Skip to main content Skip to main navigation

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvaret för vår personuppgiftsbehandling skiljer sig åt mellan de olika bolagen inom Söderberg & Partners. I tabellen nedan ser du vem som ansvarar för de olika delarna av vår behandling.

Försäkringsförmedling

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (org. nr. 556707-7648)

Söderberg & Partners
Stureplan 8
114 35 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se
Integritetspolicyn i sin helhet

Försäkringsförmedling SAK

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (org. nr 556707-7648)

Söderberg & Partners
Stureplan 8
114 35 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se
Integritetspolicyn i sin helhet

Investeringstjänster

Söderberg och Partners Wealth Management AB (org. nr. 556674-7456)

Söderberg & Partners
Stureplan 8
114 35 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se
Integritetspolicyn i sin helhet

Family Office

SPWM Special Clients Services AB (org. nr.  556907-5582)

Söderberg & Partners
Stureplan 8
114 35 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se
Integritetspolicyn i sin helhet

Lönehantering

Söderberg och Partners Löner AB (org. nr. 556686-5480)

Söderberg & Parters 
Ynglingagatan 6
113 47 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se
Integritetspolicyn i sin helhet

Om du är kontaktperson på ett kundföretag som anlitat Söderberg och Partners för sin lönehantering är Söderberg & Partners personuppgiftsansvarig.

Om du är anställd på ett kundföretag som anlitat Söderberg & Partners är din arbetsgivare personuppgiftsansvarig och Söderberg & Partners är personuppgiftsbiträde. Eventuella frågor om personuppgiftshantering ska då ställas till din arbetsgivare.

Förmånshantering

Söderberg & Partners Förmåner AB (org. nr. 556797-0594)

Söderberg & Partners
Stureplan 8
114 35 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se
Integritetspolicyn i sin helhet

Om du är kontaktperson på ett kundföretag som anlitat Söderberg och Partners är Söderberg & Partners personuppgiftsansvarig.

Om du är anställd på ett kundföretag som anlitat Söderberg & Partners är din arbetsgivare personuppgiftsansvarig och Söderberg & Partners är personuppgiftsbiträde. Eventuella frågor om personuppgiftshantering ska då ställas till din arbetsgivare.

Vilka personuppgifter behandlas

Vilka personuppgifter behandlar Söderberg & Partners?

Vilka personuppgifter som vi behandlar om dig beror på vilken relation du har till Söderberg & Partners. Längre ner på sidan kan du se vilka uppgifter vi behandlar beroende på vilken eller vilka tjänster du köper av oss. Även om du inte är kund hos oss kan det hända att vi behandlar dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Om en anhörig till dig är kund hos Söderberg & Partners behandlar vi eventuellt vissa uppgifter om dig i syfte att ge så bra råd till din anhörige som möjligt. Även du som ännu inte är kund kan längre ner på sidan se vilka uppgifter vi behandlar om dig och mer information om vår behandling av uppgifterna.

Varför behandlas personuppgifterna

Varför behandlar Söderberg & Partners mina personuppgifter?

Personuppgifter som rör dig som kund behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt avtal och andra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla en bra kundservice. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera vissa av våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder och deras anhöriga. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder, bland annat för marknadsföringsändamål, och för att utveckla system, produkter och erbjudanden till våra kunder.

Kontaktad utan att vara kund

Jag har blivit kontaktad av Söderberg & Partners men är ännu inte kund, varför behandlar ni mina personuppgifter?

Om du har blivit kontaktad av oss utan att vara kund behandlar vi dina uppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive för att boka in eventuella möten med dig. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du invända mot vår behandling. Du hittar mer information om hur du invänder under rubriken Rätt till invändning. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för att boka ett möte med dig så kan du höra av dig till oss så raderar vi dina uppgifter. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt mejla till info@soderbergpartners.se eller ring oss på  08-451 50 00.

Hur personuppgifterna skyddas

Hur skyddar Söderberg & Partners mina personuppgifter?

Söderberg & Partners bedriver ett mycket ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga säkerhetskrav på de leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Dina rättigheter

Vilka rättigheter har jag och hur använder jag dem?

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Se listan nedan där vi redogör mer utförligt för dina rättigheter samt hur du ska gå tillväga för att använda dig av dem.

 

Du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du dessutom rätt att få ett utdrag med information om vilka personuppgifter det rör sig om. Rättigheten omfattar även ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

I fall du önskar få ett registerutdrag kan du ansöka om detta genom att skicka in det ansökningsformulär som du finner här.

Om vi skulle behandla felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig har du rätt att få dessa uppgifter rättade.

I fall du önskar få uppgifter rättade kan du ansöka om detta genom att skicka in det ansökningsformulär som du finner här.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta gäller exempelvis om vi inte har någon laglig grund för behandling av uppgifterna eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Istället för att begära att vi raderar uppgifterna kan du begära att vi begränsar vår behandling av dem. Detta betyder att vi sparar uppgifterna men begränsar behandlingen till passiv lagring.

I fall du önskar få uppgifter raderade eller begränsade kan du ansöka om detta genom att skicka in det ansökningsformulär som du finner här.

Om vi använder dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster till dig har du rätt att invända mot denna behandling. I så fall kommer vi sluta behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål.

I fall du önskar invända mot att vi använder dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig kan du kontakta vår Marknadsavdelning: marknad@soderbergpartners.se, och ange vad din invändning avser.

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

I fall du önskar dataportabilitet av dina uppgifter kan du ansöka om detta genom att skicka in det ansökningsformulär som du finner här.

Om cookies

Vad gäller för Söderberg & Partners användning av cookies?

