hem.png

Hus, hem & bil

Sakförsäkringar för dig och din familj
Ny samarbetspartner till Polisförbundet!

Ikoner_Skador.png

Vid inträffad skada

Hur du anmäler personskada, eller skada på hus, hem och bil

Ikoner_Förköpsinfo.png

Villkor & blanketter

Blanketter, produktblad och villkor