Skip to main content Skip to main navigation

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter

Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Generell information som gäller oavsett vilken relation du har till Söderberg & Partners finns längst upp på sidan. Längre ner kan du läsa om vad som gäller för specifika produkter som vi har. Självklart lever all vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs.

Personuppgiftsansvarig

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvaret för vår personuppgiftsbehandling är uppdelat mellan de olika bolagen inom Söderberg & Partners och de arbetsgivare som använder sig av våra tjänster. I tabellen nedan ser du vem som ansvarar för de olika delarna av vår behandling.

Försäkringsförmedling

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (org. nr. 556707-7648)

Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45
111 56 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se

Försäkringsförmedling SAK

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (org. nr 556707-7648)

Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45
111 56 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se

Investeringstjänster

Söderberg & Partners Securities AB (org. nr. 556674-7456)

Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45
111 56 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se

Lönehantering via Söderberg & Partners Payroll

Söderberg & Partners är personuppgiftsbiträde för din arbetsgivare och din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig.

Eventuella frågor skall ställas till din arbetsgivare.

Förmånshantering via Söderberg & Partners Benefits

Söderberg & Partners är personuppgiftsbiträde för din arbetsgivare och din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig.

Eventuella frågor skall ställas till din arbetsgivare.

Vilka personuppgifter behandlas

Vilka personuppgifter behandlar Söderberg & Partners?

Vilka personuppgifter som vi behandlar om dig beror på vilken relation du har till Söderberg & Partners. Längre ner på sidan kan du se vilka uppgifter vi behandlar beroende på vilken eller vilka produkter eller tjänster du köper av oss. Även om du inte är kund hos oss kan det hända att vi behandlar dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Om en anhörig till dig är kund hos Söderberg & Partners behandlar vi eventuellt vissa uppgifter om dig i syfte att ge så bra råd till din anhörige som möjligt. Även du som ännu inte är kund kan längre ner på sidan se vilka uppgifter vi har om dig och mer information om vår behandling av uppgifterna.

Varför behandlas personuppgifterna

Varför behandlar Söderberg & Partners mina personuppgifter?

Personuppgifter som rör dig som kund behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt avtal och andra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla en bra kundservice. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera vissa av våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder och deras anhöriga. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder, bland annat för marknadsföringsändamål, och för att utveckla våra system, produkter och vårt erbjudande till kunderna.

Kontaktad utan att vara kund

Jag har blivit kontaktad av Söderberg & Partners men är ännu inte kund, varför behandlar ni mina personuppgifter?

Om du har blivit kontaktad av oss utan att vara kund behandlar vi dina uppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive för att boka in eventuella möten med dig som potentiell kund. Vill du att vi inte ska behandla dina personuppgifter kan du höra av dig till oss så raderar vi de uppgifter vi har om dig. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt via mail till info@soderbergpartners.se eller ring oss på telefon 08-451 50 00

Hur personuppgifterna skyddas

Hur skyddar Söderberg & Partners mina personuppgifter?

Söderberg & Partners bedriver ett mycket ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga krav på de leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss.

Dina rättigheter

Vilka rättigheter har jag och hur använder jag dem?

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du vissa rättigheter som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt via mail till info@soderbergpartners.se eller ring oss på telefon 08-451 50 00.

 

Du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du dessutom rätt att få ett utdrag av vilka personuppgifter det rör sig om. Rättigheten omfattar även ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

I fall du önskar få ett registerutdrag kan du ansöka om detta genom att skicka in ansökningsformuläret som du finner här.

Om vi skulle behandla felaktiga eller inkompletta personuppgifter om dig har du rätt att få dessa uppgifter rättade.

I fall du önskar få uppgifter rättade kan du ansöka om detta genom att skicka in ansökningsformuläret som du finner här.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta gäller exempelvis om vi inte har någon laglig grund för behandling av uppgifterna eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Istället för att begära att vi raderar uppgifterna kan du begära att vi begränsar vår behandling av dem. Detta betyder att vi sparar uppgifterna men begränsar behandlingen till passiv lagring.

I fall du önskar få uppgifter raderade eller begränsade kan du ansöka om detta genom att skicka in ansökningsformuläret som du finner här.

Om vi använder dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig har du rätt att invända mot denna behandling. I så fall kommer vi sluta behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du har även rätt att invända mot behandlingen om den utförs med stöd av ett berättigat intresse.

