Organisation

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners verksamhet bedrivs genom ett antal dotterbolag till holdingbolaget Söderberg & Partners Holding AB. Holdingbolaget bedriver ingen egen verksamhet och styrningen av dotterbolagen sker genom respektive bolags egna styrelse. 

Läs mer om koncernen

Söderberg & Partners Wealth Management AB

Söderberg & Partners Wealth Management AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören.  

Läs mer om bolaget

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB ger råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att distribuera försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att våra kunder ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser deras behov och önskemål. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

Läs mer om bolaget

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Söderberg & Partners Asset Management S.A. är ett fondbolag i Luxemburg som har tillstånd att förvalta UCITS-fonder. Fondbolaget står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), vilken är den myndighet i Luxemburg som övervakar företagen på finansmarknaden.

För information och dokumentation om fonderna samt fondbolaget, besök bolagets hemsida. Där hittar du bland annat basfaktablad, riktlinjer och årsredovisning. Basfaktabladen finns på både engelska och svenska.

Läs mer om bolaget