När du loggar in på någon av våra webbplatser skapas en cookie. En cookie är en liten textfil med information om dina inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen. När vi använder cookies behandlar vi uppgifter om din IP-adress, dina surfvanor och din besökshistorik. Anledningen till att Söderberg & Partners använder cookies på webbplatsen är för att säkerställa funktionaliteten, förbättra din användarupplevelse samt för att kunna tillhandahålla relevant marknadsföring och relevanta erbjudanden till dig.

Läs mer
Frågor & klagomål

Vem kan jag kontakta om jag har frågor eller klagomål gällande Söderberg & Partners hantering av personuppgifter?

Om du har frågor eller funderingar avseende Söderberg & Partners personuppgiftshantering som inte besvaras av denna sida är du välkommen att kontakta din rådgivare, vår växel (08-451 50 00), eller mejla till info@soderbergpartners.se.

Söderberg & Partners har utsett ett dataskyddsombud som arbetar med att övervaka att reglerna om skydd av personuppgifter följs. Vårt dataskyddsombud nås via dataskyddsombudet@soderbergpartners.se.

Om du tycker att vi behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen ska du i första hand vända dig till oss genom någon av kommunikationskanalerna ovan. Om du efter hantering från vår sida inte känner dig nöjd har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som ansvarar för tillsynen av personuppgiftsbehandling i Sverige. Integritetsskyddsmyndigheten nås via www.imy.se.

Personuppgiftsbehandling för tjänster

Hur behandlar Söderberg & Partners mina personuppgifter för de tjänster jag har?

Här kan du läsa mer om vad som gäller för de olika tjänster vi har. Läs mer under den tjänst och personkategori som du är intresserad av.


KundVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, försäkringsinformation, uppgift om du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, ekonomisk information, hälsouppgifter, information om familjeförhållanden och om din anställning.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna både direkt från dig och från det företag som du har en relation med såsom arbetsgivare och försäkringsbolag.

Vad är syftet med behandlingen?

Vår huvudsakliga verksamhet består i försäkringsförmedling avseende tjänstepensionsförsäkringar till svenska företag och organisationer. En central del i tjänsten som erbjuds företag och organisationer är att genom rådgivning hjälpa dess anställda att hantera och placera sina tjänstepensionsavsättningar. Försäkringsförmedlingen kan enkelt sagt delas upp i följande kategorier, nämligen företagskunder och individkunder. Inom försäkringsförmedlingen ingår även upphandlade gruppförsäkringar. Vi behandlar således dina personuppgifter för att kunna ge råd och hjälpa dig, eller företaget/organisationen som du har en relation med, vid val av försäkring, och att administrera de försäkringar som du eller företaget/organisationen har. Det kan även vara att vidta åtgärder inför att en ny försäkring ska tecknas eller att biträda vid skador. Vidare är syftet att leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet.

Vid bolagets behandling av personuppgifter inom försäkringsförmedling görs det för följande ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna lämna råd om vilken försäkring du bör teckna, vilken omfattning av försäkringsskydd du bör ha eller hur mycket kapital du bör spara i din försäkring. Vid försäkringsförmedlingen måste förmedlaren alltid tillgodose dina intressen, och när råd lämnas är förmedlaren alltid skyldig att ge lämpliga råd som är anpassade efter dina önskemål och behov. Detta innebär att förmedlaren måste ta in nödvändiga personuppgifter för att kunna göra en tillräcklig kartläggning av dig. Det innebär också att förmedlaren har ett ansvar att självständig utreda vilka förutsättningar och behov du som enskild kund har. Vidare behandlar vi dina personuppgifter för att dokumentera den rådgivning vi ger.

Vi behandlar även dina uppgifter för att ingå, administrera, fullgöra avtal om försäkring samt för att gå igenom din försäkringssituation och lägga fram alternativa lösningar anpassade efter din individuella situation.

Vidare behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna lämna råd om vilka fonder du bör placera försäkringens kapital i. Detsamma gäller även när vi bistår med hjälp vid fondbyten, premiebetalning eller vid flytt av försäkringskapital från ett försäkringsbolag till ett annat, eller vid flytt från en försäkring till en annan. Personuppgifter behandlas även vid en eventuell avrådan om en försäkringslösning och avslut av försäkringar samt för att säkerställa en säker identifiering vid inloggning till våra tjänster.

I samband med försäkringsförmedling är bolaget även skyldiga att föra ett register över kundklagomål eller inträffade incidenter samt vidta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därmed behandla dina personuppgifter.

I syfte att förbättra våra produkter, tjänster och system kan vi även komma att göra olika slags analyser och statistik baserat på personuppgifter. Behandlingen sker i aggregerad form och vi behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för nämnda syften.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringar, med undantag för e-postadress som är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är dels uppfyllandet av en rättslig förpliktelse att dokumentera kundförhållandet, dels genomförandet av det avtal du har med din arbetsgivare eller det avtal vi har direkt med dig. Vi har även ett berättigat intresse av att utveckla våra produkter/tjänster och system. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter vid inloggning till våra tjänster kan vara berättigat intresse eller vikten av en säker identifiering beroende på inloggningsmetod. 

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag där försäkring är tecknad och till din arbetsgivare. Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter om dig till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster, till exempel i samband med datalagring. Därutöver kan dina kontaktuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här). Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphört.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

AnhörigVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, familjeförhållanden och ekonomisk information.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhörige som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

Det är frivilligt för din anhörige att lämna informationen.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är att vi, för att kunna lämna lämpliga råd, har en rättslig förpliktelse att efterfråga viss information om anhöriga.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphört.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Kontaktperson i kundföretagVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar uppgifter om ditt namn, adress och telefonnummer, samt uppgift om vilken yrkesroll du har i det företag du företräder. I samband med mötesbokning behandlas även e-postadress.

