Hemservice

En bra företagsförsäkring skyddar företaget och tryggar verksamheten mot ekonomiska förluster som en skada kan innebära. Företagsförsäkringen ingår dock inte i medlemskapet. Fremia har därför, tillsammans med Söderberg & Partners, tagit fram en skräddarsydd företagsförsäkring som är en utav de mest omfattande på marknaden. Den ger er en grundtrygghet i vardagen – till en mycket förmånlig premie.

Vad innehåller försäkringen?

Egendoms­försäkring

Om ni drabbas av inbrott eller om företagets egendom skadas på annat sätt genom exempelvis brand eller så kallad drulle kan det ersättas av försäkringen. Försäkringen gäller med allriskomfattning och inkluderar även egendom förvarad hos kund. Ni kan själva välja vilket försäkringsbelopp ni vill ha beroende på hur mycket egendom företaget äger.

Nyckelförlust

Om ni tillhandahåller nycklar åt kunders räkning och någon av dessa skulle försvinna kan det bli en mycket kostsam historia. Försäkringen ersätter skäliga kostnader för ändring eller byte av låscylinder om det skulle behövas i samband med att huvudnyckel eller annan nyckel blivit förkommen.

Transportförsäkring

Om ni transporterar utrustning är risken stor att utrustningen kan komma till skada. För att undvika ekonomiska konsekvenser som en sådan skada kan ge upphov till innefattar försäkringen en transportförsäkring. Det innebär att företagets egendom ersätts vid skada i samband med transport med egna eller lånade fordon och inkluderar även skador vid lastning eller lossning.

Avbrottsförsäkring

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar kan den ekonomiska avbrottsförlusten bli betydligt större en själva egendomsskadan. Det kan till exempel vara avbrott som orsakas av en vattenskada som innebär att ert företag inte kan bedriva sin verksamhet, men det kan även röra sig om ett avbrott hos en av era kunder. Avbrottsförsäkringen träder då in och betalar utebliva intäkter, men det kan även röra sig om kostnader för exempelvis ersättningslokaler.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen kan ge ert företag ersättning om ni skulle bli skadeståndsskyldiga för en person- eller sakskada. Försäkringsbolaget utreder och förhandlar med den som kräver ersättning och hanterar även kostnader och betalning av själva skadeståndet. Försäkringen gäller dessutom med allriskomfattning avseende era kunders egendom.

Rättsskydds­försäkring

En rättslig tvist riskerar att bli mycket dyr, ofta krävs det juridisk hjälp och kostnaden för att anlita en advokat kan snabbt bli stor. Därför är det viktigt att ha ett rättsskydd som kan hjälpa till att betala dessa kostnader. Ert företag kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten.

Förmögenhets­brotts­försäkring

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget. Det kan till exempel röra sig om förskingring, bedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Krisförsäkring

Drabbas en av era anställda av en akut psykisk kris i tjänsten på grund av rån, hot, överfall eller allvarligt olycksfall, omfattar försäkringen kostnader för kristerapi. Försäkringen gäller för 10 behandlingstillfällen.

Överfalls­försäkring

Försäkringen ger ersättning om någon i er personal blir utsatt för fysiskt våld. Ersättning lämnas i form av överfalls-, tandskade-, invaliditets- och dödsfallsersättning.

Tjänsterese­försäkring

Nytt för i år är att företagsförsäkringen även omfattar momentet tjänsteresa. En tjänsteresa innebär att man utsätter sig för risker som ligger utanför vad en vanlig företagsförsäkring på marknaden täcker. Eftersom vi anser att det är viktigt att skydda sig mot oförutsedda händelser har vi även inkluderat en tjänstereseförsäkring som ersätter förlust av företagets och/eller era anställdas egendom i samband med en tjänsteresa.

Försäkringen kan även kompletteras med följande tillägg:

  • Tjänstereseförsäkring (utökad)

  • Sjukavbrottsförsäkring

  • Allrisk - objektsförsäkring

  • Styrelseansvarsförsäkring

  • Fastighetsförsäkring

  • Motorförsäkring

Kontakt

Vid frågor om försäkringen vänligen kontakta:

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm

E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
Telefon: 08-700 51 70

Vid skadeärende vänligen kontakta:

Folksam
Bohusgatan 14
160 60 Stockholm

Hemsida: www.folksam.se
E-post: foretagsskada@folksam.se
Telefon: 08-772 80 20