Marknads­analys

Grundantaganden och uppbyggnad

Söderberg & Partners Wealth Managements marknadsanalys bygger på två grundläggande antaganden. För det första antar vi att det finns en konjunkturcykel i den underliggande ekonomin. För det andra antar vi att denna konjunkturcykel återspeglas på värdepappersmarknaderna. Analysen av makroekonomin och värdepappersmarknaderna resulterar i en placeringsindikator som ger dig vägledning om hur du kan placera.
  1. Makroekonomin analyseras

    Vi använder makroekonomisk analys för att prognostisera var vi befinner oss i konjunkturcykeln. Analysen bedömer den framtida utvecklingen för efterfråge- och utbudsnivåer, vilket ger en direkt effekt på inflation, ränte-, valuta- och råvaruprisutveckling samt förutsättningar för företagsverksamhet. Ofta är det just makroekonomin som ger de första signalerna om vart ekonomin och börsen är på väg.

  2. Värdepappersmarknaderna analyseras

    Bedömningen av makroekonomin kompletteras med en analys av värdepappersmarknader. Vår bedömning är att värdepappersmarknader på lång sikt inte avviker från förutsättningarna som den underliggande samhällsekonomin erbjuder. En viktig aspekt är att värdera till vilket marknadspris som värdepappersinvesteringarna kan göras och jämföra dem med våra egna prognoser.

  3. Vi tar fram strategin

    Våra bedömningar inom makroekonomi och marknadsvärdering mynnar ut i en investeringsindikator som ger vägledning vid placeringsrådgivning. Dels föreslår investeringsindikatorn lämplig allokering – det vill säga fördelning – mellan olika tillgångsslag som aktier och räntor. Dels visar den vår syn på regionala aktiemarknader som USA, Europa och tillväxtmarknader. Våra placeringsråd har en horisont på cirka sex månader, men innehåller både kort- och långsiktiga kommentarer om förväntad konjunkturcykel- och marknadsutveckling.