Varifrån kommer uppgifterna?

Uppgifterna samlas in direkt från dig eller från det företag som du företräder.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att kunna fullfölja vår avtalsrelation med det företag som du företräder, vidta åtgärder inför avtals ingående och förenkla kommunikation med det företag som du företräder.

Krävs eller frivilligt?

Det är frivilligt att lämna de uppgifter som vi behandlar om dig.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera och fullfölja våra avtalsrelationer med kundföretag.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

För att kunna administrera våra kundavtal lämnar vi ut dina uppgifter till företag som lagrar våra avtal- och kommunikationsunderlag åt oss. Därutöver kan dina kontaktuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här). Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behandlar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Om det bolag du företräder ingått avtal med oss sparar vi avtalet och uppgifter om fullgörande av detsamma i minst tio år efter att avtalsförhållandet upphört för att kunna värja oss mot eventuella krav i anledning av avtalet.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Om du är kontaktperson åt ett företag eller en organisation som Söderberg & Partners har ett förmedlaruppdrag åt behandlar vi följande uppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress och vilken typ av befattning du har på företaget eller i organisationen. Om ditt företag är en enskild firma behandlar vi utöver ovan även ditt personnummer. Ditt personnummer kan även komma att behandlas vid inloggning till våra system i syfte att säkerställa en säker identifiering. Om du som anställd eller på annat sätt finns namngiven i en försäkring, eller underlag till en försäkring, som är tecknad av ett företag eller en organisation som Söderberg & Partners har ett förmedlaruppdrag åt behandlar vi information om dig som är nödvändig för den aktuella försäkringen, dvs. personnummer, namn och försäkringsinformation. Om Söderberg & Partners biträder ett företag eller en organisation vid skador behandlas information om skadan. Om du som privatperson tecknar försäkring via Söderberg & Partners behandlar vi namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och försäkringsinformation hänförlig till de aktuella försäkringarna.

I syfte att förbättra våra produkter, tjänster och system kan vi även komma att göra olika slags analyser och statistik baserat på personuppgifter. Behandlingen sker i aggregerad form och vi behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för nämnda syften.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna både direkt från dig och från det företag eller den organisation som du har en relation med. Dessa kan vara en arbetsgivare, medlemsorganisation, gruppföreträdare eller annat företag eller annan organisation som du har en liknande relation med.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att ge råd och hjälpa dig, eller företaget/organisationen som du har en relation med, vid val av försäkring, och att administrera de försäkringar som du eller företaget/organisationen har. Det kan även vara att vidta åtgärder inför att en ny försäkring ska tecknas eller att biträda vid skador. Syftet är också att leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet. Ett annat syfte kan vara att säkerställa en säker identifiering vid inloggning till våra system.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringen, med undantag för e-postadress och typ av befattning vilket är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter för dig som är försäkringstagare eller som får rådgivning från oss är att uppfylla avtal eller utföra förberedande arbete innan ett avtal ingås. Vi har också en rättslig förpliktelse att dokumentera varje kundförhållande.  Om vi inte har avtal direkt med dig utan med din arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppföreträdare, och du inte har ett avtal med företaget/organisationen som är kund till oss, har vi ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla avtalsrelationen med vår kund eller utföra förberedande arbete innan ett sådant avtal ingås. Vi har även ett berättigat intresse av att utveckla våra produkter/tjänster och system. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter vid inloggning till våra system kan vara berättigat intresse eller vikten av en säker identifiering beroende på inloggningsmetod.  

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag där försäkringen är tecknad och till din arbetsgivare. Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster till dig, till exempel i samband med datalagring. Därutöver kan dina kontaktuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här). Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphört.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Kontaktperson i kundföretagVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar uppgifter om ditt namn, adress och telefonnummer, samt uppgift om vilken yrkesroll du har i det företag du företräder. I samband med mötesbokning behandlas även e-postadress.

Varifrån kommer uppgifterna?

Uppgifterna samlas in direkt från dig eller från det företag som du företräder.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att kunna fullfölja vår avtalsrelation med det företag som du företräder, vidta åtgärder inför avtals ingående och förenkla kommunikation med det företag som du företräder.

Krävs eller frivilligt?

Det är frivilligt att lämna de uppgifter som vi behandlar om dig.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera och fullfölja våra avtalsrelationer med kundföretag. Vi har även ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

För att kunna administrera våra kundavtal lämnar vi ut dina uppgifter till företag som lagrar våra avtal- och kommunikationsunderlag åt oss. Därutöver kan dina kontaktuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här).  Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behandlar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Om det bolag du företräder ingått avtal med oss sparar vi avtalet och uppgifter om fullgörande av detsamma i minst tio år efter att avtalsförhållandet upphört för att kunna värja oss mot eventuella krav i anledning av avtalet.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


KundVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, kopia av identitetshandling, uppgift om huruvida du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställningsinformation. I vissa fall har vi även försäkringsinformation, hälsouppgifter och uppgifter om styrelseuppdrag. 

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder och finansiell information från externa depåföretag, förutsatt att du givit oss fullmakt att inhämta uppgifterna.

Vad är syftet med behandlingen?