I fall du önskar invända mot att vi använder dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig vänligen kontakta vår Marknadsavdelning: marknad@soderbergpartners.se, och ange vad din invändning avser.

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

I fall du önskar dataportabilitet av dina uppgifter kan du ansöka om detta genom att skicka in ansökningsformuläret som du finner här.

 

Om cookies

Vad gäller för Söderberg & Partners användning av cookies?

När du loggar in på någon av våra webbplatser skapas en cookie. Cookien innehåller information som identifierar dig som användare. Anledningen till att Söderberg & Partners använder cookies på webbplatsen är för att underlätta för dig som användare, och inte i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet.

Läs mer
Frågor & klagomål

Vem kan jag kontakta om jag har frågor eller klagomål gällande Söderberg & Partners hantering av personuppgifter?

Om du har frågor eller funderingar avseende Söderberg & Partners personuppgiftshantering som inte besvaras av denna sida är du välkommen att kontakta din rådgivare, vår växel (08-451 50 00), eller maila till info@soderbergpartners.se.
 
Söderberg & Partners har utsett ett dataskyddsombud som arbetar med att övervaka att reglerna om skydd av personuppgifter följs. Vårt dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@soderbergpartners.se.
Tillsyn

Tillsyn över personuppgiftsbehandling

För tillsynen över personuppgiftsbehandling i Sverige står Datainspektionen vilka nås via www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsbehandling för tjänster

Hur behandlar Söderberg & Partners mina personuppgifter för de tjänster jag har?

Här finns tabeller där du kan se vad som gäller för de olika tjänster vi har. Läs mer under den personkategori och tjänst du är intresserad av.

Kund


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, försäkringsinformation, uppgift om huruvida du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, ekonomisk information, hälsouppgifter, information om familjeförhållanden och om din anställning.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna både direkt från dig och från företag som du har en relation med såsom exempelvis arbetsgivare och försäkringsbolag. Vi tar även emot uppgifter från andra bolag inom Söderberg & Partners-koncernen.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att ge råd till dig om val av försäkring, och att administrera de försäkringar du har själv eller via din arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppförsäkringslösning. Det kan även vara att vidta åtgärder inför att du vill teckna en ny försäkring. Syftet är också att leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringen, med undantag för e-postadress vilket är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är dels uppfyllandet av en rättslig förpliktelse att dokumentera kundförhållandet, dels genomförandet av det avtal du har med din arbetsgivare eller avtal vi har direkt med dig. Vi har även ett berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag där försäkringen är tecknad och till din arbetsgivare. Dina kontaktuppgifter lämnas ut till andra företag inom Söderberg & Partner-koncernen i marknadsföringssyfte. Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster dig, till exempel datalagring. Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att särskilda åtgärder vidtas för att uppfylla GDPR:s krav på en tillräckligt hög skyddsnivå. Därutöver kan kontaktuppgifter om dig komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners koncernen för marknadsföringsändamål.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphör.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Anhörig


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, familjeförhållanden och ekonomisk information.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhöriga som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

