Offert­förfrågan

Underlag

Fyll i formuläret nedan för att skapa ett offertunderlag. Om du vill komplettera uppgifterna du angett nedan vid ett senare tillfälle anger du samma e-post som vid det första förfarandet.

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt

TOMER är en företagarförening som, vars syfte är att främja medlemmars ekonomiska, sociala intressen samt rättigheter i samband med torg- och marknadshandel. Tillsammans med Söderberg & Partners och Ålands Försäkringar erbjuder TOMER en försäkring som är specialanpassad för torg- och marknadshandel. Försäkringen är unik och erbjuds endast till anslutna medlemmar.

Tillägg 1 – Permanent inredd bil/vagn

Särskilt anpassad försäkring för de verksamheter som har specialanpassad fordon eller släpp för försäljning av mat och livsmedel. Tillägget omfattar egendoms- och avbrottsförsäkring för varor och bilens/ vagnens fasta inredning under transport- och marknads-/utställningsförsäljning.

Transportavbrott ingår med max 200 000 kr.

Självrisk 4 000 kr per skada, vid stöld 20 % av skadebeloppet, dock lägst 4 000 kr.

Tillägg 2 - Knalletillägg

Den för torg och marknadshandlare särskilt anpassade och rekommenderade försäkringen som även omfattar
nattparkering samt hemparkering på egen tomtmark.

Försäkringsbeloppet ska motsvara det totala återanskaffningsvärdet för all egendom förvarad i fordon eller släp. Transportavbrott ingår med ett försäkringsbelopp om max 200 000kr.

Självrisk 2 000 kr per skada, vid stöld 20 % av skadebeloppet, dock lägst 4 000 kr per skada.

*Särskilda krav på inbrottsskydd (godkänt larm på bil och ev. släp).

Tillägg 3 – Egendom och avbrott på fast försäkringsställe

Gemensamt försäkringsbelopp för egendom och avbrott (stillestånd efter ersättningsbar egendomsskada). Med fast försäkringsställe menas, lager, kontor, butik osv.

Valt försäkringsbelopp ska motsvara återanskaffningsvärdet för egendom samt täckningsbidrag för avbrott. Lokalen måste uppfylla lägst skyddsklass 2.

Självrisk 2 000 kr per skada. Överstiger beloppet 1 000 000 kr, kontakta oss för individuell premie.

Tillägg 4 – Kollektiv Olycksfallsförsäkring

För er som har svårt att förutse alla personer som under året kommer att arbeta i verksamheten har vi för TOMER:s räkning tagit fram en mer flexibel olycksfallsförsäkring, som ger ett vettigt basskydd för alla sysselsatta i rörelsen. Premien beräknas på heltidssysselsatta och ingen redovisning av anställda behövs.

Tillägg 5 – Kyl- och frysförsäkring

Vad händer om kylen/frysen plötsligt går sönder? Detta moment täcker skador på varor genom plötslig oförutsedd temperaturväxling. Minimipremie 500 kr.

Tillägg 6 – Sjukavbrottsförsäkring

Vem ska betala de fasta kostnaderna i företaget om du blir långvarigt sjuk? Denna försäkring kan ge företaget ersättning vid långvarig sjukdom.

Önskar försäkringsbelopp per månad, helårspremien är beroende av den försäkrades ålder.

Försäkringsbelopp Årspremie            
  T.o.m 35 år 36-45 år 46-50 år 51-55 år 56-60 år    
3000/mån  561   949   1 246  2 027  2 650    
6000/mån  1 122   1 907 2 494  4 054  5 304    
9000/mån  1 688  2 856  3 670 6 084  7 956    

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Tillägg 7 – Tjänstereseförsäkring

Försäkringen gäller under resa/uppdrag utanför bostad/tillfällig bostad eller ordinarie arbetsplats och som utförs i tjänsten för arbetsgivarens räkning. Tjänstereseförsäkring gäller under max 150 dagar och utan självrisk.

Tillägget kostar 1 000kr/år.

Försäkringen omfattar bland annat:

  • Kostnader som uppstår i samband med sjukdom och olycksfall
  • Rättsskyddsförsäkring i egenskap av privatperson
  • Invaliditets- och dödsfallsersättning
  • Ansvarsförsäkring i egenskap av privatperson
  • Överfallsförsäkring
  • Bagageskydd
  • Kristerapi
  • Avbeställningsskydd