Ekonomiska föreningar och ideella organisationer

En bra företags­försäkring skyddar föreningen och tryggar verksamheten mot ekonomiska förluster som en skada kan innebära. Företagsförsäkringen ingår dock inte i medlemskapet. Fremia har därför, tillsammans med Söderberg & Partners, tagit fram en skräddarsydd företagsförsäkring som är en utav de mest omfattande på marknaden. Den ger er en grundtrygghet i vardagen – till en mycket förmånlig premie.

Vad innehåller försäkringen?

Egendoms­försäkring

Om ni drabbas av inbrott eller om företagets egendom skadas på annat sätt genom exempelvis brand eller så kallad drulle kan det ersättas av försäkringen. Ni kan välja vilket försäkringsbelopp ni vill ha beroende på hur mycket egendom företaget äger.

Avbrotts- och extrakostnads­försäkring

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar kan den ekonomiska avbrottsförlusten bli betydligt större en själva egendomsskadan. Det kan till exempel vara avbrott som är orsakad av en vattenskada som innebär att företaget inte kan bedriva sin verksamhet. Avbrottsförsäkringen träder då in och betalar utebliva intäkter, det kan även vara kostnader för exempelvis ersättningslokaler.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen kan ge företaget ersättning om man blir skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Försäkringsbolaget utreder och förhandlar med den som kräver ersättning. Folksam ersätter kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till 10 miljoner kronor.

Rättsskydds­försäkring

Verksamheten kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till fem prisbasbelopp.

Överfalls­försäkring

Försäkringen ger ersättning om någon i personalen blir utsatt för fysiskt våld. Ersättning lämnas i form av överfalls-, tandskade-, invaliditets- och dödsfallsersättning.

Krisförsäkring

Krisförsäkringen omfattar företagets anställda under arbetstid. Man kan få krisersättning från försäkringen för behandling hos psykolog i samband med ersättningsbar sakskada, rån eller överfall. Försäkringen gäller för 10 behandlingstillfällen.

Förmögenhets­brotts­försäkring

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget. Till exempel förskingring, bedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Kollektiv olycksfall för styrelse och förtroendevalda

Försäkringen ger ekonomisk kompensation om förtroendevald eller styrelsemedlem drabbas av ett olycksfall när de arbetar på föreningens uppdrag. Man kan få ersättning för läkevårdskostnader samt eventuell invaliditet och momentet gäller utan självrisk.

Tjänsterese­försäkring

När företagets anställda reser i tjänsten ger försäkringen ett skydd i upp till 100 dagar, i nästan hela världen. Försäkringen omfattar sjukdom, överfall, bagageförlust eller olycksfallsskador. Även momenten ansvar och rättsskydd ingår.

Styrelseansvar

Styrelseledamöter har ett ansvar i en verksamhet. Man kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i till exempel skattebetalningslagen och även på andra grunder. Skadeståndskravet kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda. Skadestånd kan uppgå till mycket höga belopp och ersätts inte av den allmänna ansvarsförsäkringen, därför har vi kompletterat med styrelseansvarsförsäkring.

En grundläggande styrelseansvarsförsäkring ingår i medlemskapet för medlemmar som omfattas av kollektivavtalet Tjänstemän inom civilsamhället. För medlemmar med omfattande verksamhet, liksom för medlemmar på andra avtalsområden, kan en styrelseansvarsförsäkring vara viktig.

Försäkringsbolaget Folksam hjälper till med att:

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger

  • förhandla med den som kräver skadestånd

  • föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna

  • betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala

Försäkringen kan även kompletteras med följande tillägg:

  • Allrisk portabel utrustning

  • Fastighetsförsäkring

Kontakt

Vid frågor om försäkringen vänligen kontakta:

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm

E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
Telefon: 08-700 51 70

Vid skadeärende vänligen kontakta:

Folksam
Bohusgatan 14
160 60 Stockholm

Hemsida: www.folksam.se
E-post: foretagsskada@folksam.se
Telefon: 08-772 80 20