Skip to main content Skip to main navigation

Tomer

Knalleförsäkring- Torg- och marknadshandlarnas egen försäkring

Tomer är en företagarförening, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen och rättigheter i samband med torg- och marknadshandel. Idag har man ca. 500 medlemmar, som har skiftande verksamheter, allt ifrån försäljning av handarbeten på marknader, försäljning av mat ifrån permanent inredda vagnar, torghandel av frukt och blommor eller traditionell butiksförsäljning. TOMER är en representativ förening som företräder den ambulerade handeln i många frågor. Det sker i överläggningar med regering, myndigheter och politiker. För mer information om föreningen gå in på www.tomer.se

Information om försäkringen

Som medlem i TOMER är ni och er verksamhet skyddad genom en medlemsförsäkring, även kallad knalleförsäkring. Försäkringens omfattning är speciellt framtagen, av erfarna knallar genom TOMER i samråd med Söderberg & Partners, för att på bästa sätt ge Sveriges torg- och marknadshandlare ett väl anpassat och prisvärt försäkringsskydd. Se grundomfattning

Grundomfattning*

*Förutsättningen för att försäkringen skall gälla är att ni betalat in medlemsavgiften till TOMER.

Ansvarsförsäkring 

Omfattar skadeståndsansvar för sak och personskador samt skadestånd till följd av levererad produkt, även kallat produktansvar. Försäkringen hjälper till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Vid dessa fall får medlemmen hjälp med förhandlingar och betalning av skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser.

Kundolycksfallsförsäkring

Omfattar personskada som drabbar kund eller annan besökare genom olycksfall som inträffar inom den yta som medlemmen disponerar.

Rånförsäkring 

Försäkringen omfattar rån, som sker genom hot eller tillgrepp av våld som innebär ofrånkomlig fara. 

Otursförsäkring vid sakskada tredjemans egendom

Kan lämna ersättning för den självrisk tredjeman drabbas av, med anledning av plötslig oförutsedd händelse som drabbar medlem eller medlems egendom. Exempelvis marknadsställning som blåser in i fordon.

Egendomsförsäkring, skadegörelse marknadsställning

Omfattar skador på marknadsställning med tillhörande utrustning som drabbats av skadegörelse, under uppställning på marknadsområdet.

Tilläggsförsäkringar

 

Egendom och avbrottsförsäkring 

Försäkringen ersätter skada genom brand, inbrott och vatten på egendom i lager, butik, kontor eller dylikt. Ersätter även avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av egendomsskadan. Försäkringen gäller inte på torg eller marknadsplatser utan då behövs tillägget Transportförsäkring.

Knalletillägg - Transportförsäkring inkl. transportavbrott 

Försäkringen ersätter skada på egendom under transport samt för det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av transportskadan. I samband med försäljningsresan gäller försäkringen vid nattparkering och hemmauppehåll. Skadegörelse på tältduk, tältställning och bord omfattas till ett maximalt värde av 15.000 kr när dessa står under bar himmel i samband med tillfällig marknad.

Knalletillägg- Permanent inredd bil/vagn (Foodtruck)

Särskilt anpassad försäkring för de verksamheter som har specialanpassad fordon eller släpp för försäljning av mat och livsmedel. Tillägget omfattar egendoms- och avbrottsförsäkring för varor och bilens/ vagnens fasta inredning under transport- och marknads-/utställningsförsäljning.

Transportavbrott ingår med max 200 000kr.

Kollektiv Olycksfallsförsäkring 

Ersätter olycksfall som drabbar anställda under arbetstid samt resa till och från arbetet.

Sjukavbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter rörelsens fasta kostnader om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Den kan också användas till de merkostnader som uppstår om du måste anställa någon annan för att driva verksamheten vidare. Självrisk/karens. 30 dagar. 

Kyl- och frysförsäkring 

Försäkringen kan ge ersättning för varor vid temperaturförändring eller på grund av annan oförutsedd händelse. Kyl- och frysförsäkringen gäller även för mobil enhet. 

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen gäller under resa/uppdrag utanför bostad/tillfällig bostad eller ordinarie arbetsplats och som utförs i tjänsten för arbetsgivarens räkning.

Kontakta oss