Hållbarhets­policy

Söderberg & Partners tar ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av beslut och handlingar. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar miljön, både positivt och negativt. Vi är en del av finanssektorn som spelar en stor roll i samhället, både inom den ekonomiska utvecklingen och den miljömässiga. Därför eftersträvar vi att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och vi arbetar med ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Vår policy

Söderberg & Partners hållbarhetspolicy gäller för hela koncernen och är antagen av vår VD Gustaf Rentzhog. Policyn beskriver riktningen i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att hantera exponering mot hållbarhetsrisker. Vår vision är att alltid försöka göra de bästa miljövalen och ta socialt ansvar i den dagliga verksamheten. Genom att över tid integrera hållbarhet i alltfler delar av verksamheten stävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till Globala målen. Vi tar hänsyn till de hållbarhetsaspekter som vår verksamhet inbegriper, och arbetar för att ta ansvar för den sociala och miljömässiga påverkan som uppkommer till följd av våra beslut och ageranden. Vi skall skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor och kontinuerligt förbättringar i det arbetet. Hållbarhetsarbetet förutsätter bland annat att verksamheten bedrivs väl inom ramen för gällande regelverk och med en hög etisk och moralisk standard.

Läs vår hållbarhetspolicy här