Huvudsyftet är att samla in och behandla personuppgifter vid tecknandet av avtal och vid fullgörandet av avtal för att vi ska kunna utföra våra tjänster på ett tryggt och säkert sätt enligt de åtaganden vi har mot dig som kund. De tjänster vi tillhandahåller i form av investeringstjänster respektive försäkringsdistribution omfattas av detaljerade lagar och regler avseende bl.a. inhämtande av information om dig som kund, bedömning av inhämtad information, utformning av lämpliga råd och rekommendationer, utförandet av tjänster och sidotjänster samt dokumentation, uppföljning och rapportering av utförda tjänster. Vi behandlar även uppgifter i syfte att säkerställa en säker identifiering av dig som kund vid inloggning till våra tjänster.

Därutöver behandlar vi personuppgifter för att uppfylla ytterligare rättsliga förpliktelser såsom åtgärder för att förhindra, upptäcka och motverka penningtvätt, finansiering av terrorism, marknadsmissbruk och annat brottsligt eller bedrägligt beteende. Ytterligare behandling av personuppgifter sker till följd av rättsliga förpliktelser avseende rapportering till svenska och utländska myndigheter, incidenthantering och kreditgivning.

Vi tillhandahåller två huvudsakliga tjänster – investeringsrådgivning och portföljförvaltning. Som stödtjänster och komplement tillhandahåller vi också t.ex. försäkringsdistribution, förvaring av finansiella instrument och medel och hantering av order i finansiella instrument. Investeringsrådgivning innebär att vi inhämtar och bedömer detaljerad information om din kunskap och erfarenhet avseende finansiella instrument, din ekonomiska situation samt ditt mål med din investering. Baserat på inhämtad kundinformation lämnar vi lämpliga råd avseende investeringar till dig och bistår med att utföra och kontinuerligt följa upp investeringarna. Vid portföljförvaltning överlåter du investeringsbesluten till oss vilket innebär att vi på skönsmässig grund förvaltar en portfölj som är lämplig för dig baserat på den information du lämnat. Om det är lämpligt för dig som kund att investera i finansiella instrument inom ramen för en försäkring kan vi också lämna rådgivning avseende försäkringar samt bistå vid tecknandet av ett försäkringsavtal och tillhörande tjänster.

I syfte att förbättra våra produkter, tjänster och system kan vi även komma att göra olika slags analyser och statistik baserat på personuppgifter. Behandlingen sker i aggregerad form och vi behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för nämnda syften.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi hämtar från dig krävs mot bakgrund av de lagar och föreskrifter som vår verksamhet lyder under för att vi ska kunna utföra investeringstjänster.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och vår rättsliga förpliktelse att dokumentera kundförhållanden och de tjänster vi utför. Vi har även ett berättigat intresse av att utveckla våra produkter/tjänster och system. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter vid inloggning till våra tjänster kan vara berättigat intresse eller vikten av en säker identifiering beroende på inloggningsmetod.   

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skattemyndigheten, Finansinspektionen och de företag där du har depå. Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster till dig. Därutöver kan dina kontaktuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål om du godkänt det. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här). Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av investeringstjänsterna kan framställas, vilket normalt motsvarar 11 år efter avtalets upphörande.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

AnhörigVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, familjeförhållanden och viss ekonomisk information.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhörige som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla investeringstjänster eller försäkringsförmedling till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs mot bakgrund av de lagar och föreskrifter som verksamheten lyder under för att vi ska kunna utföra investeringstjänster.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har en rättslig förpliktelse att efterfråga viss information om anhöriga när vi tillhandahåller rådgivning till våra kunder.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Vi kan komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster till dig, till exempel i samband med datalagring. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES. 

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal med vår kund och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av investeringstjänsterna kan framställas, vilket normalt motsvarar 11 år efter avtalets upphörande.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Kontaktperson i kundföretagVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar uppgifter om ditt namn, adress och telefonnummer, samt uppgift om vilken yrkesroll du har i det företag du företräder. I samband med mötesbokning behandlas även e-postadress.

Varifrån kommer uppgifterna?

Uppgifterna samlas in direkt från dig eller från det företag som du företräder.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att kunna fullfölja vår avtalsrelation med det företag som du företräder, vidta åtgärder inför avtals ingående och förenkla kommunikation med det företag som du företräder.

Krävs eller frivilligt?

Det är frivilligt att lämna de uppgifter som vi behandlar om dig.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera och fullfölja våra avtalsrelationer med kundföretag. Vi har även ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

För att kunna administrera våra kundavtal lämnar vi ut dina uppgifter till företag som lagrar våra avtal- och kommunikationsunderlag åt oss. Därutöver kan dina kontaktuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här). Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behandlar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Om det bolag du företräder ingått avtal med oss sparar vi avtalet och uppgifter om fullgörande av detsamma i minst tio år efter att avtalsförhållandet upphört för att kunna värja oss mot eventuella krav i anledning av avtalet.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Anställd i kundföretag


Din arbetsgivare ansvarar för behandlingen. Vänd dig till din arbetsgivare för mer information.


Familjerätt

Kund


 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, finansiella uppgifter, kontouppgifter, fastighetsbeteckning, information om familjeförhållanden och anställningsinformation. I vissa fall har vi även försäkringsinformation, hälsouppgifter och uppgifter om styrelseuppdrag. 

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder samt från myndigheter eller företag om du gett oss fullmakt att göra det. 

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla familjerättslig rådgivning. Vi samlar även in information för att kunna tillhandahålla redovisningstjänster och leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning inom familjerätt samt upprätta familjerättsliga handlingar enligt avtal.  

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skatteverket, Finansinspektionen, Bolagsverket, Lantmäteriet och eventuella konsulter. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES. Därutöver kan dina kontaktuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål om du godkänt det. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här).

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, vilket normalt motsvarar 11 år efter avtalets upphörande.

Tas automatiserade beslut? 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

AnhörigVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn & familjeförhållande.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhörige som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning inom familjerätt.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med din anhöriga. 

