Skip to main content Skip to main navigation

Begreppsförklaring

För att underlätta ifyllandet av offertunderlaget har följande sammanställning gjorts över vanliga försäkringstekniska begrepp. 

Självrisk: Självrisk är den del av skadebeloppet som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren själv får svara för och som alltså alltid dras av från försäkringsersättningen. 

Grundsjälvrisk: Grundsjälvrisk är den lägsta självrisk som utgår om inte försäkringsvillkoren anger annat. Företaget har möjlighet att välja mellan följande grundsjälvrisker: 
0,2 basbelopp (9 660 kr) 
0,5 basbelopp (24 150 kr) 
1 basbelopp (48 300 kr) 

Basbelopp: Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring.
2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr
2022 är prisbasbeloppet 48 300 kr
 
Årsomsättning: Med årsomsättning avses försäljningsvärdet för senast avslutat räkenskapsår för såld, levererad vara eller utförda tjänster. Årsomsättningen redovisas exklusive mervärdesskatt (moms). Vid nystartad verksamhet anges den uppskattade/budgeterade årsomsättningen.

Försäkringsställe: Den plats som anges i försäkringsbrevet med gatuadress, kvartersnummer, fastighetsbeteckning där försäkrad egendom förvaras. Flera försäkringsställen kan uppges.

Sjukavbrott: (Avbrott vid arbetsoförmåga). Försäkringen ersätter företagets fasta kostnader om någon nyckelperson drabbas av arbetsoförmåga. Försäkringen gäller för angiven person och med uppgivet belopp. Namn och personnummer samt önskat försäkringsbelopp uppges i offertförfrågan samt kommer att anges i försäkringsbeviset. 

Allrisk special: Försäkringen tecknas för egendom som medföres på resor, till exempel bärbara datorer eller annan dyrbar utrustning. I offertförfrågan uppges värdet på utrustningen som också sedan kommer att anges i försäkringsbeviset. 
Kontakta oss