Medarbetarhälsa

Human Financial Wellness är en evidensbaserad medarbetarundersökning som går djupare än en vanlig medarbetarundersökning. Med hjälp av forskningsbaserade verktyg skapas en välmående och hållbar verksamhet – för ett hållbart arbetsliv.

Skapar ett välmående företag

En kostnadseffektiv verksamhet utan brister i hälsa och arbetsmiljö.

Kartläggning & analys

Insikter hos medarbetarna för att öka produktiviteten och välmåendet i verksamheten.

Unika handlingsprogram

Ett systematiskt sätt att följa upp effekten av de hälsoinvesteringar som görs.

Rapportering

Hållbarhetsredovisning till företagsledning och HR som arbetar för att uppnå de sociala hållbarhetsmålen.

Vårt erbjudande

Säkerställer hälsosamma & produktiva arbetsmiljöer

Medarbetarna är företagets viktigast tillgång. Finns det produktivitetsbortfall på grund av ohälsa, dåligt ledarskap, brist på engagemang och fel värdegrunder kommer det visa sig på nedre raden. Om ett företag inte driver ett framgångsrikt socialt hållbarhetsarbete finns det stora risker för både individers och bolagets välmående.

Vår medarbetarundersökning visar hur ert företag mår och skapar en kostnadseffektiv verksamhet utan brister i hälsa och arbetsmiljö. Genom evidensbaserade hälsoekonomiska beräkningar synliggörs insikter hos medarbetarna så att produktivitetsbortfall och ohälsa upptäcks i ett tidigt stadie.

En medarbetarundersökning för dig som tycker att det är viktigt med hållbara medarbetare

Få allt du behöver för att skapa en unik roadmap som ger grönt ljus till rätt insatser, investeringar, organisatoriska och individuella mål. En verktygslåda baserad på forskning som du behöver för att optimera humankapitalet. Vi erbjuder ett systematiskt sätt att följa upp effekten av de hälsoinvesteringar som görs. Genom skräddasydda åtgärdsprogram ökar företagets välmående, produktivitet och lönsamhet – samtidigt som era personalkostnader minskar. Enkel rapportering och tydliga rekommendationer med koppling till Agenda 2030 ger er en överblick för kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Genom att analysera ert företags arbetsmiljö, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, ledarskap, engagemang och andra hälsoinvesteringar kopplade till social hållbarhet kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som på ett unikt sätt säkerställer hälsosamma och produktiva arbetsmiljöer. På så sätt kan ni som företag nå era ekonomiska och sociala hållbarhetsmål, samt vara framgångsrika och hållbara över tid.

Medarbetarundersökningen för hållbart arbetsliv beräknar hälsoekonomi och analyserar medarbetardata mot 9 evidensbaserade hälsoområden, arbetsmiljöfrågor, SAM och OSA med fokus på välbefinnande och produktivitet.

Frigör humankapitalets fulla potential

Vår beräkningsmetod hjälper ert företag att exponera nuvarande kostnader för att hantera hälsoproblem och ger ovärderlig insikt i humankapitalets verkliga potential.

Vår medarbetarundersökning ger er:

  1. Kartläggning av nuläget – medarbetarna svarar på en enkät med personlig rådgivning
  2. Analys – medarbetardata och korrelationer för rätt slutsatser
  3. Hälsoekonomisk beräkning - baserad på nulägesanlys, forskning och nyckeltal
  4. Redovisning – enkätsvar, hälsoekonomiskt nuläge, produktivitet och kostnader kopplade till ohälsa
  5. Rapportering – för årsredovisning och hållbarhetsrapportering
  6. Handlingsprogram – skräddarsydda rekommendationer och uppföljning för att uppnå Agenda 2030

Välmående medarbetare skapar finansiellt välmående företag

Allt fler medarbetare mår dåligt på sin arbetsplats. Det finns ofta brister i balansen mellan arbetsbelastning och återhämtning som i kombination med stress och livsstilsrelaterade problem hämmar engagemang och prestationsförmågan på arbetsplatsen.
Läs artikeln

Kontakta oss

Hör mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en hållbar verksamhet – och ett hållbart arbetsliv.