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

De uppgifter vi har om dig skickas inte vidare.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, vilket normalt motsvarar 11 år efter avtalets upphörande.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Skatt

KundVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, medborgarskap, religionstillhörighet när sådan information är relevant för din slutliga skatt, inkomst och finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställningsinformation. I vissa fall behandlar vi även försäkringsinformation, hälsouppgifter och uppgifter om styrelseuppdrag. 

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig samt från arbetsgivare, företag du företräder och externa finansiella företag om du givit oss fullmakt att inhämta det.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla skatterådgivning och deklarationstjänst. 

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi hämtar in från dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning.  

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skatteverket, Bolagsverket, Lantmäteriet, revisorer jurister eller annan person eller myndighet som behöver uppgifterna för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig. Mottagarna finns i huvudsak i Sverige och andra länder inom EU/EES. Dina personuppgifter kan också överföras till länder utanför EU/EES om det är nödvändigt att dela sådan information med skatterådgivare där. I dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen. Därutöver kan dina kontaktuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål om du godkänt det. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här).

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, vilket normalt motsvarar 11 år efter avtalets upphörande.  

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

AnhörigVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, medborgarskap, religionstillhörighet när sådan information är relevant för uppgift om slutlig skatt, inkomst och finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställnings-information. I vissa fall har vi även försäkringsinformation och uppgifter om styrelseuppdrag.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhörige som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning inom vår verksamhet.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med din anhörige. 

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

De uppgifter vi har om dig skickas normalt inte vidare. Om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med din anhörige kan dock dina personuppgifter överföras till mottagare i länder både inom och utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, vilket normalt motsvarar 11 år efter avtalets upphörande. 

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Entreprenörsservice

KundVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställningsinformation. I vissa fall har vi även försäkringsinformation, hälsouppgifter och uppgifter om styrelseuppdrag. 

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder samt finansiell information från externa depåbanker om du givit oss fullmakt att inhämta det.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning inom finansiell planering, Vi samlar även in information för att kunna tillhandahålla redovisningstjänster samt leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna utföra rådgivning.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och i vissa fall våra rättsliga skyldigheter enligt bokföringslagen.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skatteverket, Finansinspektionen, Bolagsverket och externa revisorer. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES. Därutöver kan dina kontaktuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål om du godkänt det. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här).

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, vilket normalt motsvarar 11 år efter avtalets upphörande. 

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

AnhörigVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn & familjeförhållande.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhörige som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge råd till vår kund som är anhörig till dig.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med din anhörige. 

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

De uppgifter vi har om dig skickas inte vidare.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, vilket normalt motsvarar 11 år efter avtalets upphörande.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Företagstjänster

KundVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställningsinformation. I vissa fall har vi även försäkringsinformation, hälsouppgifter och uppgifter om styrelseuppdrag. 

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder samt finansiell information från externa depåbanker om du givit oss fullmakt att inhämta det.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning inom finansiell planering, skatterådgivning och familjerättslig rådgivning. Vi samlar även in information för att kunna tillhandahålla redovisningstjänster och leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna tillhandahålla rådgivning och/eller redovisningstjänster.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och  våra rättsliga skyldigheter enligt bokföringslagen.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skatteverket, Finansinspektionen, Bolagsverket och externa revisorer. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES. Därutöver kan dina kontaktuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål om du godkänt det. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här).

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal samt de lagkrav som finns inom redovisning, vilket normalt motsvarar 11 år efter avtalets upphörande.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

AnhörigVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, familjeförhållanden och viss ekonomisk information.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhörige som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning inom vår verksamhet.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med din anhöriga. 

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

De uppgifter vi har om dig skickas inte vidare.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal samt de lagkrav som finns inom redovisning, vilket normalt motsvarar 11 år efter avtalets upphörande.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Marknadsföring

Personuppgiftsbehandling för marknadsföring

 


Kunder och potentiella kunder
Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Inom ramen för vår marknadsföring kan vi komma att behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hemadress och uppgift om din position på det företag du företräder.

Av ovanstående personuppgifter använder vi endast de som är nödvändiga för den typ av marknadsföring vi utför.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil med information om dina inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen. När vi använder cookies behandlar vi uppgifter om din IP-adress, dina surfvanor och din besökshistorik.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi samlar in uppgifter direkt från dig, det Söderberg och Partners-bolag som din arbetsgivare eller ditt företag är kund hos samt från externa adressleverantörer. 

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att marknadsföra våra tjänster och göra det möjligt att genomföra marknadsföringen genom olika metoder, såsom mötesbokning, nyhetsbrev, event och telemarketing samt att skicka dig relevant marknadsföring och information.

Cookies

Syftet med vår behandling av personuppgifter som kommer från  cookies är att förbättra din användarupplevelse på vår hemsida. Det görs genom uppföljning av webbstatistik för att förbättra hemsidans innehåll, utseende och funktionalitet. Syftet är också att säkerställa att vår hemsida fungerar, att analysera besöksstatistik samt att kunna tillhandahålla relevant marknadsföring och relevanta erbjudanden till dig genom webbannonsering. För att vi ska kunna rikta marknadsföring och erbjudanden som är relevanta för dig som besökare gör vi ibland urval som baseras på dina surfvanor och besöksstatistik inne på vår webbplats. Det kan då hända att vissa besökare får erbjudanden som andra inte får, baserat på så kallad profilering.

För att läsa mer om specifika cookies och deras användning vänligen se vår cookiepolicy.

Krävs eller frivilligt?