Det är frivilligt för din anhörige att lämna informationen.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har en rättslig förpliktelse att efterfråga viss information om anhöriga när vi tillhandahåller rådgivning till våra kunder.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att särskilda åtgärder vidtas för att uppfylla GDPR:s krav på en tillräckligt hög skyddsnivå.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphör.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Om du är kontaktperson åt ett företag eller en organisation som Söderberg & Partners har ett förmedlaruppdrag åt behandlar vi följande uppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress och vilken typ av befattning du har på företaget eller i organisationen. Om ditt företag är en enskild firma behandlar vi utöver ovan även ditt personnummer. Om du som anställd eller på annat sätt finns namngiven i en försäkring, eller underlag till en försäkring, som är tecknad av ett företag eller en organisation som Söderberg & Partners har ett förmedlaruppdrag åt, behandlar vi information om dig som är nödvändig för den aktuella försäkringen, dvs. personnummer, namn och försäkringsinformation. Om Söderberg & Partners biträder ett företag eller en organisation vid skador behandlas information om skadan. Om du som privatperson tecknar försäkring via Söderberg & Partners behandlar vi namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och försäkringsinformation hänförlig till de aktuella försäkringarna.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna både direkt från dig och från företag/organisation som du har en relation med. Dessa är en arbetsgivare, medlemsorganisation, gruppföreträdare eller annat företag/organisation som du har en liknande relation med.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att ge råd och hjälpa dig, eller företaget/organisationen som du har en relation med (se ovan), vid val av försäkring, och att administrera de försäkringar du eller företaget/organisationen har. Det kan även vara att vidta åtgärder inför att en ny försäkring ska tecknas eller att biträda vid skador. Syftet är också att leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringen, med undantag för e-postadress och typ av befattning vilket är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter för dig som är försäkringstagare eller som får rådgivning från oss är att uppfylla avtal eller utföra förberedande arbete innan ett avtal ingås. Om vi inte har avtal direkt med dig utan med din arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppföreträdare har vi ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla den avtalsrelationen eller utföra förberedande arbete innan ett avtal ingås. Vi har även en rättslig förpliktelse att dokumentera varje kundförhållande.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag där försäkringen är tecknad och till din arbetsgivare. Dina kontaktuppgifter lämnas ut till andra företag inom Söderberg & Partner-koncernen i marknadsföringssyfte. Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster dig, till exempel datalagring. Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att särskilda åtgärder vidtas för att uppfylla GDPR:s krav på en tillräckligt hög skyddsnivå. Därutöver kan kontaktuppgifter om dig komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners koncernen för marknadsföringsändamål.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphör.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Kund


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, kopia av identitetshandling, uppgift om huruvida du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställningsinformation. I vissa fall har vi även försäkringsinformation, hälsouppgifter och uppgifter om styrelseuppdrag. 

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder och finansiell information från externa depåföretag förutsatt att du givit oss fullmakt att inhämta uppgifterna. Vi hämtar även in kontaktinformation från andra företag inom Söderberg & Partners koncernen för marknadsföringsändamål.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla investeringstjänster eller försäkringsförmedling och leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet, samt att marknadsföra våra tjänster.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi hämtar in från dig själv krävs bl. a. mot bakgrund av de lagar och föreskrifter som verksamheten lyder under för att vi ska kunna utföra investeringstjänster, lagstiftning som bl.a. har som ändamål att stärka skyddet för dig som kund.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och vår rättsliga förpliktelse att dokumentera kundförhållanden och de tjänster vi utför. Vi har även ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skattemyndigheten, Finansinspektionen och de företag där du har depå. Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster till dig. Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att det finns tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats. Därutöver kan kontaktuppgifter om dig komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners koncernen för marknadsföringsändamål om du godkänt det.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av investeringstjänsterna kan framställas, normalt elva år efter avtalstidens slut.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Anhörig


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, familjeförhållanden och viss ekonomisk information.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhöriga som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla investeringstjänster eller försäkringsförmedling till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs bl. a. mot bakgrund av de lagar och föreskrifter som verksamheten lyder under för att vi ska kunna utföra investeringstjänster.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har en rättslig förpliktelse att efterfråga viss information om anhöriga när vi tillhandahåller rådgivning till våra kunder.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster till dig, till exempel datalagring. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES. 

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal med vår kund och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av investeringstjänsterna kan framställas, normalt elva år efter avtalstidens slut.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Din arbetsgivare ansvarar för behandlingen. Vänd dig till din arbetsgivare för mer information.

Familjerätt

Kund


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställningsinformation. I vissa fall har vi även försäkringsinformation, hälsouppgifter och uppgifter om styrelseuppdrag. 

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder samt från myndigheter eller företag om du gett oss fullmakt att göra det. 

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning inom finansiell planering, skatterådgivning och familjerättslig rådgivning. Vi samlar även in information för att kunna tillhandahålla redovisningstjänster leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning inom familjerätt samt upprätta familjerättsliga handlingar enligt avtal.  

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skatteverket, Finansinspektionen, bolagsverket, lantmäteriet, konsulter eller  interna system. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES. 

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, normalt 10 år. 

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Anhörig


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn & familjeförhållande.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhöriga som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning inom familjerätt.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med din anhöriga. 

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

De uppgifter vi har om dig skickas inte vidare.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, normalt 10 år.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.Skatt

Kund


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter om dig vi behandlar är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, medborgarskap, religionstillhörighet, inkomst och finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställnings-information. I vissa fall har vi även försäkringsinformation, hälsouppgifter och uppgifter om styrelseuppdrag. 

