Konkurrenskraftig restaurangförsäkring för din verksamhet

Bazar har i samarbete med Söderberg & Partners samt Moderna Försäkringar en del av Trygg-Hansa tagit fram en mycket konkurrenskraftig försäkringslösning. Försäkringsskyddet är helt anpassat efter restaurangverksamhet och erbjuder även ett extra skydd för dina matgäster. Försäkringen innehåller en mycket prisvärd grundförsäkring med en bred omfattning som enkelt kan kompletteras med valda tilläggsförsäkringar.

Detta ingår i försäkringen

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller med allriskomfattning, vilket innebär att ersättning för plötsligt och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, företagets egendom. Exempel på egendom som omfattas är inventarier, maskinerier, varor, värdehandlingar, pengar samt även kunder och anställdas egendom.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkring ersätter ekonomiskt förlust till följd av en ersättningsbar egendomsskada. Exempelvis om du måste hålla stängt efter en brand eller vattenskada.

Epidemiavbrottsförsäkring

Täcker avbrottskada till följd av att myndighet med stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Ansvarsförsäkring

Är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Om företaget skulle drabbas av skadeståndskrav hjälper Trygg-Hansa till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldig att betala ut skadestånd sköter Trygg-Hansa förhandlingarna och talan vid rättegång samt betalar ut eventuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Om företaget hamnar i tvist som kan prövas i tingsrätt, fastighetsdomstol eller andra rättsinstanser lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringen gäller även vid skattemålstvister.

Förmögenhetsbrotts­försäkring

Försäkringen gäller för förlust som företaget drabbas av genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott exempelvis genom förskingring eller databedrägeri.

Kyl- och frysförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för varor i kyl och frys och gäller för skada genom plötslig eller oförutsedd temperaturförändring som innebär att varorna går förlorade.

Överfallsförsäkring

Ersättning lämnas för skadestånd vid personskada genom misshandel, hot eller våld där gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga.

Krisförsäkring

Har man varit med om händelser som rån, överfall eller hot kan man behöva hjälp att hantera situationen. Krisförsäkringen täcker behandling och kristerapi för försäkringstagaren och dennes anställda under förutsättning att händelsen hänt under tjänsteutövning på arbetsplatsen.

Kundolycksfalls­försäkring

Försäkringen gäller för olycksfall som gäller för dina gäster i restaurangens lokaler.

Gästers egendom

Försäkringen omfattar skada på eller förlust av gästers personliga egendom.

Valbara tilläggsförsäkringar för din verksamhet:

  • Kollektiv olycksfallsförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Avbeställningsskydd Tjänsteresa
  • Fastighetsförsäkring
  • Bostadsrättstillägg
  • Rättsskydd Miljöbrott
  • Cyber (skydd mot dataintrång)
  • VD/styrelseansvarsförsäkring

Övrig information

Försäkringsbelopp, ansvarstider, karenstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av försäkringsbrevet och tillhörande försäkringsvillkor.

Vill du veta mer om försäkringen?

Kontakta oss på Söderberg & Partners

Ansvarig förmedlare: Ayman Sadiq
Telefon: 073-505 13 99
Gruppnummer: 08-500 207 27
E-post: bazar@soderbergpartners.se

Vid skada och anmälan

Vid skada och anmälan ska detta anmälas till försäkringsgivaren, som sköter skaderegleringen. Se nedan för kontaktuppgifter:

Skadeanmälan

Moderna Försäkringar
Tel: 020-021 21 20
Vardagar 08:30 - 17:00

Skadeanmälan via webb

Vid akut skada eller utanför öppettider

Falck Global Assistance
Tel: 08-684 128 88

Kontakta oss

T.ex. +46 7X-XXX XX XX