Det är upp till dig om vi får använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster. Du hittar mer information om hur du invänder mot att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under rubriken Rätt till invändning.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster. Vi har i vår intresseavvägning tagit stor hänsyn till att du som mottar marknadsföringen inte ska bli förvånad eller otillbörligt störd av vår marknadsföring.

Om vi behandlar uppgifter om allergier eller andra matpreferenser inför ett event inhämtar vi, via respektive events anmälningsformulär, ditt samtycke först. Har du lämnat ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallat samtycke innebär dock att vi inte längre kan tillmötesgå dina eventuella önskemål gällande allergier eller matpreferenser.

För spärrlistan är vår rättsliga grund uppfyllandet av vår rättsliga förpliktelse att ha en fungerande spärrlista.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifter om dig lämnas ut till företag som hjälper oss med vår marknadsföring eller våra event. Mottagarna finns huvudsakligen inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen. Vi ställer samma krav på säkerhet på våra leverantörer som om vi själva behandlat uppgifterna och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter sker korrekt.

Dina kontaktuppgifter kan även komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål.

Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifterna behåller vi endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in, eller till dess att du invänder mot behandlingen. Om du inte är kund och vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte sparas uppgifterna som längst under en tid om 3 månader. 

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Kunder och potentiella kunderVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Inom ramen för vår marknadsföring kan vi komma att behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hemadress och uppgift om din position på det företag du företräder.

I syfte att skapa relevanta event för dig som kund kan vi även komma att fråga dig om du har några särskilda intressen som du vill att vi anpassar våra event efter (s.k. profilering). Det är valfritt för dig att lämna denna information till oss och syftet är att skapa mervärde för dig som kund.   

Av ovanstående personuppgifter använder vi endast de som är nödvändiga för den typ av marknadsföring vi utför.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil med information om dina inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen. När vi använder cookies behandlar vi uppgifter om din IP-adress, dina surfvanor och din besökshistorik.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi samlar in uppgifter direkt från dig, det Söderberg och Partners-bolag som du eller ditt företag är kund hos samt från externa adressleverantörer. 

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att marknadsföra våra tjänster och göra det möjligt att genomföra marknadsföringen genom olika metoder, såsom mötesbokning, nyhetsbrev, event och telemarketing samt att skicka dig relevant marknadsföring och information.

Cookies

Syftet med vår behandling av personuppgifter som kommer från  cookies är att förbättra din användarupplevelse på vår hemsida. Det görs genom uppföljning av webbstatistik för att förbättra hemsidans innehåll, utseende och funktionalitet. Syftet är också att säkerställa att vår hemsida fungerar, att analysera besöksstatistik samt att kunna tillhandahålla relevant marknadsföring och relevanta erbjudanden till dig genom webbannonsering. För att vi ska kunna rikta marknadsföring och erbjudanden som är relevanta för dig som besökare gör vi ibland urval som baseras på dina surfvanor och besöksstatistik inne på vår webbplats. Det kan då hända att vissa besökare får erbjudanden som andra inte får, baserat på så kallad profilering.

För att läsa mer om specifika cookies och deras användning vänligen se vår cookiepolicy.

Krävs eller frivilligt?

Det är upp till dig om vi får använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster. Du hittar mer information om hur du invänder mot att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under rubriken Rätt till invändning.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster. Vi har i vår intresseavvägning tagit stor hänsyn till att du som mottar marknadsföringen inte ska bli förvånad eller otillbörligt störd av vår marknadsföring.

Om vi behandlar uppgifter om allergier eller andra matpreferenser inför ett event inhämtar vi, via respektive events anmälningsformulär, ditt samtycke först. Har du lämnat ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallat samtycke innebär dock att vi inte längre kan tillmötesgå dina eventuella önskemål gällande allergier eller matpreferenser.

För spärrlistan är vår rättsliga grund uppfyllandet av vår rättsliga förpliktelse att ha en fungerande spärrlista.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifter om dig lämnas ut till företag som hjälper oss med vår marknadsföring eller våra event. Mottagarna finns huvudsakligen inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen. Vi ställer samma krav på säkerhet på våra leverantörer som om vi själva behandlat uppgifterna och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter sker korrekt.

Dina kontaktuppgifter kan även komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål om du godkänt det.

Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifterna behåller vi endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in, eller till dess att du invänder mot behandlingen. Om du inte är kund och vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte sparas uppgifterna som längst under en tid om 3 månader.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Kunder och potentiella kunderVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Inom ramen för vår marknadsföring kan vi komma att behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hemadress och uppgift om din position på det företag du företräder.

Av ovanstående personuppgifter använder vi endast de som är nödvändiga för den typ av marknadsföring vi utför.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil med information om dina inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen. När vi använder cookies behandlar vi uppgifter om din IP-adress, dina surfvanor och din besökshistorik.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi samlar in uppgifter direkt från dig, det Söderberg och Partners-bolag som du eller ditt företag är kund hos samt från externa adressleverantörer. 

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att marknadsföra våra tjänster och göra det möjligt att genomföra marknadsföringen genom olika metoder, såsom mötesbokning, nyhetsbrev, event och telemarketing samt att skicka dig relevant marknadsföring och information.

Cookies

Syftet med vår behandling av personuppgifter som kommer från  cookies är att förbättra din användarupplevelse på vår hemsida. Det görs genom uppföljning av webbstatistik för att förbättra hemsidans innehåll, utseende och funktionalitet. Syftet är också att säkerställa att vår hemsida fungerar, att analysera besöksstatistik samt att kunna tillhandahålla relevant marknadsföring och relevanta erbjudanden till dig genom webbannonsering. För att vi ska kunna rikta marknadsföring och erbjudanden som är relevanta för dig som besökare gör vi ibland urval som baseras på dina surfvanor och besöksstatistik inne på vår webbplats. Det kan då hända att vissa besökare får erbjudanden som andra inte får, baserat på så kallad profilering.

