Vårt miljölednings­system

Söderberg & Partners verksamhet i Sverige är certifierat enligt ISO 14001. Det innebär att vårt miljöledningssystem är certifierat enligt en internationell standard som innebär att 55 krav ska uppfyllas.

Vad innebär det att vi är ISO-certifierade?

Att vara certifierad enligt ISO 14001 innebär att vi årligen blir granskade av externa revisorer som ser till att vårt miljöledningssystem uppfyller alla standardens krav. Söderberg & Partners svenska verksamhet har varit certifierat sedan 2016 och blir var tredje år omcertifierade. Vi har även egna kontroller genom att vi har internrevision som görs av två medarbetare på Söderberg & Partners två gånger per år.

Ledningen inom miljöledningssystemet kallas internt för ”Hållbarhetsrådet” och är de som har de övergripande ansvaret för vårt miljöledningssystemet. Hållbarhetsrådet träffas regelbundet och bland annat koncern-vd och hållbarhetschefen sitter med i rådet.

Vi har en grupp som kallas ”Miljögruppen” med medlemmar från olika delar av organisationen som är operativt ansvariga för miljöledningssystemet. Vi har uppsatta rutiner för att arbeta med ständiga förbättringar, där Miljögruppen följer upp förbättringsförslag som kommer in från de externa revisorerna, internrevisionen eller medarbetare. Att arbeta löpande med att förbättra vårt hållbarhetsabete och vårt miljöledningssystem är viktig för oss och även en viktig del när det kommer till ISO standarden.

Nedan visas en bild på vårt miljöledningssystem som består utav huvudprocesser och stödprocesser. Huvudprocesserna är boxarna i mitten och utgår från Söderberg & Partners sex övergripande hållbarhetsmål, och är de centrala delar i ledningssystemet för att uppnå avsedda resultat och för att organisationen ständigt ska kunna förbättra sitt miljöarbete. Stödprocesser är boxarna på sidorna och är funktioner vars arbete är en förutsättning för att huvudprocesserna kan verka och fungera.