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig samt från arbetsgivare, företag du företräder, externa finansiella företag om du givit oss fullmakt att inhämta det.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla skatterådgivning, deklarationstjänst, finansiell planering och familjerättslig rådgivning. 

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi hämtar in från dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning.  

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skatteverket, Bolagsverket, revisorer, advokater och jurister. Mottagarna finns i Sverige och utomlands.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, normalt 10 år.  

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Anhörig


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, medborgarskap, religionstillhörighet, inkomst och finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställnings-information. I vissa fall har vi även försäkringsinformation och uppgifter om styrelseuppdrag.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhöriga som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning inom vår verksamhet.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med din anhöriga. 

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

De uppgifter vi har om dig skickas inte vidare.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, normalt 10 år. 

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.Entreprenörsservice

Kund


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställningsinformation. I vissa fall har vi även försäkringsinformation, hälsouppgifter och uppgifter om styrelseuppdrag. 

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder samt finansiell information från externa depåbanker om du givit oss fullmakt att inhämta det.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning inom finansiell planering, Vi samlar även in information för att kunna tillhandahålla redovisningstjänster samt leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och i vissa fall våra rättsliga skyldigheter enligt bokföringslagen.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skatteverket, Finansinspektionen, bolagsverket och externa revisorer. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, normalt 10 år. 

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Anhörig


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn & familjeförhållande.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhöriga som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning inom vår verksamhet.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med din anhöriga. 

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

De uppgifter vi har om dig skickas inte vidare.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk kan framställas, normalt 10 år.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.Företagstjänster

Kund


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställningsinformation. I vissa fall har vi även försäkringsinformation, hälsouppgifter och uppgifter om styrelseuppdrag. 

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder samt finansiell information från externa depåbanker om du givit oss fullmakt att inhämta det.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning inom finansiell planering, skatterådgivning och familjerättslig rådgivning. Vi samlar även in information för att kunna tillhandahålla redovisningstjänster leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning och/eller redovisningstjänster

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och i vissa fall bokföringslagen.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skatteverket, Finansinspektionen, bolagsverket och externa revisorer. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal samt de lagkrav som ställs inom redovisning. 

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Anhörig


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, familjeförhållanden och viss ekonomisk information.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhöriga som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna ge rådgivning inom vår verksamhet.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med din anhöriga. 

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

De uppgifter vi har om dig skickas inte vidare.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal samt de lagkrav som ställs inom redovisning.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.Personuppgiftsbehandling för marknadsföring

Marknadsföring

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn och epostadress. Vid eventinbjudningar även din adress, telefonnummer, inkomst, allergier och eventuell specialkost. Om du anmäler intresse via vårt kontaktformulär på webben behandlar vi ditt namn, var i Sverige du befinner dig, personnummer, kontaktuppgifter, vilken typ av kund du är (om du är kund) och övriga uppgifter som du lämnar. Om vi spelat in en film om dig sparar vi namn, titel och företag. Om du anmält att du inte vill ha marknadsföring från oss behåller vi uppgift om din epostadress. 

Vår webbplats använder cookies. En kaka (eller cookie) är en liten textfil med information om besökarens inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen. Vi använder kakor för att förbättra din användarupplevelse och hemsidans funktionalitet samt analys av besöksstatistik. (Läs mer om hur vi använder cookies här)

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder. Om du är potentiell kund kan vi hämta in uppgifter från externa adressleverantörer.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att marknadsföra våra tjänster.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi hämtar in från dig själv är frivilliga att lämna.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vi har ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Om vi behandlar uppgifter om allergier och liknande inför ett event inhämtar vi ditt samtycke först.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifter om dig lämnas bara ut till externa företag som hjälper oss med vår marknadsföring eller våra event. Vi har avtal som skyddar dina personuppgifter med alla som behandlar företag som hjälper oss med vår personuppgiftshantering. Alla mottagare av dina personuppgifter finns i Sverige eller inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Om du är kund behåller vi dina uppgifter enligt den tid som framgår för de tjänster som du har hos oss. Om du inte är kund men har beställt vårt nyhetsbrev behåller vi dina uppgifter tills du talar om att du inte längre vill ha nyhetsbrevet. Om du inte är kund och vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte behåller vi dina uppgifter under [3 månader] efter att de samlats in.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Kontakta oss