För att läsa mer om specifika cookies och deras användning vänligen se vår cookiepolicy.

Krävs eller frivilligt?

Det är upp till dig om vi får använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster. Du hittar mer information om hur du invänder mot att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under rubriken Rätt till invändning.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster. Vi har i vår intresseavvägning tagit stor hänsyn till att du som mottar marknadsföringen inte ska bli förvånad eller otillbörligt störd av vår marknadsföring.

Om vi behandlar uppgifter om allergier eller andra matpreferenser inför ett event inhämtar vi, via respektive events anmälningsformulär, ditt samtycke först. Har du lämnat ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallat samtycke innebär dock att vi inte längre kan tillmötesgå dina eventuella önskemål gällande allergier eller matpreferenser.

För spärrlistan är vår rättsliga grund uppfyllandet av vår rättsliga förpliktelse att ha en fungerande spärrlista.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifter om dig lämnas ut till företag som hjälper oss med vår marknadsföring eller våra event. Mottagarna finns huvudsakligen inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen. Vi ställer samma krav på säkerhet på våra leverantörer som om vi själva behandlat uppgifterna och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter sker korrekt.

Dina kontaktuppgifter kan även komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål.

Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifterna behåller vi endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in, eller till dess att du invänder mot behandlingen. Om du inte är kund och vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte sparas uppgifterna som längst under en tid om 3 månader.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Kunder och potentiella kunderVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Inom ramen för vår marknadsföring kan vi komma att behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hemadress och uppgift om din position på det företag du företräder.

Av ovanstående personuppgifter använder vi endast de som är nödvändiga för den typ av marknadsföring vi utför.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil med information om dina inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen. När vi använder cookies behandlar vi uppgifter om din IP-adress, dina surfvanor och din besökshistorik

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi samlar in uppgifter direkt från dig, det Söderberg och Partners-bolag som ditt företag är kund hos samt från externa adressleverantörer. 

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att marknadsföra våra tjänster och göra det möjligt att genomföra marknadsföringen genom olika metoder, såsom mötesbokning, nyhetsbrev, event och telemarketing samt att skicka dig relevant marknadsföring och information.

Cookies

Syftet med vår behandling av personuppgifter som kommer från  cookies är att förbättra din användarupplevelse på vår hemsida. Det görs genom uppföljning av webbstatistik för att förbättra hemsidans innehåll, utseende och funktionalitet. Syftet är också att säkerställa att vår hemsida fungerar, att analysera besöksstatistik samt att kunna tillhandahålla relevant marknadsföring och relevanta erbjudanden till dig genom webbannonsering. För att vi ska kunna rikta marknadsföring och erbjudanden som är relevanta för dig som besökare gör vi ibland urval som baseras på dina surfvanor och besöksstatistik inne på vår webbplats. Det kan då hända att vissa besökare får erbjudanden som andra inte får, baserat på så kallad profilering.

För att läsa mer om specifika cookies och deras användning vänligen se vår cookiepolicy.

Krävs eller frivilligt?

Det är upp till dig om vi får använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster. Du hittar mer information om hur du invänder mot att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under rubriken Rätt till invändning.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster. Vi har i vår intresseavvägning tagit stor hänsyn till att du som mottar marknadsföringen inte ska bli förvånad eller otillbörligt störd av vår marknadsföring.

Om vi behandlar uppgifter om allergier eller andra matpreferenser inför ett event inhämtar vi, via respektive events anmälningsformulär, ditt samtycke först. Har du lämnat ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallat samtycke innebär dock att vi inte längre kan tillmötesgå dina eventuella önskemål gällande allergier eller matpreferenser.

För spärrlistan är vår rättsliga grund uppfyllandet av vår rättsliga förpliktelse att ha en fungerande spärrlista.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifter om dig lämnas ut till företag som hjälper oss med vår marknadsföring eller våra event. Mottagarna finns huvudsakligen inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen. Vi ställer samma krav på säkerhet på våra leverantörer som om vi själva behandlat uppgifterna och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter sker korrekt.

Dina kontaktuppgifter kan även komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål.

Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifterna behåller vi endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in, eller till dess att du invänder mot behandlingen. Om du inte är kund och vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte sparas uppgifterna som längst under en tid om 3 månader.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 


Kunder och potentiella kunderVilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Inom ramen för vår marknadsföring kan vi komma att behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hemadress och uppgift om din position på det företag du företräder.

Av ovanstående personuppgifter använder vi endast de som är nödvändiga för den typ av marknadsföring vi utför.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil med information om dina inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen. När vi använder cookies behandlar vi uppgifter om din IP-adress, dina surfvanor och din besökshistorik.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi samlar in uppgifter direkt från dig, det Söderberg och Partners-bolag som du eller ditt företag är kund hos samt från externa adressleverantörer.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att marknadsföra våra tjänster och göra det möjligt att genomföra marknadsföringen genom olika metoder, såsom mötesbokning, nyhetsbrev, event och telemarketing samt att skicka dig relevant marknadsföring och information.

Cookies

Syftet med vår behandling av personuppgifter som kommer från  cookies är att förbättra din användarupplevelse på vår hemsida. Det görs genom uppföljning av webbstatistik för att förbättra hemsidans innehåll, utseende och funktionalitet. Syftet är också att säkerställa att vår hemsida fungerar, att analysera besöksstatistik samt att kunna tillhandahålla relevant marknadsföring och relevanta erbjudanden till dig genom webbannonsering. För att vi ska kunna rikta marknadsföring och erbjudanden som är relevanta för dig som besökare gör vi ibland urval som baseras på dina surfvanor och besöksstatistik inne på vår webbplats. Det kan då hända att vissa besökare får erbjudanden som andra inte får, baserat på så kallad profilering.

För att läsa mer om specifika cookies och deras användning vänligen se vår cookiepolicy.

Krävs eller frivilligt?

Det är upp till dig om vi får använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster. Du hittar mer information om hur du invänder mot att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under rubriken Rätt till invändning.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster. Vi har i vår intresseavvägning tagit stor hänsyn till att du som mottar marknadsföringen inte ska bli förvånad eller otillbörligt störd av vår marknadsföring.

Om vi behandlar uppgifter om allergier eller andra matpreferenser inför ett event inhämtar vi, via respektive events anmälningsformulär, ditt samtycke först. Har du lämnat ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallat samtycke innebär dock att vi inte längre kan tillmötesgå dina eventuella önskemål gällande allergier eller matpreferenser.

För spärrlistan är vår rättsliga grund uppfyllandet av vår rättsliga förpliktelse att ha en fungerande spärrlista.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifter om dig lämnas ut till företag som hjälper oss med vår marknadsföring eller våra event. Mottagarna finns huvudsakligen inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen. Vi ställer samma krav på säkerhet på våra leverantörer som om vi själva behandlat uppgifterna och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter sker korrekt.

Dina kontaktuppgifter kan även komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål.

Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifterna behåller vi endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in, eller till dess att du invänder mot behandlingen. Om du inte är kund och vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte sparas uppgifterna som längst under en tid om 3 månader.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Kontaktpersoner och samarbetspartners

Information till kontaktpersoner hos företag eller organisationer som Söderberg & Partners har en leverans- eller samarbetsrelation med

Vi kan komma att behandla uppgifter om dig som är kontaktperson och/eller företrädare hos ett företag eller en organisation som Söderberg & Partners har en leverans- eller samarbetsrelation med. Det kan till exempel röra sig om ett företag som levererar tjänster till Söderberg & Partners. Det kan också röra sig om ett produkt- eller försäkringsbolag som Söderberg & Partners utvärderar inom ramen för sin analysverksamhet eller en annan verksamhet eller organisation som Söderberg & Partners behöver kommunicera med. Personuppgiftsansvarig är det bolag inom Söderberg & Partners som leverantörsavtalet ingåtts med eller som det finns en samarbetsrelation eller kommunikation med.


Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som behandlas är namn och kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Varifrån kommer uppgifterna?

Uppgifterna kommer från den part som Söderberg & Partners har en leverans- eller samarbetsrelation med. Alternativt är det du själv som lämnar dina personuppgifter till oss inom ramen för det uppdrag du har hos det företag eller organisation som du företräder.

Vad är syftet med behandlingen?

Om du är kontaktperson och/eller företrädare hos en leverantör till oss behöver vi behandla dina uppgifter för att kunna fullfölja det leverantörsavtal som ingåtts. Om du arbetar för ett produkt- eller försäkringsbolag som vi utvärderar behöver vi behandla personuppgifter om dig för att kunna samla information och delge resultatet av utvärderingen. Syftet med behandlingen kan också vara att kunna kommunicera med andra relevanta motparter.

Krävs eller frivilligt?

Det är frivilligt att lämna de uppgifter som vi behandlar om dig.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund för behandlingen?

Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera och fullfölja våra leverans- och samarbetsrelationer, analysera bolag och bedriva affärsutveckling samt att kommunicera med relevanta motparter.

I vissa fall behandlar vi också dina personuppgifter för att uppfylla de förpliktelser vi har enligt lag, författningar och myndighetsbeslut, bl.a. då det krävs enligt reglerna i bokföringslagen.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

För att kunna administrera våra leveransavtal lämnar vi ut dina uppgifter till företag som lagrar våra avtal- och kommunikationsunderlag åt oss. Därutöver kan kontaktuppgifter om dig komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring läs mer här.) Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behandlar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Om du har ingått ett avtal på vägnar av det företag som du företräder sparar vi avtalet och uppgifter om fullgörande av detsamma i minst tio år efter att avtalsförhållandet upphört för att kunna värja oss mot eventuella krav i anledning av avtalet. När vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra skyldigheter enligt lag, författningar eller myndighetsbeslut följer vi de krav på lagring som ställs upp här.

Kameraövervakning

 


Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Upptagning av bild.

Varifrån kommer uppgifterna?

Söderberg & Partners kameraövervakar lokaler för att förebygga och utreda brott samt att kunna ha en spårbarhet vid allvarligare incidenter.

Vad är syftet med behandlingen?

Att förebygga och utreda brott samt att kunna ha en spårbarhet vid allvarligare incidenter.

Krävs eller frivilligt?

För att kunna övervaka våra lokaler i syfte att förebygga och utreda brott, samt kunna ha en spårbarhet vid allvarligare incidenter, måste vi behandla de bildupptagningar som görs.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund för behandlingen?

Kameraövervakningen utförs med berättigat intresse som laglig grund då Söderberg & Partners bedömer att övervakningsintresset, d v s intresset av att förebygga och utreda brott samt att kunna han en spårbarhet vid allvarligare incidenter, väger tyngre än integritetsintresset.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifter kan komma att lämnas ut till polisen i de fall en brottsutredning pågår. Vi behandlar dina personuppgifter endast inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behandlar dina uppgifter i tre (3) dagar, sedan raderas de automatiskt.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Kontakta oss